Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng
 • Carnegie Fonders styrelse har beslutat att avveckla Carnegie Afrikafond.
 • Avvecklingen sker genom att Carnegie Afrikafond fusioneras med Carnegie Global den 28 mars 2019.
 • Du som är andelsägare i Carnegie Afrikafond blir automatiskt andelsägare i Carnegie Global i stället.
 • Fusionen medför inga skattekonsekvenser eller kostnader för dig som andelsägare.
 • Om du inte vill bli andelsägare i Carnegie Global måste du avyttra dina andelar i Carnegie Afrikafond senast den 20 mars 2019.

Bakgrund och syfte

Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera och utveckla vårt fondsortiment. Fonden Carnegie Afrikafond har verkat under svåra marknadsförhållanden vilket i kombination med ett bedömt framtida minskat kapital att förvalta lett till vårt beslut att avveckla fonden. Du som är andelsägare i Carnegie Afrikafond kommer i stället att bli andelsägare i Carnegie Global. Du som redan är andelsägare i Carnegie Global påverkas inte av denna fusion.

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att fonderna Carnegie Afrikafond samt Carnegie Global ska fusioneras genom absorption. Genom fusionen kommer Carnegie Afrikafond (överlåtande fond) fusioneras in i Carnegie Global (övertagande fond). Andelsägare i Afrikafonden kommer således få nya andelar i Global Andelsklass A till det värde som andelarna i Afrikafonden motsvarar på fusionsdagen. Det innebär också att Carnegie Afrikafond upplöses.

Skälet till styrelsens beslut är att Afrikafonden på grund av sin storlek, lönsamhetsmässigt inte förväntas kunna stå på egna ben. Detta då fonden som hittills varit tillgänglig för val inom PPM kommer utgå ur det valbara sortimentet under våren 2019. Afrikafonden verkar även under svåra marknadsförhållanden. Styrelsen har härvid gjort bedömningen att förutsättningarna för att fonden ska nå lönsamhet framgent är låg. Genom fusionen tillförs Carnegie Global tillgångar vilket möjliggör vissa effektivitetsvinster i förvaltningen.

Fusionens sannolika konsekvenser för fondandelsägarna

Carnegie Global en aktiefond som placerar utan begränsningar vad avser bransch eller geografi. Att fonden är en aktiefond innebär att minst 80% av fondens medel vid var tidpunkt ska vara placerade i aktier eller aktierelaterade instrument. Fondens målsättning är att över rullande sjuårsperioder skapa positiv avkastning. Basen för förvaltningsarbetet är fundamental aktieanalys av enskilda bolag. Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Den stora skillnaden mellan Carnegie Global och Carnegie Afrikafond är att den sistnämnda fonden varit mer geografiskt fokuserad.

Vi vill för andelsägare i Carnegie Afrikafond poängtera vikten av att läsa faktabladet för Carnegie Global eftersom det där finns relevant information för dig som blivande fondandelsägare.

Riskprofilerna för bägge fonder är snarlika och fonderna är exponerade mot snarlika risker enligt vad som anges i respektive fonds fondbestämmelser. Vare sig Carnegie Afrikafond eller Carnegie Global har haft möjlighet att lämna utdelning. Fusionen medför inga utspädningseffekter för andelsägare i Carnegie Afrikafond eller Carnegie Global. Den årliga avgiften i Carnegie Global 1,60 procent är lägre än den årliga avgiften i Carnegie Afrikafond 2,5 procent.

Andelsägarna i Global påverkas inte av fusionen. Global kommer i och med fusionen förmodligen få ett betydligt större förvaltat kapital. Fonden kommer dock ändå, beaktat marknadernas storlek, fortfarande utgöra en i sammanhanget liten investerare utan de restriktioner som en stor fond kan uppleva vid köp och försäljning av värdepapper.

Fusionen kommer inte leda till någon utspädningseffekt på förvaltningsresultatet i Global. Fusionen medför inga skattepåföljder (kapitalvinst/kapitalförlust) för den som är skatteskyldig i Sverige.

Värdering av tillgångar och skulder vid tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet

Värdering av tillgångar och skulder kommer ske till marknadsvärde enligt de värderingsprinciper fonderna tillämpar enligt vad som anges i §8 fondbestämmelserna.

Utbytesförhållandet kommer att beräknas på värderingsdagen den 26 mars 2019 genom att andelskursen för överlåtande fond divideras med andelskursen för övertagande fond enligt de på värderingsdagen fastställda NAV kurserna.

Planerad tidpunkten för genomförandet av fusionen

Fusionen är planerad till den 28 mars 2019 och baseras på utbytesförhållandet den 26 mars 2019. Sista dagen Afrikafonden är öppen för köp är den 28 februari 2019.

Regler för överföring av tillgångar och utbyte av fondandelar

På fusionsdagen överförs samtliga tillgångar i överlåtande fond till övertagande fond. Överföringen sker hos förvaringsinstitutet (SEB). Värdering av övertagande fond på fusionsdagen sker med hänsyn tagen till de överförda tillgångarna.

Andelar i överlåtande fond ersätts på fusionsdagen med andelar i övertagande fond enligt utbytesförhållandet av andelsvärdena per den 26 mars 2019 ((antal andelar i överlåtande fond * faktor för utbytesförhållandet) * andelskursen i övertagande fond). Ingen kontant ersättning kommer lämnas.

Eventuellt upplupna intäkter kommer att beräknas och redovisas i enlighet med de redovisningsregler fonderna tillämpar.

Rättigheter som andelsägare

Andelsägare i Carnegie Afrikafond och/eller Global har rätt att kostnadsfritt få sina andelar inlösta innan fusionen genomförs. Som vanligt går det även bra att byta fond till en av våra andra fonder. Begäran om inlösen eller fondbyte ska vara oss tillhanda senast den 20 mars 2019 kl 16.00 avseende Carnegie Afrikafond och senast den 25 mars 2019 kl 16.00 avseende Carnegie Global för att kunna verkställas innan fusionen.

Vidare har andelsägare rätt att, på begäran, få ett exemplar av det yttrande som vår externa revisor har författat i sin granskning av fusionen.

Viktiga datum

 1. Information till andelsägarna via hemsida och brev skickas ut den 3 januari 2019.
 2. Sista datum, för andelsägare som inte önska vara andelsägare i Carnegie Global efter fusionen, för inlösen av andelar i Carnegie Afrikafond är den 20 mars 2019 och i Carnegie Global den 25 mars 2019.
 3. Carnegie Afrikafond är stängd för köp av andelar fr o m den 1 mars 2019.
 4. Den 26 mars 2019 är avstämningsdag och dag för beräkning av utväxlingsförhållandet.
 5. Fusionsdagen är den 28 mars 2019.
 6. Fr o m den 29 mars 2019 kommer de nya andelsägarna i Global att kunna utöva sina rättigheter som fondandelsägare.

För mer information, vänligen ta del av fondernas faktablad eller informationsbroschyrer eller kontakta oss på: 08 12 15 50 00 eller spara@carnegiefonder.se