Stäng

Under februari fortsatte den positiva utveckling som präglat inledningen av 2019. Aktivitetsnivån tog fart i primärmarknaden och intresset har överlag varit stort från investerarkollektivet. Riksbanken lämnade som väntat räntan oförändrat vid februarimötet och det kom inga dramatiska besked i övrigt.

En nyhet var dock att det mandat Riksbanken tidigare haft att intervenera på valutamarknaden inte förlängdes. Stibor noterade endast små rörelser under månaden och avslutade februari på -0,07 procent. Carnegie Likviditetsfond noterade en uppgång om 0,08 procent under februari.

Under månaden har vi adderat ett nytt namn till portföljen i form av skogsbolaget Stora Enso. Bolaget har en delvis avskräckande historia som innehåller allt från mindre lyckade förvärv, till anklagelser om kartellbildning och att underleverantörer som ska ha använt minderårig arbetskraft. Ett nytt management har lyft upp ESG-frågorna till absolut högsta nivå och i samband med emissionen träffade vi bolaget i ett separat möte där vi endast diskuterade dessa frågor. Vi anser att bolaget har kommit långt för att minska risken för att historien ska upprepa sig. Framförallt är vår uppfattning att om något otillbörligt skulle ske i någon del av organisationen, eller hos någon av bolagets underleverantörer, så kommer frågan att adresseras skyndsamt och med en helt annan beredskap än vad vi sett tidigare.

Stora Enso emitterade under februari månad obligationer med 5 respektive 2,5 års löptid. Emissionerna gjordes under ett grönt ramverk vilket säkert bidrog till det stora intresset. Endast obligationen med kort löptid var möjlig att investera i utifrån Likviditetsfondens mandat och priset på 2,5-åringen landade på Stibor +85. Bolaget är officiellt ratat av Moody’s och Fitch och har ett kreditbetyg motsvarande BBB-. Även om det stora intresset bidrog till att emissionen kom med en relativt tight kreditmarginal anser vi nivån ändå acceptabel för den relativt korta löptiden och vi var således med i emissionen.

Carnegie Likviditetsfond är en fond med förhållandevis låg risk och som erbjuder exponering mot stat, kommun och landsting samt bostadsobligationer, seniora banker och företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Vi har en mycket låg ränterisk i fonden och vid investeringar i annan valuta än svenska kronor valuta-säkrar vi dessa positioner för att undvika valutarisk i portföljen. Fonden ska ses som ett alternativ för investerare som söker en placering med låg risk.