Stäng

Efter fyra månader med uppgång blev det en lugnare utveckling för krediter på världens tillväxtmarknader under maj månad. Kreditspreadar gick isär vilket samtidigt kompenserades av fallande amerikanska långräntor.

Totalt bidrog det till att Carnegie Emerging Markets Corporate Bond gick upp med 0,12 procent under månaden och hittills i år är fonden upp 2,83 procent.

Under månaden har vi investerat i B2 Holding som köper skuldportföljer i såväl Norden som Öst- och Centraleuropa. Vi har även avyttrat vårt innehav i Huawei, vars obligationer återhämtat sig starkt under året. Samtidigt fortsätter den ansträngda situationen mellan Kina och USA att påverka bolaget. Även många av Huaweis andra marknader påverkas då bolagets mobiltelefoner kan komma att stängas ute från tjänster kopplade till Google. I förlängningen kan Huawei driva på utvecklingen för ett eget operativsystem men med osäkerheten kring bolagets roll i den pågående konflikten mellan främst USA och Kina väljer vi att sälja av vår exponering.

Detta blir det sista månadsbrevet för Carnegie Emerging Markets Corporate Bond. Efter styrelsebeslut fusioneras fonden med Carnegie Corporate Bond per den 3:e juni.

Skälet till styrelsens beslut är att Carnegie Emerging Markets Corporate Bond, på grund av sin ringa storlek, inte förväntas kunna förvaltas på ett effektivt sätt utan stora kostnader för andelsägarna.

Carnegie Corporate Bond investerar i nordiska företagsobligationer och har en likartad riskprofil som Carnegie Emerging Markets Corporate Bond sett till diversifiering mellan Investment Grade och High Yield.

Däremot är den geografiskt mer koncentrerad till de nordiska marknaderna. För mer information, vänligen besök Carnegie Corporate Bonds fondsida.