Stäng

Oktober månads fall på aktiemarknaderna bromsades upp i november och på några håll återhämtade sig marknaderna något. Noterbart är att emerging markets utvecklades relativt starkt i november, trots hård retorik från USA avseende handelstullar.

Däremot föll råvaror på bred front, däribland oljan, i takt med att den globala efterfrågan ser ut att mattas. Oljepriset har också påverkats av spekulationer om hur ledande oljenationer kommer att reglera sin produktion.

Om det nu ljusnade en aning på aktiemarknaderna så var utvecklingen den motsatta på kreditmarknaderna. I ett globalt perspektiv har kreditmarknaderna varit svaga under 2018, men de nordiska marknaderna har stått relativt starka. Det kan delvis förklaras med att de nordiska företagen oftast emitterar obligationer med rörlig ränta, varför obligationernas värde påverkas i mindre grad när räntorna stiger. Vidare förväntas ECB reducera sina stödköp av obligationer, vilket påverkat de eurodenominerade kreditmarknaderna negativt. I november smittades dock även de nordiska marknaderna då investeringsviljan sjönk betydligt, vilket fick effekt på krediters prisbildning.

Carnegie Strategifond A sjönk med 0,9 procent i november, innebärande att utvecklingen hittills i år är -0,7 procent. Det lutar således som att fondens utveckling 2018 hamnar en bra bit under den genomsnittliga årliga avkastningen om cirka 11 procent sett över den senaste tioårsperioden. Den långsiktiga andelsägaren har således ändå blivit rikligt belönad och vi hoppas naturligtvis att även detta år åtminstone ska bli ett år med positiv utveckling.

Under november har fonden fortsatt att köpa aktier i Dometic och Epiroc. Vidare har vi ökat i Essity som nu haft en bättre utveckling till följd av fallande råvarupriser samt i Volvo som framstår som mycket lågt värderat. Positionen i Industrivärden har reducerats något. Aktien handlas förvisso med rabatt, men den är ändå relativt låg. Com Hem har återlöst sina obligationer, vilket också kom att finansiera fondens aktieköp.