Stäng

Under maj noterade vi något längre svenska marknadsräntor, framförallt för räntor med lite längre löptid. Stibor gick i motsatt riktning av avslutade månaden på 0,01. Carnegie Obligationsfond stängde upp 0,34 procent under maj.

Styrelsen för Carnegie Fonder  har beslutat att per den 3:e juni ändra fondbestämmelserna för Carnegie Obligationsfond och fonden ändrar i samband med detta namn till Carnegie Investment Grade.

Det är vår bedömning att vi genom ändring av fondens placeringsinriktning, varvid fonden får ett tydligare fokus på kreditexponeringen, skapar bättre förutsättningar att uppnå en positiv avkastning. Fonden kommer i enlighet med Carnegie Fonders bolagsfokuserade investeringsfilosofi erbjuda exponering mot bolag och emittenter som vi bedömer kan skapa värde för fondens andelsägare.

Carnegie Obligationsfond har tidigare i huvudsak haft exponering mot svensk stat, kommun och bostadsobligationer. Detta har bidragit till att fonden haft en mycket låg kreditrisk. Då fonden i huvudsak ägt obligationer med fast ränta och löptider som i snitt överstigit 3 år har fonden haft ett tydligt inslag av ränterisk.

Ändringen av fondens placeringsinriktning innebär att fonden istället ger exponering mot i huvudsak nordiska företagsobligationer av god kreditkvalitet. Detta innebär att fonden får ett tydligare inslag av kreditrisk jämfört med tidigare. Då fonden i större utsträckning kommer att investera i obligationer med rörlig ränta blir samtidigt ränterisken lägre.

För mer information, kontakta våra fondspecialister på 08 12 15 50 00 eller via e-post spara@carnegiefonder.se.