Stäng

Efter den osedvanligt svaga utvecklingen på värdepappersmarknaderna under slutet av 2018 vände utvecklingen till det positiva i januari. Efter att den amerikanska centralbanken signalerat att de kommer pausa med för ekonomin åtstramande åtgärder har konjunkturoron dämpats.

I många fall har också bolagsrapporterna för fjärde kvartalet 2018 bekräftat bilden av en fortsatt stark konjunktur även om vissa avmattning noterats i Kina och inom bilindustrin. Såväl aktie- som företagsobligationsmarknaderna kan påvisa goda uppgångar under januari. Fonden steg också med 5,1 (4,9) procent. Beslutet att öka aktieandelen från 50 till 60 procent i december kom att, åtminstone på kort sikt, att bli ovanligt lyckat.

Elanders levererade stark organisk tillväxt och väsentligt högre marginal för sista kvartalet 2018 och aktien reagerade positivt. Kassaflödet var därtill mycket starkt, även justerat för engångseffekter, vilket medförde att skuldsättningen i förhållande till resultat under rullande 12 månader förbättrats från drygt 5 gånger till drygt 3 gånger. Utdelningen höjdes även med 10 procent. Sammantaget en stark rapport och efter en period med utmanande förutsättningar finns tecken att bolaget är tillbaka på rätt väg.

Volvos rapport var också stark och aktien reagerade positivt. Däremot utgjorde NCC en besvikelse med sin rapport. Inte minst en halverad utdelning fick aktien att tappa cirka 10 procent. Vår bedömning är att det är en överreaktion även om det går att förstå att bolagets ständiga nedskrivningar tär på förtroendet.

Under januari köpte fonden aktier i ABB, Industrivärden, Nyfosa, Investor, Epiroc, Sampo, SHB och Volvo. Av dessa är Industrivärden ett nytt innehav. Bolaget är en gammal bekant som under långa perioder varit ett viktigt innehav i fonden. Till följd av jämförelsevis låg rabatt sålde dock fonden innehavet under 2018, men när rabatten nu ökat igen har således fonden gjort nya köp i aktien. Efter en stark rapport som fick aktien att stiga kraftigt minskades innehavet i Essity. Även aktier i Platzer har avyttrats. Obligationsinnehaven i Heimstaden och SBAB har också sålts.