Stäng

Riskaptiten från i april förbyttes i maj till riskaversion. Aktiebörserna föll på bred front och kreditspreadarna vidgades. Långräntorna föll och i USA har vi nu sedan en tid en så kallad inverterad yieldkurva, det vill säga långräntorna är lägre än de korta. Det är normalt en indikator på att risken för en snar recession är hög.

Flera bedömare hävdar dock att yieldkurvans lutning inte ska spela samma roll när ränteläget är så lågt som det är nu. Andra rimliga förklaringar till den förändrade synen på risk är eskaleringen av USA:s handelskrig som nu pågår på flera fronter. Bland de bolag fonden placerat i har det dock inte rapporterats om några påtagliga förändringar.

Carnegie Strategifond tappade 3,7 procent i maj. Det inte obetydliga innehavet av företagsobligationer bidrog starkt till att fonden ändå stod emot aktiemarknadens nedgångar relativt väl. Stockholmsbörsen föll med 6,9 procent och världsindex tappade 5,7 procent uttryckt i kronor. Hittills i år har fonden stigit med 11,4 procent.

I maj tillkom ett nytt aktieinnehav, Duni, som vi känner väl sedan tidigare då aktien återfinns i Carnegie Sverigefond. Duni tillverkar produkter för dukning samt förpacknings- och take away-lösningar och riktar sig till både privat- och företagssektorn. Produkterna är i huvudsak för engångsbruk och marknadsförs globalt med en marknadsledande position i Nordeuropa. Tillväxten är stabil men begränsad. Möjligheterna finns i företagsförvärv, geografisk expansion och produktutveckling.

Ett minskat användande av plastförpackningar är en möjlighet för Duni som främst använder återvinningsbar fiber. De kraftigt höjda råvarupriserna har under de senaste åren påverkat lönsamheten negativt. Åtgärder i form av kostnadsbesparingar och prisjusteringar har vidtagits och slår successivt igenom på resultatet.

Dessutom har nu pappersmassapriset fallit tillbaka en hel del, vilket bör avspegla sig i lägre råvarukostnader så småningom. Värderingen är låg för ett så pass stabilt bolag, vilket möjligen kan förklaras av att det är få analysfirmor som bevakar bolaget.

Duniköpen har främst finansierats av försäljningar av Essityaktier. Essity har med sin defensiva profil utvecklats bra på sistone och dessutom har lägre massapriser bidragit positivt. Vi hoppas på liknande effekter i Duni.

På obligationssidan har vi sålt SBB-obligationer då SBB i april fick sin kreditrating uppgraderad till status som investment grade vilket bidrog till en god kursuppgång. Obligationen har varit en mycket bra placering sedan start med en total årsavkastning på knappt 10 procent drivet till stor del av den förbättrade rating som bolaget succesivt erhållit. Samtidigt har fonden ökat i Heimstaden i samband med att bolaget diversifierat sin finansiering.