Stäng

Marknaden för de mer stabila obligationerna inom Investment Grade är nu i det närmaste tillbaka till nivåerna vi såg innan den stökiga avslutningen av 2018.

När det gäller ränteläget noterade vi en relativt kraftig reaktion på den senaste penningpolitiska rapporten som Riksbanken presenterade i slutet av månaden. Som väntat lämnade direktionen styrräntan oförändrad på -0,25 procent men signalerade samtidigt en lägre räntebana de kommande åren där de ser nästa räntehöjning komma först i slutet av 2019 eller i början av 2020. Längre svenska marknadsräntor sjönk på rapporten och under månaden föll även STIBOR tillbaka till negativt territorium och avslutade april på -0,06 procent. Carnegie Likviditetsfond noterade en uppgång om 0,13 procent under april.

Under april minskade vi i Swedbanks bostadsobligationer och tog istället in motsvarande instrument utgivna av Stadshypotek och Skandiabanken. I vår exponering mot stat och kommun har vi tagit in Specialfastigheter och Jernhusen. Jernhusen ägs av svenska staten och äger i huvudsak järnvägsrelaterade fastigheter till ett värde om ca 17 miljarder kronor. De emitterade två gröna obligationer där vi i Likviditetsfonden kunde vara med i den korta med förfall om 2,5 år.

Avseende traditionella bankobligationer köpte vi under månaden in en post i DNB:s seniora obligation med förfall 2022. I fastighetssektorn hade vi nyligen ett större förfall i Akelius vilket är ett namn vi gillar men där det finns begränsat med emissioner med passande löptid. Vi har idag en relativt stor post Akelius med förfall 2021. I sektorn adderade vi i istället i Castellum och Heimstaden Bostad.