Stäng

Efter en svag avslutning på 2018 vände riskaptiten i takt med att 2019 ringdes in och under januari återhämtade marknaderna stora delar av tappet från förra året.

Trots att de politiska orosmolnen delvis kvarstår handlade de globala marknaderna starkt under januari i vad som närmast kan tolkas som ett lättnadsrally efter den tuffa hösten. Vi kan notera att en viktig drivkraft för kreditmarknaden var bristen på nyemissioner som gjort att priset i sekundärmarknaden stigit på ökad efterfrågan.

Både de europeiska och amerikanska marknaderna har återhämtat sig kraftigt samtidigt som Norden varit något mer jämn.

Under januari återkom köparna till marknaderna och majoriteten av fondens obligationer har handlats högre, vilket delvis bistods av brist på material från låg aktivitet på primärmarknaden. I väntan på att primärmarknaden ska dra igång på allvar har vi under månaden haft bolagsnyheter där bland annat investmentbolaget Vostok annonserat att bolaget säljer ett av sina grundinnehav och därmed löser sina obligationer i förtid till en premie.

Vi har deltagit i två emissioner av gröna obligationer där både SBAB och DNB varit aktiva. Vi har ytterligare varit aktiva i sekundärmarknaden och handlat namn som Norsk Hydro, Volvo Cars, Heimstaden Bostad och Consilium. Carnegie Corporate Bond steg med 0,74 procent under januari.

Den löpande avkastningen i fonden före avgifter är cirka 3,7 procent, att jämföra med ca 2,6 procent för ett år sedan.

Även om 2019 börjat i dur, upplever vi fortsatt stor osäkerhet gällande de globala utsikterna för risktillgångar och avmattning i konjunkturen samt fortsatta globala spänningar, vilket gör att vi fortsatt ämnar bibehålla en balanserad portfölj. I spåren av den breda omprisningen under 2018 finns det fortsatta möjligheter att göra omallokeringar i portföljen och utnyttja opportunistiska investeringar.

Centralbanker som avslutar sina kvantitativa lättnadsprogram och successivt höjer räntan gör att vi lägger än mer vikt vid balansen mellan rörlig och fast ränta. Historiskt har avkastningen drivits av ett gynnsamt riskklimat och framgent förväntar vi oss en mer normaliserad avkastning baserad på kuponger.