Stäng

December fortsatte i samma ruggiga ton som november då den breda globala omprisningen av krediter smittade av sig till de nordiska marknaderna. Månaden var en av de svagaste för globala krediter sedan 2008. Politiska oroligheter, handelsprotektionism och avslutande stimulansåtgärder präglade marknaderna när den globala riskviljan minskade.

Även om utvecklingen varit svag för fonden under året bör man ställa det i relation till andra tillgångsslag. Global High Yield har exempelvis backat med drygt 4 procent medan europeisk High Yield har backat med nästan 4 procent och OMX är ned 7 procent samtidigt som fonden är upp drygt 2,4 procent.

Under december fortsatte den globala omprisningen av risktillgångar och fondens innehav påverkades till viss del när kudden mellan Norden och Europa temporärt försvann. Globalt handlade krediter och efterställd bankskuld utvecklades negativt mot bakgrund av en generellt lägre riskaptit. Skuldköpsbolag fortsatte att handlas svagt efter rapporterna i november där marknaden i vårt tycke straffat vissa bolag omotiverat mycket. Lokala sektorer och nordiska namn har handlats jämförelsevis stabilt där några enskilda bolagshändelser har påverkat positivt när investerare på bred front reviderat priset på risktillgångar. Lebara levererade strax innan jul sina reviderade siffror för helåret 2017 tillsammans med kvartalsrapporter för 2018, något som var vitalt för marknadens förmåga att prissätta obligationen och för investerare att bedöma bolagets status framgent.

Carnegie High Yield Select sjönk med 0,11 procent under månaden, vilket är en svag månad i absoluta tal men relativt marknaden en konkurrenskraftig avkastning. Fonden kan summera årets uppgång till 2,48 procent, främst drivet av de underliggande bolagens utveckling och till mindre del av det generella marknadssentimentet. Under månaden har vi gjort mindre förändringar, däribland ökat i B2 Holding.

En fortsatt stor osäkerhet gällande de globala utsikterna för risktillgångar kombinerat med en kraftig korrektion för krediter under året gör att vi fortsatt ämnar bibehålla en balanserad portfölj. Vi ser samtidigt möjligheter att på en selektiv basis göra opportunistiska investeringar som övertid bedöms ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden investerar i ett begränsat antal bolag som ger en hög underliggande avkastning och således är utvecklingen i dessa bolag också viktigast för avkastningen på längre sikt även om fonden på kort sikt inte är immun mot förändringar i marknadssentimentet.