Stäng

Ovanligt svag utveckling på såväl aktie- som kreditmarknaderna i december gjorde att förhoppningarna på en positiv årsavkastning för fonden grusades. Avkastningen i december uppgick till -2,85 procent, vilket gjorde att avkastning för 2018 hamnade på -3,52 procent. Den långsiktiga placeraren kan trösta sig med att den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste tio åren uppgår till goda 11,14 procent.

Rimligen förklaras nedgångarna av en ökad oro för att konjunkturen nu försvagas samtidigt som centralbankerna stramar åt. Både Europa och Kina har uppvisat svaghetstecken tidigare, men nu börjar också de positiva effekterna av de stora skattesänkningarna i USA att ebba ut. Handlingsutrymmet för centralbankerna att stimulera är dessvärre små eftersom räntorna är så låga i utgångsläget och därtill är den offentliga skuldsättningen hög i ett historiskt perspektiv. Eventuellt kan dock planerade räntehöjningar komma att läggas på is.

I december ökade vi successivt aktieandelen i fonden till cirka 55 procent. Skälet är att aktiernas direktavkastning i spåren av kursnedgångarna kommit att stiga relativt obligationsräntorna, även om kreditspreadarna stigit också. Bland annat har vi bytt vissa bankobligationer mot aktier i Handelsbanken och Sampo. Direktavkastningen i Handelsbanksaktien är cirka 7 procent, vilket ter sig attraktivt jämfört med den ränta fonden får på de bankobligationer som finansierat köpen, cirka 4 procent. Genom förvärven av Sampoaktier får fonden exponering mot Nordea och den nordiska försäkringsmarknaden med hög direktavkastning, knappt 8 procent. Ut åkte bankobligationer i Nordea, DNB och Handelsbanken.

Köp av aktier i Autoliv, Epiroc och SKF har kompletterat fondens innehav i dessa aktier. Vår bedömning är helt enkelt att kursnedgångarna i dessa aktier är överdrivna. Finansieringen har ombesörjts av försäljningar av obligationer emitterade av Color Group och Sagax samt att aktiepositionen i Telia reducerats.