Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhet

Vårt initiativ: 21-punktslistan har blivit branschstandard

Idén till 21-punktslistan föddes i samband med lanseringen av vårt omfattande interna hållbarhetsverktyg THOR. Då nordiska high yield företag historiskt sett inte har varit bland de bästa på att redovisa hur de arbetar med hållbarhetsfrågor så blev det en stor utmaning för oss på kreditsidan att tillgodogöra oss potentialen med THOR. 

Exempel på frågor från 21-punktslistan

  • Vilka är de tre största hållbarhetsutmaningarna för er bransch?
  • Är bolaget medlem i FN Global Compact, Science Based Targets, CDP eller liknande?
  • Uppge bolagets främsta mål gällande positiv klimatpåverkan eller reduktion av negativ klimatpåverkan. Vilket av FN:s globala mål är relevant? Hur följs målen upp och redovisas?
  • Hur hanteras inköp och avfall ur ett cirkulärt perspektiv? Vänligen uppge bolagets krav på leverantörer.
  • Vänligen uppge könsfördelningen i bolaget samt i ledning och styrelse.
  • Är hållbarhetsansvarig en del av koncernledningen? Vem rapporterar hållbarhetsansvarig till?

EN UPPGIFT FÖR OSS 

Vårt huvudsakliga fokus är att analysera kreditrisken i våra innehav, där hållbarhet alltid har varit en viktig variabel av många. I takt med omställningen till ett mer hållbart samhälle där hållbara produkter och tjänster kommer att kunna åtnjuta en prispremie samtidigt som efterfrågan på mindre hållbara alternativ kan kraftigt minska eller i värsta (bästa) fall försvinna så tar just hållbarhetsvariabeln en större plats vid bordet. Har inte bolagen förstått det ännu eller inte förstått vikten av att berätta och visa vad de faktiskt gör så var det i god tid att de blev informerade om detta. 

Vi valde därför att tillsammans med en branschkollega gå samman för att ställa krav på marknaden som helhet, men framför allt på de bolag som emitterar obligationer inom ramen för nordisk High Yield. Till slut landade vi i att det var svaren på exakt 21 frågor som skulle vara lösningen på vårt problem och det var svaren på dessa frågor som blev vårt krav för att ens möjliggöra en investering från vår sida.

FRÅGOR VI GÅR TILL BOTTEN MED 

Dessa 21 frågor bedöms tillräckligt omfattande för att få en god inblick i hur företagen arbetar, vilka möjligheter eller utmaningar de ser framför sig samtidigt som svarens omfattning ger en indikation på hur de värdesätter hållbarhet. 

Frågorna tar avstamp i en bred hållbarhetsansats baserat på både miljö, sociala frågor och bolagsstyrning där ambitionen är att frågorna skall gås igenom och uppdateras årligen för att ha en hög relevans. Då initiativet har hunnit bli ett år gammalt har vi nyligen gjort en genomgång där vi bland annat numer önskar tydligare svar kring hur bolagen förhåller sig till taxonomin och FN:s Globala mål.

Nya versionen innehåller också ett avsnitt där vi uppmanar nordiska high yield-bolag att arbeta för en jämn könsfördelning och kulturell mångfald i ledning och styrelse. Vi uppmanar också till att sätta vetenskapligt förankrade miljömål, så kallat SBT, och ser gärna att alla skriver under UN Global Compact. 

Initiativet har fallit väldigt väl ut i marknaden och har kommit att bli en branschstandard vilket innebär att alla företag som kan benämnas som nordisk high yield besvarar dessa frågor i samband med att de ger ut nya obligationer. 

”MED STORLEK KOMMER ANSVAR” 

Fler fondaktörer har anslutit sig till initiativet vilket ytterligare ökar trycket på bolagen att både öka transparensen kring samt öka fokuset på dessa viktiga frågor. Vi är alltså flertalet professionella aktörer som står bakom detta initiativ, men samtidigt får hela marknaden ta del av bolagens svar på frågorna vilket är vår önskan. Som stor professionell aktör åtnjuter vi många fördelar. Med storlek kommer också ansvar och därför är det viktigt för oss att vara med och driva marknaden i rätt riktning och bidra till en ökad transparens. 

Just ökad transparens är något vi också valt att trycka extra på via detta initiativ genom att uppmana dels bolagen till omfattande och tydlig kvartalsrapportering, dels bankerna där vi önskar daglig prissättning av de obligationer som de hjälpt till att sätta på marknaden. 

Författare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.