Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Likviditetsfond

50 punkter till från Riksbanken

I april var den underliggande styrkan i marknaden tillbaka efter bankturbulensen i början av mars. Även om det fortsatte att vara viss stress runt enskilda regionala banker i USA lugnade sig oron kring banksektorn i Europa. Carnegie Likviditetsfond uppvisade en stabil utveckling med stöd av underliggande kupongavkastning och en successivt allt högre nivå på Stibor.

Riksbanken kunde gå vidare med sina räntehöjningar och lyfte styrräntan med 50 punkter till 3,50 procent i samband med det penningpolitiska mötet i slutet av månaden. Däremot fanns det annat i kommunikationen kring beslutet som andades en mer försiktig och duvaktig hållning framöver. Två ledamöter reserverade sig mot 50 punkters höjning och ansåg att det hade räckt med en höjning med 0,25 procentenheter. Riksbankens prognos indikerar nu en höjning med ytterligare 25 punkter antingen i juni eller september men frångår samtidigt tidigare prognos om en stabil styrränta under prognosperioden. Istället ser direktionen att räntan efter inledande uppställ kan komma att sänkas under den senare delen av prognosperioden.

Fokus för Riksbankens fortsatta agerande kommer vara hur data kommer in rörande framförallt inflationsutvecklingen. Siffrorna för mars var något lägre än väntat och inflationstalet var även lägre jämfört med månaden innan. Samtidigt är det en lång väg kvar tills inflationen kan sägas börja närma sig Riksbankens inflationsmål. Rensat för energi låg KPIF på 8,9 procent i mars.

I portföljen har vi adderat en del kommunexponering genom exempelvis Lund och Göteborgs Stad. Vi tog även en mindre post i en nyemission i det statligt ägda skogsbolaget Sveaskog, Därutöver förlängde vi en del exponering där obligationer närmade sig förfall, exempelvis i statligt ägda banken SBAB och fastighetsbolaget Vasakronan.

Carnegie Likviditetsfond investerar endast i obligationer inom segmentet för Investment Grade och har en försiktig portfölj med exponering mot stat och kommun, säkerställda bostadsobligationer, seniora bankobligationer samt företagsobligationer. Fonden investerar huvudsakligen i obligationer med rörlig ränta och håller på så vis en låg ränterisk i portföljen.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.