Stäng

Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att ändra fondbestämmelserna för fonden Carnegie Micro Cap. Ändringarna berör främst villkoren för handel och görs i syfte att göra fonden tillgänglig för fler typer av investerare. Nedan redogörs närmare för ändringarna.

Handel

Fonden kommer vara öppen för handel varje bankdag till skillnad från tidigare då handel skedde månatligen vilken ökar likviditeten i andelarna i fonden.

Kravet på minsta investering vid första tillfället sänks från 250 000 kronor till 50 000 kronor. Därefter finns inga krav på lägsta belopp vid köp av andelar. Begäran om teckning och inlösen av fondandelar skall liksom tidigare ske skriftligen till Fondbolaget. Teckning av fondandelar genomförs till den kurs som fastställes den dag likvid är tillgänglig för Fondbolaget.

Fonden är dock ej öppen för teckning och inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att flera av de marknadsplatser som fondens handel sker på helt eller delvis är stängda. Order verkställs i dessa fall nästkommande bankdag då fonden är öppen för handel.

Begäran om inlösen verkställs till den kurs som fastställs den sjunde bankdagen efter den bankdag då begäran om inlösen inkommit. Tidigare gällde att inlösen verkställdes till den kurs som gällde tionde bankdagen efter att begäran om inlösen inkommit.

Befintliga andelsägare påverkas således i positiv bemärkelse såvida att fonden blir dagligt handlad samt att tidsperioden från att inlösen begärs tills dess att kurs för inlösen fastställs kortas ner.

Utöver ovanstående ändringar har vissa redaktionella ändringar gjorts.

Ikraftträdande
De ändrade fondbestämmelserna träder ikraft den 1 september 2020.

För mer information, vänligen ta del av fondens faktablad eller informationsbroschyr på carnegiefonder.se, eller kontakta våra kundspecialister via 08-12 15 50 00 eller spara@carnegiefonder.se.

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 50 000 kronor. Kontakta någon av våra säljare för mer information om...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fokus på makroekonomiska indikatorer
Carnegie Micro Cap

Fokus på makroekonomiska indikatorer

Stockholmsbörsen steg med 4,5 procent i september, småbolagsindex steg med 6,2 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 5,7 procent. I september förflyttades fokus från börsbolagens kvartalsrapporter till makroekonomiska indikatorer. Sammanfattningsvis...

Viktor Henriksson 5 oktober 2020
Micro Cap vinnare i augusti
Carnegie Micro Cap

Micro Cap vinnare i augusti

Stockholmsbörsen steg med 3,7 procent i augusti, småbolagsindex steg med 5,2 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 9,6 procent. I augusti fick vi som vanligt de sista halvårsrapporterna och när...

Viktor Henriksson 4 september 2020
Många rapporter slog förväntningarna med råge
Carnegie Micro Cap

Många rapporter slog förväntningarna med råge

Stockholmsbörsen steg med 3,4 procent i juli, småbolagsindex steg med 7,6 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 9,7 procent. Som vanligt präglades juli månad av börsbolagens halvårsrapporter. Generellt slog rapporterna...

Viktor Henriksson 6 augusti 2020