Stäng
Språk
Meny

Återvinningsbolaget Tomra tar plats

Svenska marknadsräntorna rörde sig fortsatt högre under november månad. Gällande Riksbanken är marknaden nu helt inställd på att vi får en höjning av reporäntan upp till 0 i samband med mötet i december. Stibor klättrade vidare och avslutade november på 0,06 procent. Carnegie Likviditetsfond noterade endast små rörelser och avslutade månaden på +0,01 procent.

Med fortsatta nyemissioner ser vi vissa tecken på att marknaden börjar mättas så här mot slutet av året. Kreditmarginalerna, som successivt har minskat, vände upp lite och blev något vidare under senare delen av november. Snarare än att hänvisa till någon större förändring i riskaptit kan det ses som naturligt efter en period med hög aktivitet i primärmarknaden samtidigt som vi närmar oss årsskiftet vilket brukar leda till att bankerna blir mer restriktiva att ta in obligationer på sina böcker.

En av de nya aktörerna i obligationsmarknaden var norska återvinningsbolaget Tomra. De har dels maskiner som tar han om returflaskor och returburkar dels har de en sorteringsverksamhet som kan filtrera och sortera mer blandad återvinning.

Tomra är verksamma över stora delar av världen och fyller en viktig funktion i ett segment som är alltmer efterfrågat i takt med att kraven på hållbarhet ökar. Vi var med i en ny treårig obligation som emitterades till Nibor +50. Nibor är den norska referensränta vilken används i samband med obligationer i norska kronor som emitteras med rörlig ränta. Vi valutasäkrar alla fondens innehav i annan valuta än svenska kronor.

Andra emissioner där vi var med under november var de båda investmentbolagen Latour och Lifco där vi tog exponering till mars 2023 respektive december 2021. Detta finansierades delvis med att vi sålt av obligationer som närmade sig förfall i Latour och i Lifco matchar likviddagen med en obligation som går till lösen. Därutöver minskade vi i fastigheter samt isländska banker med relativt kort tid kvar till förfall.

Carnegie Likviditetsfond är en fond för den försiktige investeraren. Vi investerar i obligationer som ger oss exponering mot stat, kommun och bostäder, seniora banker samt stabila bolag inom kategorin för investment grade. Fonden håller därutöver en kort ränteduration då placeringar i huvudsak görs i obligationer med rörlig ränta.

Fler artiklar

En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 28 mars 2022
Rivstart på emissionsmarknaden
Carnegie Likviditetsfond

Rivstart på emissionsmarknaden

Den nordiska kreditmarknaden kom i gång med en rivstart mot slutet av augusti. Såväl emittenter som investerarkollektivet upplevs ha ett uppdämt behov efter sommarstiltjen. Emissionerna möttes med stor efterfrågan. Av...

Mikael Engvall 2 september 2021
Hopp om fler gröna obligationer
Carnegie Likviditetsfond

Hopp om fler gröna obligationer

Med alltmer duvaktiga signaler från världens ledande centralbanker återstår det att se om Riksbanken kommer att avvika från tidigare kommunikation om att nästa räntehöjning ska ske i slutet av detta...

Mikael Engvall 3 september 2019