Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Private Equity

ATT VARA EN AKTIV ÄGARE I INVESTERINGSBRANSCHEN

UN Principles for Responsible Investments (UN PRI) är världens största samarbetsorgan för ansvarsfulla investeringar som hjälper kapitalförvaltare att integrera ESG-hänsyn i investeringsprocessen. Carnegie Fonder skrev år 2015 under UN PRI:s sex principer för ansvarsfulla investeringar.

Två av principerna är att eftersträva att våra portföljbolag ger öppen och tillräcklig rapportering om ESG-frågor samt verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranchen. Nedan beskriver förvaltaren Tom Berggren hur vi på Carnegie Fonder arbetar med UN PRI:s principer relaterat till våra investeringar i Carnegie Listed Private Equity.

HÅLLBARHETSRELATERADE ÖVERVÄGANDEN I PE-BOLAG
– Att investera i PE- och investmentbolag innebär att man investerar i ett bolag som i sig äger en rad underliggande noterade och onoterade innehav. Inte sällan är dessa portföljer både stora och breda vilket gör det svårt att få en överblick på geografisk-, sektor- och legal exponering såväl som de underliggande innehavens hållbarhetsarbete. Det gör det svårare för oss att granska våra investeringar vilket ställer krav på att Carnegie Fonder på kontinuerlig basis för en aktiv dialog med våra portföljbolag.

HUR AGERAR CARNEGIE FONDER?
– Carnegie Fonder röstar på alla stämmor och påverkar bolagen proaktivt och reaktivt i frågor vi identifierat i vårt analysverktyg THOR. Vi drar även gränsen vid fem procent på bolagsnivå för exponering mot kontroversiella branscher. Förutom det tar vi vårt aktiva ägande ett steg längre i detta fall.

Då det är svårt att undersöka hur varenda underliggande innehav i PE- och investmentbolagen arbetar med hållbarhet har vi kontaktat samtliga bolag fonden äger för att öka transparensen och minska informationsgapet i denna fråga. I vår kontakt med bolagen har vi bland annat beskrivit vår exkluderingspolicy, uppmanat bolagen att signera UN Global Compact och uppmanat dem att sätta ett Science Based Target (SBT). Vi har även ställt en rad frågor kopplade till bolagets hållbarhetsarbete.

EXEMPEL PÅ FRÅGOR SOM VI STÄLLER TILL BOLAGEN

  • Är ni involverade i någon typ av verksamhet som sysslar med vapen, spel, pornografi, alkohol eller tobak? Om ja, beskriv i detalj vad ni är involverade i och hur stor andel av er omsättning detta motsvarar.
  • Har ni planer på att signera UN Global Compact? Om nej, beskriv varför ni upplever att det inte är relevant för er att signera detta initiativ.
  • Har ni planer på att verifiera era mål genom att sätta ett Science Based Target (SBT)? Om nej, beskriv varför ni upplever att det inte är relevant för er att sätta verifierade hållbarhetsmål.

VAD SVARADE BOLAGEN?
– I skrivande stund har 32 (80 procent) av fondens närmare 40 innehav svarat på våra frågor. Av dessa har 21 bolag signerat antingen UN Global Compact eller UN PRI. Totalt har två bolag satt ett SBT medan många av bolagen i stället uppmanar sina portföljbolag att sätta ett SBT. Utöver detta framhåller många bolag att de planerar att arbeta med dessa frågor framöver och lyfter deras nuvarande hållbarhetsarbete samt utmaningar.

I dialogen med bolagen märker vi att hållbarhetsarbetet är något som står högt upp på agendan, även om olika bolag kommit olika långt. Vi märker dock att en av de största utmaningarna för bolagen är att storleken på deras portföljer gör det svårt att hitta effektiva sätt att mäta deras hållbarhetsmål.

Flera av bolagen har dock ambitiösa hållbarhetsmål. Ett exempel på ett av våra innehav som satt ett SBT är EQT. Bolaget har sedan 2010 skrivit under UN PRI. Investor har i stället signerat UN Global Compact, och har som mål att nå nettonollutsläpp som bolag per 2030 samt för hela värdekedjan år 2050. Syncona Ltd kommer i år att för första gången rapportera i linje med rekommendationer från TCFD och Compass Diversified har nyligen anställt en Head of ESG.