Stäng
Språk
Meny

Bättre betalt i Norge och Danmark

I mitten av februari hade Riksbanken möte och precis som vanligt lämnades reporäntan oförändrad på -0,5 procent. Detta var helt i linje med förväntningarna och prognosen är att långsamma höjningar kan inledas under andra halvåret i år. Vice riksbankschef Henry Ohlsson reserverade sig dock mot beslutet och förordade en höjning till -0,25 procent.

I slutet av februari kom sedan inflationsstatistik som var något svagare än väntat vilket bidrog till att svenska marknadsräntor föll tillbaka efter att rört sig högre under inledningen av 2018. Stibor backade något under februari och stängde på -0,46 procent. För Carnegie Likviditetsfond noterades endast små rörelser då den backade 0,02 procent samtidigt som stadskuldväxlar backade med 0,05 procent.

Det fortsätter att komma ut en del nyemissioner inom segmentet för Investment Grade. De flesta har dock varit något för långa då vi i Likviditetsfonden inte vill gå över 4 år i löptid. Trots detta har vi varit relativt aktiva under februari, men då främst med lite mindre poster i andrahandsmarknaden.

Under månaden har vi ökat inom bank och finans och exempelvis köpt en post i Sparbanken Skåne och i isländska banken Arion. Vi ökade även i två bolag i den svenska kraftsektorn genom Ellevio och Fortum Värme. Därutöver tog vi en ny exponering avseende bostadsobligationer genom DnB Boligkreditt. Vi har en del av portföljen med säkerställda bostadsobligationer utanför Sverige. Samtidigt som vi genom detta uppnår viss diversifiering får vi också något bättre betalt i Norge och Danmark jämfört med vad vi får för vår exponering mot de svenska bolåneinstituten.

Carnegie Likviditetsfond har nästan uteslutande obligationer med rörlig ränta och därigenom mycket kort ränteduration. Därutöver har portföljen har en låg kreditrisk genom exponering mot såväl stat, kommun, bank, bostad- och stabila företagsobligationer. Kreditbetyget för innehaven i fonden ska alltid vara motsvarande Investment Grade.

Fler artiklar

En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 5 april 2020
Återvinningsbolaget Tomra tar plats
Carnegie Likviditetsfond

Återvinningsbolaget Tomra tar plats

Svenska marknadsräntorna rörde sig fortsatt högre under november månad. Gällande Riksbanken är marknaden nu helt inställd på att vi får en höjning av reporäntan upp till 0 i samband med...

Mona Stenmark, Mikael Engvall 3 december 2019
Hopp om fler gröna obligationer
Carnegie Likviditetsfond

Hopp om fler gröna obligationer

Med alltmer duvaktiga signaler från världens ledande centralbanker återstår det att se om Riksbanken kommer att avvika från tidigare kommunikation om att nästa räntehöjning ska ske i slutet av detta...

Mikael Engvall 3 september 2019