Stäng

Bra intresse för nordiska krediter

Vi noterade fortsatt bra intresse för nordiska krediter under februari samtidigt som vi såg successivt högre nivåer för svenska långräntor. Det högre ränteläget kan vid sidan av uppställ i globala räntor även förklaras med osäkerhet kring hur de penningpolitiska och finanspolitiska stimulanserna i kombination med ekonomisk återhämtning på sikt kommer att påverka inflation och även realräntor.

När det gäller kortare räntor har uppgången varit mer försiktig, vilket också är rimligt beaktat fortsatta penningpolitiska stimulanser och en reporänta som väntas ligga kvar på 0 de närmaste åren. Trenden med en brantare räntebana är något vi ser även i andra delar av världen.

Med kort ränteduration påverkades inte Carnegie Likviditetsfond av ränterörelsen utan gynnades istället av tightare kreditmarginaler och fonden kunde därmed addera ytterligare en positiv månad med en uppgång om 0,05 procent under februari.

Vi har fortsatt att sälja av obligationer med kort tid kvar till förfall och har b la avyttrat en del av de namn som Riksbanken varit aktiva köpare i senaste halvåret inom ramen för pågående QE-program. I Volvofinans bank förbättrade vi vår underliggande avkastning genom att byta ut en obligation med förfall 2022 till en ny obligation med förfall i mars 2024.

I februari tog vi även in ett helt nytt namn i portföljen i form av fastighetsemittenten Heba som i huvudsak äger bostadsfastigheter i Stockholmsregionen. Bolaget har höga ambitioner avseende hållbarhet och har lyckats väl med att minska sin genomsnittliga energianvändning. Den obligation vi investerade i för Likviditetsfondens räkning var grön och ger oss en årlig avkastning om Stibor + 45 fram till förfall om 3 år. Heba har kreditbetyget A- från Nordic Credit Rating, Vi finansierade vår investering i Heba genom fortsatta avyttringar i fastighetsbolaget Vacse vars obligationer med förfall i juni 2022 handlas kring Stibor +20.

Carnegie Likviditetsfond exponering är diversifierad mellan olika segment som ger oss exponering mot stat, kommun, bostadsobligationer, seniora banker samt företagsobligationer inom Investment Grade. Fonden ska ses som försiktig beaktat såväl emittent-exponering som ränterisk då fonden i huvudsak investerar i obligationer med rörlig ränta.

Mer om fonden

Carnegie Likviditetsfond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Anledning att återkomma kring skog och fastigheter inom ramen för taxonomin
Carnegie Likviditetsfond

Anledning att återkomma kring skog och fastigheter inom ramen för taxonomin

Efter en period med stigande räntor noterade vi en lugnare utveckling under mars. I mitten av månaden kom relativt svag svensk inflationsstatistik vilket kan ha vållat Riksbanken visst huvudbry. Stimulanserna...

Mikael Engvall 8 april 2021
Aktivitet i bolåneinstitut och fastighetsbolag
Carnegie Likviditetsfond

Aktivitet i bolåneinstitut och fastighetsbolag

Nordisk kreditmarknad har inlett 2021 starkt. Trots en relativt trög start på vaccineringen mot Covid-19 har riskaptiten varit fortsatt god. Svenska Riksbanken fick samtidigt lite andrum med en inflationssiffra som...

Mikael Engvall 3 februari 2021
Latour, Hexagon, Kinnevik och Jernhusen i fokus
Carnegie Likviditetsfond

Latour, Hexagon, Kinnevik och Jernhusen i fokus

Kreditmarknaden avslutande året relativt starkt. En kombination av fortsatta stimulansåtgärder samtidigt som vaccinationerna mot Covid 19 nu inletts upprätthöll ett positivt sentiment. Dessutom kunde ett Brexit-avtal till slut förhandlas fram...

Mikael Engvall 7 januari 2021