Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

Bruten räntetrend driver på riskaptiten

Aktiemarknaderna fortsatte under november den återhämtning som inleddes i oktober. USA-, Stockholm- och europabörserna steg med 5, 7 respektive 9 procent i lokala valutor. Den amerikanska dollarn försvagades mot flertalet valutor under månaden. En bidragande faktor till det kan vara att de amerikanska 10-årsräntorna sjönk under månaden med 0,5 procentenheter till 3,6 procent. Även de svenska räntorna föll tillbaka, men något måttligare. Den svenska 10-årsräntan sjönk från 2,3 procent till 1,8 procent.

Räntorna inledde annars månaden med en stigande trend. Detta efter att den amerikanska centralbanken höjt styrräntan med visserligen förväntade 0,75 procentenheter, men i samband med detta kommunicerat en stramare räntesyn framöver. Även den svenska riksbanken höjde styrräntan med i stort förväntade 0,75 procentenheter. Den stigande räntetrenden bröts sedan av bättre inflationsstatistik än förväntat.

De flesta bolag i fonden lämnade sina kvartalsrapporter under oktober, men John Mattson och Karnov tillhörde undantagen som rapporterade i november. Rapporten från Karnov var ungefär som förväntat. Möjligen var kostnadsökningen lite i överkant. Kostnaderna är dock av engångskaraktär och hänförliga till de pågående större förvärven i södra Europa. I slutet av månaden kommunicerade bolaget att förvärven nu blivit formellt godkända. Även John Mattsons rapport var i linje med förväntningarna. Däremot aviserade bolaget några dagar senare att fastigheter till ett värde av 275 mkr avyttrats. Priset var i linje med bokfört värde, vilket förstås är positivt givet att marknaden värderar bolaget med 50 procent rabatt i förhållande till bokförda värden.

”Kreditspreadar har fallit tillbaka till mer långsiktigt rimliga nivåer.”

John Strömgren, fondförvaltare.

Även på obligationsmarknaden har de lägre räntorna drivit på riskaptiten och kreditspreadar har fallit tillbaka till mer långsiktigt rimliga nivåer. Obligationer utgivna av högkvalitativa låntagare som till exempel Nordea och Verisure har handlats upp ett par procentenheter, men måste antagligen bli ännu dyrare för att även obligationer med lägre kvalitet också skall väcka ett större intresse. En försiktig återhämtning har dock skett även i vissa high yield-obligationer.

Författare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Förvaltar Carnegie Strategifond.