Stäng

Carnegie High Yield Select firar ett år

Carnegie Fonders nyaste medlem i räntefamiljen, Carnegie High Yield Select, firar ett år och vi kan blicka tillbaka på ett minst sagt händelserikt och spännande år, skriver förvaltaren Niklas Edman.

Carnegie High Yield Select – ”HYS:en” – har under sitt första år levererat en klart godkänd avkastning om strax under 4 procent. Detta i en värld där den ena oroligheten avlöser den andra.

Ladda ned som PDF.

Niklas Edman
Niklas Edman förvaltar Carnegie High Yield Select.

Geopolitiska spänningar och handelskrig har kommit att bli vardagsmat i många av världens hörn. I Europa har fokus bland annat legat på diverse parlamentsval, Italiens budgetarbete och Brexit-förhandlingarna. På andra sidan Atlanten har en flitigt twittrande Mr Trump initierat handelskrig genom diverse sanktioner mot de som inte går honom till mötes, sanktioner som delvis ligger bakom det minskade utbudet av olja som har fått priset att skjuta i höjden.

På centralbanksfronten har vi en växande diskrepans mellan ECB som fortsatt med en mycket expansiv hållning och amerikanska Fed som fortsätter att strama åt med räntehöjningar.

Marknaden ogillar osäkerhet och har påverkats negativt som direkt följd av dessa globala oroligheter, och vi har sett ett generellt ”risk-off sentiment” och stora utflöden på global basis. Trots detta så har HYS:en stått pall och levererat en konkurrenskraftig avkastning, något som förutom inverkan från våra innehav också delvis kan hänföras till Nordens generellt bättre riskklimat under perioden i fråga.

Mot bakgrund av detta vill vi lyfta fram att vi har stärkts i vår övertygelse om att vår investeringsfilosofi och ansats till detta segment är konkurrenskraftigt över tid. Vi är fortsatt övertygade om att HYS:en kan fylla en lucka i många investerares portföljer.

Marknad

Efter flera år av ihållande och ökande riskaptit och krympande kreditmarginaler har sentimentet för risktillgångar fått sig  en törn 2018 och ter sig nu alltjämt svagare i jämförelse mot tidigare år. Globalt har vi sett ökad volatilitet där kreditmarknaden har haft det tufft under hela året medan aktiemarknaderna främst haft stora rörelser sen hösten gjorde sitt intåg.

Det är dock viktigt att göra en tydlig distinktion mellan segment, regioner och tillgångsslag mot bakgrund av de generella oroligheter för att förstå vad som drivit avkastningen under året. I Europa har den negativa utvecklingen i High Yield-segmentet primärt drivits av en korrigering i marginalen som bolagen betalar där investerare bedömer risken som hög i förhållande till ersättningen man fått – det har helt enkelt varit ”Low Yield” och inte ”High Yield”.

Blickar vi mot USA har det varit försumbara ändringar i marginaler och istället höjningar i de långa marknadsräntorna som lett till den negativa avkastningen då avkastningskravet hos investerare skruvats upp i takt med att Fed höjt styrräntan relativt aggressivt. Till detta hör att investeraringarna i global High Yield minskat tre av fyra veckor, vilket inte varit positivt för risksentimentet.

I Norden har vi haft en mer stabil utveckling även om vi såklart inte är immuna mot vad som sker utanför regionen. Värt att notera är dock att kredit- och räntebindningen på dessa marknader överlag är noterbart längre än motsvarande snitt i Norden och i synnerhet HYS:en.

Det gäller således att ha koll på hur enskilda bolag utvecklas, hur de långa marknadsräntorna och räntebindningen förändras samt hur kreditmarginalerna rör sig och hur lång kreditbindningen är. Vidare skall man vara medveten om att den diskrepans som råder mellan olika länders räntor skapar en missvisande bild när man jämför avkastningen i olika valutor. Även om en portfölj av amerikanska obligationer givit positiv avkastning om 2 procent mätt i dollar blir avkastningen i kronor -1 procent på grund av den differens i räntor som råder mellan USA:s cirka 3 procent och Europas och Sveriges negativa (dvs har ingen påverkan av hur valutakurserna rört sig). Under denna period har dock Norden klarat sig bra och givit positiv avkastning.

Några av de bidragande faktorerna har varit ett stigande oljepris som gynnar flera stora norska sektorer och relativt  goda förhållanden för bolag i de lokala sektorerna som fått de mindre namnen att handla upp något.

En stor del av svenska företagsobligationsfonder har avkastat 0,5–2 procent under de senaste 12 månaderna medan de flesta likviditetsfonder ligger kring 0 procent (främst hänförligt till det extremt låga ränteläget). Carnegie High Yield Select ligger just nu högst upp i listan för historisk avkastning i Morningstars kategori räntefonder Sverige sedan start (1 år) och jämförs då med totalt 118 fonder. Viktigt att notera är att 1 år är en kort utvärderingsperiod och även om fonden under året haft motståndskraftig avkastning är den absolut inte immun mot marknadsrörelser.

Avkastning 2 november 2017 – 2 november 2018
Carnegie High Yield Select (SEK) 3.8%
High yield USA (USD) ca -2,0%
High yield Europa (EUR) ca -1,5%
High yield Globalt (USD) ca -5,0%
SIX PRX (SEK) ca -1,5%
Carnegie Corporate Bond 0,2%
Carnegie Likviditetsfond -0,3%

Fonden

Carnegie High Yield Select investerar primärt i nordiska högavkastande obligationer vilket innebär att fonden lånar ut pengar till bolag som relativt sett har lägre kreditvärdighet och således får betala lite mer för sina lån. Tanken är att kunna investera i mindre bolag som trots sin begränsade storlek kan utgöra en aktiv vikt i portföljen. Vår grundansats är fortsatt att den huvudsakliga delen av portföljen skall vara obligationer med en kortare kreditbindning och med rörlig kupong.

Detta innebär i praktiken att merparten av avkastningen förväntas komma från kupongerna snarare än prisrörelser och/eller förändringar i ränteläget. Även om vi fokuserar på kortare löptid och rörlig ränta fortsätter vi att premiera bolagsanalys och fundamentala faktorer som grund för investeringar, vilket gör att vi till en viss grad är exponerade mot längre löptider och fasta räntekuponger.

Detta är något vi kan känna oss mer komfortabla med om vi starkt tror att bolaget på sikt har goda förutsättningar till att avsevärt förbättra sin riskprofil samt att bolaget betalar en hög kupong. Vi ser fortsatt framför oss att portföljen på medellång sikt kommer att ha en underliggande avkastning om ca 5-6 procent, en kreditbindning under 3 år och en räntebindning under 1,5 år.

Som en del av vår bolagsanalys finns en ESG-ansats som bygger både på exkludering av företag som bryter mot internationella normer och som verkar inom branscher vi inte vill stödja, samt kontroll av att de företag vi investerar i tar hållbarhetsfrågor på allvar. Det vi söker är företag som är framtidssäkrade – som kan parera de hot vi står inför och som kan vara en del av de lösningar som behövs.

Samtidigt som vi kan minska den generella marknadsrisken i en koncentrerad portfölj blir risken för specifika bolagsnyheter större, både upp och ned. Detta har vi fått erfara i form av Lebara, det innehav som enskilt varit den största negativa bidragsgivaren till avkastningen. Vi fortsätter att kontinuerligt utveckla och förfina vår investeringsprocess för att minimera risken för negativa överraskningar bland våra innehav.

Blickar man mot mer positiva nyheter är två typiska bolag som fonden investerat i och gillar starkt Samhällsbyggnadsboalget (SBB) och Link Mobility.

SBB är ett relativt nytt fastighetsbolag startat av den förre politikern och Rikshems VD:n Ilja Batljan där fokus ligger på att långsiktigt äga och förvalta nordiska samhällsfastigheter och svenska hyresfastigheter. Vi på Carnegie Fonder har varit med sedan bolagets första obligationsresa december 2016 och då som en av de största obligationsägarna. Vi såg potentiell uppsida i förbättrad kreditkvalitet och begränsad nedsida i kassaflöden från samhällsfastigheter med långa kontrakt och en reglerad svensk hyresmarknad.

Som nykomling på marknaden fick bolaget betala en premie mot jämförbara bolag och obligationen emitterades på 6 procent. Genom ytterligare emissioner har bolaget byggt en attraktiv fastighetsportfölj om dryga 25 miljarder, med en byggrättsportfölj som utgör en spännande krydda för bolaget. Utöver detta annonserades att man ämnar uppnå kriterier för en investment grade rating enbart två år efter emissionen. Genom att delta i flera av bolagets emissioner har vi fått en fantastisk avkastning och SBB har utgjort den enskilt största bidragsgivaren till fondens avkastning första året.

Ytterligare ett bolag som utgjort fondens stomme är Link Mobility, ett världsledande bolag inom digitala lösningar för mobil kommunikation. Bolaget startades under IT-hypen 2000 och har sedan dess byggt upp en betydande position inom mobil kommunikation där en typisk tjänst är massutskick av sms för reklam eller notiser kopplade till personalsystem. En tämligen enkel produkt där bolagets marknadsposition och digitala plattform gjort det till en attraktiv uppköpskandidat. Obligationen emitterades på knappt 5 procent och handlades stabilt i ca nio månader, varefter det offentliggjordes ett kontantbud på bolaget som fick kursen att rusa. Efter elva månader köptes bolaget av en PE-fond och obligationen återlöstes i förtid på 107,65 procent, något som gjort att vi som obligationsägare fått en totalavkastning om nästan 10 procent på elva månader.

Även om vissa innehav utgör syndabockar eller guldkorn så har den stora majoriteten (95 procent) bidragit positivt till avkastningen. Vi liknar portföljen vid en myrstack där samtliga obligationer drar sitt strå och bidrar. Det är alltså den aggregerade insatsen som kommer att skapa de större resultaten, även om det ömsom är väldigt roligt att få vara med i de investeringar som visar sig tillhöra de riktiga guldkornen.

Framtiden

Den historiskt höga riskaptiten, stigande tillgångspriser och expansiva penningpolitiska lättnader har under året kommit att övergå i en miljö med ökade geopolitiska risker och minskande kvantitativa lättnader. Detta i kombination med en allmänt minskad riskaptit gör att vi ämnar bibehålla en balanserad portfölj. Fonden investerar i ett begränsat antal bolag som ger en hög underliggande avkastning. Således är utvecklingen i dessa bolag också viktigast för avkastningen på lite längre sikt även om fonden på kort sikt inte är immun mot förändringar i marknadssentimentet.

Per månadsskiftet oktober/november 2018 såg fonden ut som följer:

Emmitent Andel av portfölj % Snitt yield %
Gaming Innovation 7,3 7,7
Ropo Holding 6,0 5,1
Melin Medical 4,7 6,8
Offentliga Hus 4,7 6,2
Tulip Oil 4,2 7,5
SBB 4,1 5,7
Vostok 4,0 3,6
Catena Media 4,0 6,4
DDM 3,6 5,4
European Energy 3,6 4,9
Nyckeltal Nuvarande Mål
Effektiv ränta % (valutajusterad) 6,8
Effektiv ränta % 7,2
Effektiv ränta % (SEK klass) 6,7 ~5,5
Effektiv ränta % (NOK klass) 8,2
Effektiv ränta % (EUR klass) 6,8
Kreditduration (år) 2,6 ~ 3,3
Ränteduration (år) 0,6 <1,5

För 2019 ser vi framför oss att huvuddelen av avkastningen kommer att utgöras av underliggande kuponger och att fonden presterar i linje med dessa minus avgifter. Vi tror fortsatt att vi kan ha en viss marginalpress men tror på naturlig medvind från kreditbindning och bra investeringar. Vi ser även med tillförsikt fram emot förväntade räntehöjningar från Riksbanken, då detta skulle bidra till ökad underliggande avkastning i fonden och begränsade prisrörelser givet kort räntebindning.

Vi tackar för förtroendet under detta första år och ser fram emot många högavkastande år framöver!

Fler artiklar

Starka rapporter och ökat innehav
Carnegie High Yield Select

Starka rapporter och ökat innehav

Under början av augusti fortsatte semesterlunket att spegla aktiviteten på marknaderna vilket i kombination med god riskaptit och starka fondflöden givit stöd åt fortsatt stigande tillgångspriser i jakt på avkastning....

Niklas Edman, Maria Andersson 9 september 2019
Låg global riskaptit smittar Norden
Carnegie High Yield Select

Låg global riskaptit smittar Norden

November var en av de svagaste månaderna för globala krediter på länge och om vinterkylan fortsätter i december riskerar 2018 att bli det sämsta året för krediter sedan finanskrisen 2008....

Niklas Edman 10 december 2018
Stabila nordiska krediter trots globala oroligheter
Carnegie High Yield Select

Stabila nordiska krediter trots globala oroligheter

Under juni har volatiliteten återigen gjort sig påmind då eskaleringar i ett globalt handelskrig fått riskaptiten att sjunka och kreditmarginaler i framförallt Europa att gå isär. Den relativt kraftiga priskorrektionen...

Niklas Edman 5 juli 2018