Stäng

”Dolda värden kan över tid medföra stora värdeuppgångar”

Det turbulenta 2020 avslutades med en relativt lugn decembermånad. Varken aktie- eller räntemarknaderna rörde på sig i någon större utsträckning. Noterbart är dock att flera tillväxtmarknader utvecklades starkt efter att de mer utvecklade marknaderna utvecklats bättre under en lång tid. Den svenska kronan fortsatte att stärkas, i synnerhet gentemot den amerikanska dollarn.

I december gjordes endast små förändringar i portföljen. Fonden steg med 1,3 procent, vilket resulterade i en total uppgång för 2020 om 6,4 procent. Beaktat förutsättningarna är vi tacksamma.

Som bekant är vi förtjusta i bolag med starka balansräkningar och särskilt de som innehåller dolda värden som över tiden kan medföra stora värdeuppgångar. I december offentliggjordes två affärer med direkt koppling på innehav i fonden och där tidigare dolda världen synliggjorts.

”Men det stärker ytterligare vår uppfattning att det fortfarande finns betydande övervärden i svenska skogsfastigheter och därmed i de börsnoterade skogsbolagens balansräkningar.”

Skogsbolaget STORA tillkännagav att man avyttrat en större skogsareal i södra Sverige bestående av knappt 5 000 ha produktiv skogsmark. De flesta skogsbolag anpassar löpande sina skogstillgångar för att uppnå högre produktivitet och avkastning, vilket oftast innebär att mindre, och inte så vällokaliserade skogsfastigheter byts mot mer närliggande i förhållande till den egna produktionen. Det intressanta med denna avyttring är den relativt stora omfattningen, den höga prisnivå och kategori av köpare. Prisnivån på 190 tkr/ha, eller knappt 1 200 kr/m3, är hög även med hänsyn till lokaliseringen i södra Sverige och den därmed höga tillväxten. Köparen är en finansiell aktör, skogsfonden Silvestica, och prisnivån återspeglar vilket lågt avkastningskrav som den finansiella marknaden är beredd att sätta på unika och hållbara realtillgångar. Nu är det inte rimligt att värdera om alla skogsbolagens innehav av skog då förutsättningarna ser lite olika ut. Men det stärker ytterligare vår uppfattning att det fortfarande finns betydande övervärden i svenska skogsfastigheter och därmed i de börsnoterade skogsbolagens balansräkningar.

Vidare har Skanska avyttrat en exploateringsfastighet till ett betydande övervärde i förhållande till det bokförda värdet. Den här gången är det en kontorsfastighet i Seattle som avyttrats för drygt 5 mdr efter omkostnader. Nedlagda kostnader bedöms uppgå till 3,5 mdr vid färdigställandet 2017/2018, vilket innebär en årlig förräntning om cirka 13 procent. Skanska avslutar därmed året med en nettokassa om runt 15 mdr, eller knappt 40 kr per aktie.

Ett nytt innehav i fondens obligationsportfölj är Link Mobility som tillhandahåller mjukvarulösningar för sms-kommunikation och mobila tjänster till företag med en stor skalbarhet i verksamhetsmodellen. Bolaget är noterat på Oslobörsen och bolaget emitterade nyligen en ny senior obligation som attraherade ett stort investerarintresse. Vidare annonserade Axactor en rekapitalisering där ägarna tillför närmare 100 miljoner euro i eget kapital och aktier samtidigt som en ny obligation om 200 miljoner euro emitterades. Bolagets gamla obligation återlöstes till en premie om 2 procent, varvid fonden fick möjlighet att rulla över i en ny obligation på attraktiva villkor.

Mer om fonden

Strategy Fund 3 SEK

Från och med den 2 november 2017 är Carnegie Strategy Fund en så kallad feeder och investerar sitt kapital i Carnegie Strategifond, mastern. Fondernas förvaltning är därmed identisk. För mer...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Omvärlden skapar osäkerhet
Carnegie Strategy Fund

Omvärlden skapar osäkerhet

Efter att fonden stigit varje månad sedan i mars sjönk fonden med 3,7 procent i oktober, innebärande att fondens utveckling hittills i år är -1,9 procent. Aktiemarknaderna, men även i...

John Strömgren 3 november 2020
Positiv uppmärksamhet för Secutitas
Carnegie Strategy Fund

Positiv uppmärksamhet för Secutitas

Fonden steg med 4,23 procent i september, innebärande att fonden nu stigit sex månader i rad. Det stora fallet i mars har nu hämtats igen och utvecklingen hittills i år...

John Strömgren 5 oktober 2020
”Aktiemarknaderna stiger, långräntorna har rört sig något uppåt, kreditmarginalerna krymper och råvarupriserna stiger”
Carnegie Strategy Fund

”Aktiemarknaderna stiger, långräntorna har rört sig något uppåt, kreditmarginalerna krymper och råvarupriserna stiger”

Samstämmiga marknadsrörelser pekar på att världsekonomin nu håller på att stärkas. Aktiemarknaderna stiger, långräntorna har rört sig något uppåt, kreditmarginalerna krymper och råvarupriserna stiger. På aktiemarknaden är det också de...

John Strömgren 8 september 2020