Stäng
Språk
Meny

En stökig månad

 

Februari var generellt en stökig månad med volatila börser och en svag kreditmarknad, men den återhämtade sig mot slutet av månaden.

Carnegie High Yield Select hade en förhållandevis god och stabil utveckling under början av månaden och påverkades till en liten del av volatiliteten på aktiemarknaden och den globala kreditmarknaden, då merparten av portföljen är kortare krediter med rörlig ränta. Dock avslutades månaden mycket svagt och fonden var ner 1,2 procent under februari. Utvecklingen i slutet av månaden var dels drivet av ett något sämre risksentiment i Norden, att en del bolag haft en mycket stark utveckling under ett par månader och att prisbilden nu normaliseras.

Men största delen av den negativa avkastningen får tyvärr tillskrivas ett av våra innehav, Lebara, som kom med en kvartalsrapport i linje med förväntan vad gäller kärnverksamheten men där bolaget saknade tydliga svar på frågor kring delar som är under avveckling. Detta skapade en stor osäkerhet i marknaden och obligationen handlades därför kraftigt ned. Vi har varit i kontakt med bolaget, som är väl medvetna om att deras kommunikation brustit och de har därför ytterligare adresserat frågeställningarna.

Vi är naturligtvis inte nöjda med hur detta har påverkat kursutvecklingen för fonden. Vi anser dock,  med den informationen vi har idag, att prisrörelsen är överdriven och utifrån den informationen vi har i dagsläget så tror vi fortsatt på bolaget långsiktigt och att bolaget över tid kommer bidra positivt till avkastningen i fonden, även om det finns risk att kursutvecklingen kommer vara volatil i det korta perspektivet. Med det sagt så behöver bolaget förbättra sina interna rutiner vad gäller rapportering och hur de kommunicerar med marknaden och vi kommer självklart att följa detta noga framöver.

Vår grundansats är fortsatt att den huvudsakliga delen av portföljen skall vara obligationer med en kortare kreditbindning och med rörlig kupong, samtidigt som vi till en viss grad är exponerad mot lite längre löptider där dessa obligationer antingen betalar en hög kupong och/eller vi tror starkt på att bolaget kan förbättra sin riskprofil signifikant över tid. Fonden består för tillfället av en övervägande andel kortare obligationer, vilka utgör basen i portföljen, och dessa har under månaden levererat både kuponger och på marginalen en del prisuppgångar.

Vi ser fortsatt framför oss att en normaliserad portfölj kommer ha en underliggande avkastning om ca 5,5 -6 procent, en kreditbindning på under 3 år och en räntebindning på under 1,5 år. När vi har uppnått en fullt normaliserad portfölj kommer vi sluta att visa informationen nedan i liknande rapporter.

Portföljdata Nuvarande Målsättning
Effektiv ränta (valutajusterad %) 6,7 ~5,5
Kreditduration (år) 2,8 ~3
Ränteduration (år) 0,8 <1,5

 

Framtiden

En historiskt hög riskaptit i kombination med geopolitiska risker och en mindre expansiv penningpolitik gör att vi ämnar bibehålla en balanserad portfölj. Fonden investerar i ett begränsat antal bolag som ger en hög underliggande avkastning, således är utvecklingen i dessa bolag också viktigast för avkastningen på lite längre sikt även om fonden på kort sikt inte är immun mot förändringar i marknadssentimentet.

Fler artiklar

Starka rapporter och ökat innehav
Carnegie High Yield Select

Starka rapporter och ökat innehav

Under början av augusti fortsatte semesterlunket att spegla aktiviteten på marknaderna vilket i kombination med god riskaptit och starka fondflöden givit stöd åt fortsatt stigande tillgångspriser i jakt på avkastning....

Niklas Edman, Maria Andersson 9 september 2019
Våg av uppköp ger plats för nya namn
Carnegie High Yield Select

Våg av uppköp ger plats för nya namn

Under juni fortsatte det goda sentimentet för risktillgångar när majoriteten av globala marknader handlades starkt där bland annat ECB och FED låg bakom med mjukare toner om ekonomisk stimulans i...

Maria Andersson 2 juli 2019
Låg global riskaptit smittar Norden
Carnegie High Yield Select

Låg global riskaptit smittar Norden

November var en av de svagaste månaderna för globala krediter på länge och om vinterkylan fortsätter i december riskerar 2018 att bli det sämsta året för krediter sedan finanskrisen 2008....

Niklas Edman 10 december 2018