Stäng
Språk
Meny

En uthållig, finansiellt stark och motiverad huvudägare

I likhet med de senaste kvartalen har den övervägande majoriteten av företagen även i årets första kvartal överträffat redan högt ställda förväntningar. I många fall innebär det att de stora kursuppgångar som vi sett för flertalet aktier under det senaste året kan försvaras. Samtidigt har de ledande centralbankerna fortsatt att betona att den expansiva penningpolitiken kommer att fortsätta då den ökande inflationen vi nu ser förväntas vara temporär.

Många investerare frågar sig nu vad som ska driva kurserna vidare uppåt när vi redan har rekordtillväxt i kombination med rekordlåga räntor. Coronavirusets framfart genom deltavarianten och det faktum att stora delar av världens befolkning fortfarande inte har något vaccinationsskydd skapar också oro kring tillväxtförutsättningarna i höst och framöver. Det kan förklara varför vissa aktier faktiskt föll trots starka rapporter som låg över analytikernas prognoser.

Fondens innehav har också infriat förväntningarna och fondens positiva utveckling fortsatte i juli. Ett av fondens äldre innehav, Elanders, har till följd av relativt svag kursutveckling successivt kommit att utgöra en relativt liten del av fonden, cirka 0,5 procent för ett år sedan. Men trägen vinner. Under det senaste året har Elanders visat att bolagets omdaning från inriktning på tryckta produkter till fokus på helhetslösningar inom tryck och förpackning samt helhetsansvar för kundens supply chain management lyckats. Det har inneburit att innehavet ensamt bidragit med cirka 1 procentenhet till fondens utveckling det senaste året till följd av att aktien avkastat totalt hela 170 procent. Med verksamhetens nuvarande marginal om dryga 5 procent är det fortfarande en bit kvar till målet om minst 7 procent. Den tidigare relativt höga skuldsättningen har kommit ned och möjligen finns det även utrymme för lånefinansierad expansion. Lägg därtill en uthållig, finansiellt stark och motiverad huvudägare i Carl Bennet, så ser Elanders fortsatt intressant ut trots aktiens starka utveckling den senaste tiden.

En annan av fondens investeringar som givit mycket god avkastning är Kinnevik. Den tidigare rabatten på tillgångarna har ersatts av en premie, vilket vi tycker är motiverat givet bolagets dokumenterade förmåga att skapa värde. Omvärderingen kan delvis förklaras med utskiftningen av innehavet i Zalando, som indirekt inneburit att den onoterade portföljens andel av Kinneviks tillgångar ökat. Vi har nu avyttrat de Zalandoaktier som fonden erhöll i och med utskiftningen.

På obligationssidan har fonden under månaden genomfört nyinvesteringar i Bulk Industrier och Crayon Group samt utökat sitt innehav i Lakers Group. Bulk Industrier äger Bulk Infrastruktur där tillgångarna utgörs av industrifastigheter för datacenter och fibernätverk där allt drivs med grön energi. Crayon Group hjälper bolag att optimera sin IT-struktur, bland annat antalet licenser hos olika programleverantörer. Lakers Group arbetar med försäljning och service av vattenpumpar. Dessa obligationer avkastar mellan 3,5 och 5 procent på årsbasis och har finansierats genom försäljning av obligationsinnehavet i Odfjell och en minskning av innehavet i RSA.

Fler artiklar

Ytterligare ett bra år
Carnegie Strategifond

Ytterligare ett bra år

Trots illavarslande rapporter om Omikronvariantens smittspridning, signaler från den amerikanska centralbanken, FED, att räntehöjningar blir aktuella under 2022 och rekordhöga energipriser i Europa hade risktillgångar en stark månad. Aktiepriserna fortsatte...

John Strömgren 4 januari 2022
Försiktigare offensiv

Försiktigare offensiv

Återhämtningen i ekonomin och på aktiemarknaderna fortsatte i november även om rapporter om högre inflation än förväntat väcker oro. Det främst prisökningar på varaktiga varor som driver på. Det finns...

John Strömgren 6 december 2021
”Strategifonden är inte en traditionell blandfond”
Carnegie Strategifond

”Strategifonden är inte en traditionell blandfond”

En traditionell blandfond utgörs normalt av 60 procent aktier och 40 procent obligationer. Tanken är att obligationerna ska ge en stabil avkastning och i oroliga tider stiga i värde när...

John Strömgren 3 september 2021