Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhet, Nyhet

EU:S TAXONOMI STATUSRAPPORT 2023

EU:S TAXONOMI – VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT?

EU:s Taxonomi är ett flaggskeppsinitiativ inom EU:s så kallade ”European Green Deal”. Enkelt uttryckt är det EU:s lösning för en gemensam, objektiv klassificering av vad som utgör en miljömässigt hållbar ekonomisk aktivitet. Företag måste framöver omfamna taxonomin om de ska säkerställa tillgången till kapital, både från aktiemarknaden och från lånemarknaden. Initiativet är viktigt både för global miljö och den gröna omställningen, och för långsiktig konkurrenskraft för europeiskt företagande.

STATUSRAPPORT FÖRSTA ÅRET

2022 är första året som europeiska bolag har sammanställt data enligt taxonomin, data som blivit tillgänglig i slutet av 2023. I denna första statusrapport sammanställer vi resultatet. Vi tittar på skillnader mellan länder och sektorer. Vi konstruerar även nya aggregerade index så att vi framtida kan analyserar skillnader över tid.

  • Resultatet för 2022 visar att den taxonomiförenliga omsättningen i Sverige, Europa och globalt är mycket låg, mellan 0,6 och 3,3 procent. Sverige placerar sig i mitten med 2,2 procent av den viktade omsättningen i linje med taxonomin.
  • Resultatet förklaras framför allt av att en stor del av marknaden inte är involverad i aktiviteter som omfattas av taxonomin, men även att oklarheter i tillämpningen gör att rapporterande bolag ibland hellre rapporterar noll för att minska risken att behöva revidera ner siffror i framtiden eller anklagas för grönmålning.
  • På bolagsnivå fungerar taxonomin idag endast inom vissa sektorer, främst inom fastigheter och förnybar energi.

DAGENS UTMANINGAR

Våra slutsatser är att Taxonomin i dagsläget är för snäv för att använda som jämförelse på aggregerad nivå, exempelvis för att jämföra mellan fonder. Taxonomin är än så länge sålunda ett trubbigt mått för sparare och investerare som vill välja hållbara alternativ.

Ett annat problem är hur resultatet i taxonomin kommuniceras. Siffrorna är så låga att även de bästa bolagen inte ser ut som vinnare. De som söker hållbara investeringar blir inte direkt exalterade av att höra att 5% av omsättningen är taxonomiförenlig.

Grönmålning, det vill säga att skönmåla och överdriva det hållbara i en verksamhet, är något allvarligt, men även dess motsats är problematisk. Om bolagen medvetet underskattar sin rapportering faller syftet med Taxonomin, vilket i förlängningen kan leda till en kapitalallokering som gynnar ”fel” verksamheter. Den gröna omställningen kräver enorma investeringar i framtidens lösningar, men i värsta fall riskerar missvisande taxonomirapportering att försämra konkurrenskraften.

KAPITALMARKNADENS ANSVAR

EU:s Taxonomi är bra och viktig. Det behövs relevanta jämförbara siffror mellan företag och mellan olika investeringsalternativ. Vår förhoppning är att förtydliganden av kriterierna gör att andelen ökar, samt självklart att bolagen ökar takten i den omställning de gör.

Här har kapitalet en viktig roll att spela. För det första blir det avgörande för engagerade investerare och aktiva fondförvaltare att göra sin egen analys. Länge handlade aktiv förvaltning om självständig analys av företagens resultat- och balansräkningar, men i dag är det minst lika viktigt med egen hållbarhetsanalys. Eftersom EU:s Taxonomi är på aktivitetsnivå men en investerare typiskt sett investerar i hela bolaget behöver man förstå helheten, det vill säga även inkludera och förstå de delar som inte omfattas av Taxonomin.

För det andra bör engagerade investerare i större utsträckning utöva aktivt ägande, där de för fram sina krav och förväntningar vad gäller hållbarhetsfrågor till bolagen. Budskapet borde vara enkelt: ju mer ambitiöst hållbarhetsarbete och ju tillförlitligare rapportering, desto mer ”investeringsbart” blir bolaget. Det kan både aktie- och kreditinvesterare skriva under på.

Motsvarande slutsatser gäller fondsparare. Allt fler sparare, och även professionella investerare, efterfrågar hållbara alternativ. Men den som har höga hållbarhetspreferenser bör ha ett bredare fokus än att enbart fokusera på Taxonomin för att fånga upp alla de investeringsmöjligheter som finns inom klimatområdet, åtminstone så länge statistiken ser ut som den gör i denna rapport.

NÄSTA STEG

Utvecklingen går fort, och förhoppningsvis kommer taxonomirapporteringen att förbättras avsevärt framöver. Vi planerar därför att årligen ge ut denna rapport för att ur ett finansmarknadsperspektiv med EU:s Taxonomi som utgångspunkt följa Europas omställning mot ett mer hållbart samhälle. 2025 kommer vi första gången se bolagsrapporterade siffror för de återstående fyra miljömålen och vi ser fram emot att se om förtydliganden från EU kan göra att bolagen rapporterar annat än noll.

Författare

David Östman

Hållbarhetsanalytiker. Civilekonomexamen från Stockholms universitet och certifierad hållbarhetsanalytiker, CESGA. Ansvarig för utvecklingen av THOR. På Carnegie Fonder sedan 2014.

 

Författare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetsansvarig. Förvaltar Carnegie All Cap.

Författare

Martina Falkenberg

BSc i företagsekonomi från Lunds Universitet. Anställd på Carnegie Fonder sedan 2022. Hållbarhetsanalytiker.