Stäng
Språk
Meny

Fallande räntor för svenska statspapper

I såväl Sverige som i övriga världen såg vi stora ränterörelser under juli. Räntan på svenska statsobligationer kom ned rejält och trots starka inflationssiffror såg vi samma trend i USA. Oro för tillväxten och att en ny våg av covid-fall ska få global spridning kan ha bidragit till rörelsen som dock var oväntat kraftfull.

Tioåriga statsobligationer i Sverige, Tyskland och USA var alla ned med över 20 punkter under månaden. Med kraftiga nedställ i svenska räntor fick vi också en mycket stark utveckling för Carnegie Obligationsfond som gick upp med drygt 1,2 procent under månaden.

I början av juli förlängde vi vår exponering mot svensk stat då vi bl. a. adderade i den obligation som är numrerad 1062 och som förfaller 2031. Vi adderade även en mindre post i den nyligen emitterade statsobligationen med förfall 2071. Som vi redogjorde för i förra månadsbrevet tog vi en exponering i obligationen redan vid emissionstillfället i mitten av juni. Tack vare det kraftfulla räntenedställ vi sett sedan emissionen har utvecklingen för obligationen varit gynnsam. Samtidigt har vi respekt för obligationens speciella karaktär och den volatilitet som följer med ett instrument som har 50 år till förfall. Under juli har obligationen inkluderats i OMRX Treasury Bond och även om vi ökat vår position har vi en mindre exponering i fonden jämfört med index.

Vi har sålt en del kortare bostadsobligationer emitterade av Stadshypotek och Länsförsäkringar som båda handlas med negativ yield till förfall. Vi har ökat i Kommuninvests obligation med förfall 2026 som ger oss en underliggande yield på ca 0,25 procent årligen. Kommuninvest obligationsprogram med numrerade obligationer har åtaganden från market makers som gör dem till instrument med mycket god likviditet och på så vis ett bra komplement till statspapper och bostadsobligationer.

Carnegie Obligationsfond investerar med fokus på stat, region och kommun samt på bostadsobligationer utgivna i svenska kronor. Samtliga innehav i fonden håller mycket hög kreditkvalitet. Fonden är känslig för rörelser i svenska räntor då räntebindningen i fonden är förhållandevis lång.

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Händelserik start på nya året

Händelserik start på nya året

Året inleddes med ett ränteuppställ vilket delvis var drivet av en stramare penningpolitik från den amerikanska centralbanken FED. I början av januari presenterades protokollet från bankens decembermöte och budskapet blir...

Mona Stenmark 1 februari 2022