Stäng
Språk
Meny

Fastighetspriser lär fortsätta upp

Fastighetsbolagen fortsatte gå starkt på börsen under månaden. Långräntan har sedan några månader stabiliserat sig vilket tillsammans med starka rapporter har varit drivkrafterna för sektorn. Dessutom gick fastighetssektorn ner mer på börsen när pandemin bröt ut och har laggat andra sektorer under uppgångsfasen. Generellt ökar också riskaptiten i takt med att corona-restriktioner släpper och allt fler blir vaccinerade.

Under månaden rapporterade de sista fastighetsbolagen sina resultat för årets första kvartal. Den positiva resultattrenden fortsatte. I korta ordalag kan man sammanfatta rapporterna med att substansvärdena ökade med i snitt 18 procent jämfört med första kvartalet förra året, drivet både av stigande fastighetsvärden och starka underliggande kassaflöden.

För innevarande kvartal (Q2) väntas den positiva trenden kvarstå. Enligt den senaste konsensusprognosen från SEPREF, the Swedish Property Research Forum, för årets andra kvartal, ligger kontorshyrorna i bästa läge kvar på 8 000 kr per kvm och år i Stockholm och i Malmö på 2 900 kr per kvm, medan kontorshyran i Göteborg har justerats upp med 100 kr det senaste kvartalet till 3 500 kr per kvm. Beträffande direktavkastningskraven för kontor i bästa läge har nivån justerats ned något i Stockholm till 3,28 procent, men har förblivit stabil i Göteborg och Malmö på 4,0 resp. 4,25 procent. Vi gör bedömningen att fastighetsbolagen själva, generellt är ett snäpp mer positiva än vad SEPREF indikerar. Sannolikt hänger det samman med en blygsam exponering mot de allra högsta kontorshyrorna i Stockholm. Utöver kontor gör vi bedömningen att avkastningskraven fortsätter sjunka för industri, lager och logistik. Även för bostäder och samhällsfastigheter fortsätter sannolikt den positiva trenden. För hotell och handelsfastigheter är läget mer svårbedömt.

”Även för bostäder och samhällsfastigheter fortsätter sannolikt den positiva trenden. För hotell och handelsfastigheter är läget mer svårbedömt.”

Fonden steg med drygt 6 procent under maj. Bland våra innehav i portföljen har K2A och Samhällsbyggnadsbolaget gått bäst, medan Selvaag och Magnolia har gått sämst under månaden. Störst positivt bidrag till vår portfölj har positionerna i Samhällsbyggnadsbolaget och Balder givit, medan Selvaag och Magnolia har påverkat avkastningen mest negativt.

Vad gäller förändringar i portföljen så har vi under månaden gjort lite mer ommöbleringar än vanligt. Brinova är ett helt nytt innehav i fonden. Det är ett relativt litet bolag med bostäder och samhällsfastigheter i Skåne. Värderingen jämfört med liknande bolag är låg och när möjlighet gavs i en rabatterad placing tog vi in bolaget i portföljen. Vi har även gjort en blygsam investering i Annehem, ett fastighetsbolag som nyligen avknoppades från Peab. Även där stack värderingen ut som attraktiv. Vi tog också in JM igen i portföljen under månaden. Bolaget är ett välskött derivat på framför allt den svenska bostadsrättsmarknaden. Med anledning av utköpet av Tre Kronor (bud höjt två gånger) har vi sålt hela vårt innehav i det bolaget. När det gäller mindre förändringar kan nämnas att vi har ökat i Diös, SBB och Skanska, medan vi har minskat i Balder, Klövern och Sagax D.

Mer om fonden

Carnegie Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Finansieringen i fortsatt fokus
Carnegie Fastighetsfond

Finansieringen i fortsatt fokus

Under första halvan av juni föll fastighetssektorn brant på börsen. Senaste veckorna har utvecklingen varit fortsatt volatil men riktningen har varit i huvudsak sidledes. Framför allt är det höga finansieringskostnader...

Jonas Andersson 4 juli 2022
Aktiemarknaden mer pessimistisk än fastighetsmarknaden
Carnegie Fastighetsfond

Aktiemarknaden mer pessimistisk än fastighetsmarknaden

Under inledningen av maj fortsatte fastighetssektorn ner på börsen, men återhämtade sig under slutet av månaden. Återhämtningen var sannolikt en funktion av fallande långräntor. Ränteuppgången kom av sig något, men...

Jonas Andersson 3 juni 2022
Stora substansrabatter igen
Carnegie Fastighetsfond

Stora substansrabatter igen

Fastighetssektorn har haft tuffa månader på börsen. Framför allt är det högre räntor som sänkt sentimentet på börsen som helhet, men speciellt för fastighetsaktierna. Den svenska långränta är nu upp...

Jonas Andersson 5 maj 2022