Stäng
Språk
Meny

Fastighetspriser lär fortsätta upp

Fastighetsbolagen fortsatte gå starkt på börsen under månaden. Långräntan har sedan några månader stabiliserat sig vilket tillsammans med starka rapporter har varit drivkrafterna för sektorn. Dessutom gick fastighetssektorn ner mer på börsen när pandemin bröt ut och har laggat andra sektorer under uppgångsfasen. Generellt ökar också riskaptiten i takt med att corona-restriktioner släpper och allt fler blir vaccinerade.

Under månaden rapporterade de sista fastighetsbolagen sina resultat för årets första kvartal. Den positiva resultattrenden fortsatte. I korta ordalag kan man sammanfatta rapporterna med att substansvärdena ökade med i snitt 18 procent jämfört med första kvartalet förra året, drivet både av stigande fastighetsvärden och starka underliggande kassaflöden.

För innevarande kvartal (Q2) väntas den positiva trenden kvarstå. Enligt den senaste konsensusprognosen från SEPREF, the Swedish Property Research Forum, för årets andra kvartal, ligger kontorshyrorna i bästa läge kvar på 8 000 kr per kvm och år i Stockholm och i Malmö på 2 900 kr per kvm, medan kontorshyran i Göteborg har justerats upp med 100 kr det senaste kvartalet till 3 500 kr per kvm. Beträffande direktavkastningskraven för kontor i bästa läge har nivån justerats ned något i Stockholm till 3,28 procent, men har förblivit stabil i Göteborg och Malmö på 4,0 resp. 4,25 procent. Vi gör bedömningen att fastighetsbolagen själva, generellt är ett snäpp mer positiva än vad SEPREF indikerar. Sannolikt hänger det samman med en blygsam exponering mot de allra högsta kontorshyrorna i Stockholm. Utöver kontor gör vi bedömningen att avkastningskraven fortsätter sjunka för industri, lager och logistik. Även för bostäder och samhällsfastigheter fortsätter sannolikt den positiva trenden. För hotell och handelsfastigheter är läget mer svårbedömt.

”Även för bostäder och samhällsfastigheter fortsätter sannolikt den positiva trenden. För hotell och handelsfastigheter är läget mer svårbedömt.”

Fonden steg med drygt 6 procent under maj. Bland våra innehav i portföljen har K2A och Samhällsbyggnadsbolaget gått bäst, medan Selvaag och Magnolia har gått sämst under månaden. Störst positivt bidrag till vår portfölj har positionerna i Samhällsbyggnadsbolaget och Balder givit, medan Selvaag och Magnolia har påverkat avkastningen mest negativt.

Vad gäller förändringar i portföljen så har vi under månaden gjort lite mer ommöbleringar än vanligt. Brinova är ett helt nytt innehav i fonden. Det är ett relativt litet bolag med bostäder och samhällsfastigheter i Skåne. Värderingen jämfört med liknande bolag är låg och när möjlighet gavs i en rabatterad placing tog vi in bolaget i portföljen. Vi har även gjort en blygsam investering i Annehem, ett fastighetsbolag som nyligen avknoppades från Peab. Även där stack värderingen ut som attraktiv. Vi tog också in JM igen i portföljen under månaden. Bolaget är ett välskött derivat på framför allt den svenska bostadsrättsmarknaden. Med anledning av utköpet av Tre Kronor (bud höjt två gånger) har vi sålt hela vårt innehav i det bolaget. När det gäller mindre förändringar kan nämnas att vi har ökat i Diös, SBB och Skanska, medan vi har minskat i Balder, Klövern och Sagax D.

Mer om fonden

Carnegie Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Två trevliga tillskott toppar tillväxten
Carnegie Fastighetsfond

Två trevliga tillskott toppar tillväxten

Efter flera starka månader föll fastighetsbolagen tillbaka något under december. Sentimentet påverkades negativt av ökad corona-spridning och en mer hökaktig amerikansk centralbank. En hög aktivitet för sektorn vad gäller nyemissioner...

Jonas Andersson 7 januari 2022
Negativ realränta är mumma för fastigheter
Carnegie Fastighetsfond

Negativ realränta är mumma för fastigheter

Fastighetsbolagen utvecklades starkt på börsen och bättre än börsen som helhet under månaden. Drivkrafterna var framför allt sjunkande långräntor, hög inflation och fortsatt bra kvartalsrapporter för det tredje kvartalet. Den...

Jonas Andersson 6 december 2021
Från teknisk attaché i Tyskland till förvaltare
Carnegie Fastighetsfond

Från teknisk attaché i Tyskland till förvaltare

Vägen till att bli förvaltare är inte alltid självklar. För Jonas Andersson gick den via en arkitektfirma, svenska ambassaden i Tyskland och SAS pilotutbildning. Nu är Jonas förvaltare av Carnegie...

Kristina Flintull 29 november 2021