Stäng
Språk
Meny

Fastighetssektorn attraktiv trots oförändrad kreditkvalitet

Centralbankerna fortsätter kommunicera att inflationen är temporär samtidigt som marknaden tror på större uthållighet och att räntehöjningar kommer närmare vilket också får effekt på marknadsräntorna. Både långa och korta marknadsräntor steg, även om uppgången i kortändan var tydligast. Från centralbankshåll har vi sett kommunikation kring avslut och delvis nedskalning av stödköpsprogrammen även om de stora nyheterna väntas komma från FED i början av november.

Tredje kvartalets rapporter har hittills varit stabila utifrån ett kreditperspektiv med några få undantag där återöppnandet av ekonomin efter pandemin inneburit tillfälligt förändrade konsumentbeteenden.

Nordiska kreditmarginaler har varit stabila under månaden även om skillnaden varit stor mellan sektorer där vi såg fastighetssektorn och skuldköpssektorn ha en negativ utveckling.

Oktober bjöd på en hel del emissioner från både nya och välkända namn. Vi ökade vår exponering något mot Heimstaden i samband med deras omfattande finansieringsrunda för förvärvet av Akelius. Då riskaptiten var något sämre vid emissionstillfället samtidigt som emissionsvolymen var motsvarande hela 36,5 miljarder kronor så krävde marknaden bättre betalt. Detta genererade en omprisning av befintliga obligationer vilket påverkade fondens avkastning negativt då Heimstaden är vårt största innehav. Mot bakgrund av detta handlade generellt hela fastighetssektorn ned vilket ytterligare påverkade portföljen negativt. Viktigt att nämna är dock att vi fortsatt ser Heimstaden samt portföljens övriga fastighetsnamn som SBB mfl. som stabila krediter och därmed inte förväntar oss att nuvarande mycket attraktiva kreditmarginaler kommer att bestå.

Givet rådande inflationsoro och ränteuppställ har vi arbetat med att aktivt ta ned räntedurationen i portföljen vilket är ett tema vi ämnar fortsätta med.

Vi fokuserar fortsatt på en balanserad och diversifierad portfölj med tonvikt på likviditet. Vi fortsätter att fokusera på hållbara bolag vilket vi tror kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen. Givet historiskt låga kreditmarginaler förväntar vi oss framgent en avkastning i linje med underliggande räntekuponger.

Mer om fonden

Fler artiklar

Händelserikt i september
Carnegie Corporate Bond

Händelserikt i september

September var en månad som karakteriserades av ett rejält uppställ i långa marknadsräntor till följd av återigen höga inflationssiffror lett av stegrande energipriser.  Ränteuppstället fick börsen att uppvisa röda siffror...

Maria Andersson 5 oktober 2021
Link Mobility överträffade förväntningarna
Carnegie Corporate Bond

Link Mobility överträffade förväntningarna

Under augusti månad noterade vi att långa räntor kom upp något efter vårens nedställ. Den amerikanska centralbankens sammankomst i Jackson Holes var högt upp på allas nyhetsagenda men fick inget...

Maria Andersson 2 september 2021
Viss oro för amerikansk räntehöjning
Carnegie Corporate Bond

Viss oro för amerikansk räntehöjning

Marknadens fokus på ränta och inflation fortsatte även under juli månad då vi såg ett stort nedställ i de långa marknadsräntorna vilket kan tyckas vara märkligt givet en ekonomi som...

Maria Andersson 4 augusti 2021