Stäng
Språk
Meny

Fastighetssektorn attraktiv trots oförändrad kreditkvalitet

Centralbankerna fortsätter kommunicera att inflationen är temporär samtidigt som marknaden tror på större uthållighet och att räntehöjningar kommer närmare vilket också får effekt på marknadsräntorna. Både långa och korta marknadsräntor steg, även om uppgången i kortändan var tydligast. Från centralbankshåll har vi sett kommunikation kring avslut och delvis nedskalning av stödköpsprogrammen även om de stora nyheterna väntas komma från FED i början av november.

Tredje kvartalets rapporter har hittills varit stabila utifrån ett kreditperspektiv med några få undantag där återöppnandet av ekonomin efter pandemin inneburit tillfälligt förändrade konsumentbeteenden.

Nordiska kreditmarginaler har varit stabila under månaden även om skillnaden varit stor mellan sektorer där vi såg fastighetssektorn och skuldköpssektorn ha en negativ utveckling.

Oktober bjöd på en hel del emissioner från både nya och välkända namn. Vi ökade vår exponering något mot Heimstaden i samband med deras omfattande finansieringsrunda för förvärvet av Akelius. Då riskaptiten var något sämre vid emissionstillfället samtidigt som emissionsvolymen var motsvarande hela 36,5 miljarder kronor så krävde marknaden bättre betalt. Detta genererade en omprisning av befintliga obligationer vilket påverkade fondens avkastning negativt då Heimstaden är vårt största innehav. Mot bakgrund av detta handlade generellt hela fastighetssektorn ned vilket ytterligare påverkade portföljen negativt. Viktigt att nämna är dock att vi fortsatt ser Heimstaden samt portföljens övriga fastighetsnamn som SBB mfl. som stabila krediter och därmed inte förväntar oss att nuvarande mycket attraktiva kreditmarginaler kommer att bestå.

Givet rådande inflationsoro och ränteuppställ har vi arbetat med att aktivt ta ned räntedurationen i portföljen vilket är ett tema vi ämnar fortsätta med.

Vi fokuserar fortsatt på en balanserad och diversifierad portfölj med tonvikt på likviditet. Vi fortsätter att fokusera på hållbara bolag vilket vi tror kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen. Givet historiskt låga kreditmarginaler förväntar vi oss framgent en avkastning i linje med underliggande räntekuponger.

Mer om fonden

Fler artiklar

Nordisk kreditmarknad relativt stabil i ett negativt risksentiment
Carnegie Corporate Bond

Nordisk kreditmarknad relativt stabil i ett negativt risksentiment

April månad var relativt händelserik med helomvändning från Riksbanken, globalt ränteuppställ samtidigt som risksentimentet haltade och globala kreditindex gick isär. Europeiska kreditmarginaler har kommit upp en hel del under månaden...

Maria Andersson 5 maj 2022
Återhämtning trots fortsatt geopolitisk oro
Carnegie Corporate Bond

Återhämtning trots fortsatt geopolitisk oro

Trots fortsatta geopolitiska oroligheter och ekonomiska spridningseffekter, i form av högre energi- och råvarupriser och därmed ytterligare inflationstryck, lägger vi en betydligt lugnare månad bakom oss. Vi såg risktillgångar återhämta...

Maria Andersson 5 april 2022
En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 28 mars 2022