Stäng

Fokus på defensiva sektorer

Efter den svaga utvecklingen under mars månad med markant sämre likviditet i segmentet för företagskrediter såg vi en tydlig återhämtning i marknaden under april.

Under föregående månads jakt på likviditet såldes företagsobligationer av närmast utan urskiljning vilket skapade förutsättningar för en mer selektiv återhämtning där stabila emittenter kommit tillbaka ordentligt med viss aktivitet även i primärmarknaden. För Carnegie Likviditetsfond noterade vi en uppgång om 0,53 procent under april.

Riksbanken lät reporäntan ligga oförändrad på noll vid sitt möte i slutet av april. Istället har andra penningpolitiska åtgärder vidtagits för att avhjälpa den ansträngda situation som uppkommit till följd av den delvis nedstängda ekonomin i kölvattnet på coronavirusets spridning. Stödköp riktas mot såväl stat och kommunpapper som bostadsobligationer. Därutöver har även ett program med köp av företagscertifikat inletts. Intresset för att deltaga i återköp av certifikat har dock varit relativt begränsat.

Carnegie Likviditetsfond har under månaden haft en fortsatt hög likviditet samtidigt som vi adderat en del obligationer med kort löptid där vi upplevt underliggande yield som klart attraktiv. Vi har fokuserat på defensiva sektorer och har köpt investmentbolag, kraftbolag samt bolag med statlig eller kommunal koppling. Vi var med i en nyemission i Industrivärden som emitterade obligationer med knappt 2 respektive 3 år kvar till förfall. Båda ger oss en bit över en procent i underliggande årlig avkastning. Vi ökade även vår exponering mot det norska vattenkraftbolaget BKK. I slutat av april köpte vi också statliga Sveaskog som då var aktiva i primärmarknaden och emitterade gröna obligationer med 3 års löptid.

Under månaden integrerades fonden CF Kortränta med Carnegie Likviditetsfond. Med likartade mandat gick samgåendet smidigt och Carnegie Likviditetsfond är fortsatt en fond med låg kreditrisk. Räntedurationen är mycket kort och exponering i fonden riktas mot stat och kommun samt bostadsobligationer, seniora banker samt företagsobligationer inom Investment Grade.

 

Mer om fonden

Likviditets­fond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Nygammal exponering i norska vägtullsoperatören Fjellinjen
Carnegie Likviditetsfond

Nygammal exponering i norska vägtullsoperatören Fjellinjen

Som vanligt under den svenska semesterperioden var juli en månad med låg aktivitet och få transaktioner i primärmarknaden. Med begränsat utbud var det istället köparna som satte sin prägel på...

Mona Stenmark 4 augusti 2020
Investeringar i SKF och Stenvalvet
Carnegie Likviditetsfond

Investeringar i SKF och Stenvalvet

Även juni blev en stark månad för företagskrediter och när vi summerar första halvåret 2020 kan vi konstatera att vi upplevt osedvanligt stora rörelser under perioden. Osäkerheten kring effekterna av...

Mikael Engvall 3 juli 2020
Hett med renodlade företagsobligationer
Carnegie Likviditetsfond

Hett med renodlade företagsobligationer

Återhämtningen avseende företagskrediter fortsatte under maj och aktiviteten återkom även till primärmarknaden trots att många emittenter finansierar sig avsevärt dyrare jämfört med tiden före coronakrisen. Från Riksbanken fortsätter stödköp av...

Mikael Engvall 3 juni 2020