Stäng

Fokus på en likvid portfölj

Mars kom att bli den svagaste månaden på många år för de finansiella marknaderna och anledningen till detta stavas fortsatt corona. Virusets spridning världen över har fått stora negativa konsekvenser både på riskaptiten och realekonomin.

Centralbanker och stater har dock agerat kraftfullt med diverse stödåtgärder, räntesänkningar och stimulanspaket vilket vi i senare delen av mars äntligen såg ge visst lugn till de finansiella marknaderna.

Kreditmarknaden har fått se stora negativa priskorrigeringar under månaden vilket tyvärr har amplifierats av bristen på likviditet i marknaden under de första veckorna av mars. Senaste veckan har vi dock även här sett viss lättnad där likviditeten bedöms vara något bättre vilket framgent borde understödjas ytterligare av norska statens köp av krediter via återinsatta krisfonden på 50 miljarder NOK samt Riksbankens annonserade stödköp av desamma.

Initialt såg vi att hela kredituniverset handlade ned kraftigt oavsett bransch även om magnituden var som störst för krediter med högre risk, så kallad high yield, och där turism – och oljerelaterade namn drabbades extra hårt givet reserestriktioner från coronaviruset samt rådande oljepriskrig. Nu börjar vi dock se att prisbilden stabiliseras på något högre nivåer och vi ser också viss segmentering av krediter där namn i mer stabila branscher och med goda säkerheter premieras något prismässigt.

”Trots en mindre positiv justering av obligationspriserna i slutet av månaden så ser vi fortsatt dessa nivåer som mycket attraktiva utifrån ett historiskt perspektiv och för den långsiktige ser vi således också goda investeringsmöjligheter.”

Månadskommentar Carnegie Corporate Bond

Vårt fokus förvaltningsmässigt har under månaden framförallt varit på att upprätthålla en likvid portfölj och att kunna möta fondflöden genom en väl tilltagen kassa. Detta har gjort att vi också har haft goda möjligheter att möta alla flöden samtidigt som vi med god marginal har bibehållit fondens riskmandat med ett genomsnittligt kreditbetyg om lägst BBB- (investment grade).

Under månaden har vi agerat säljare i ett flertal namn, vilket också har lett till att vi minskat exponeringen i många av våra innehav. De stora förändringar som har gjorts är att stabila elnätverksbolaget Ellevio kommit upp på topp 10 listan av innehav tillsammans med Klarna och investmentbolaget Latour. Skogsbolaget Bergvik har försvunnit både från topp 10 och som innehav då de återlöst sin obligation samtidigt som Teekay LNG och DSV inte längre är bland fondens tio största innehav.

Återigen ser vi nuvarande kreditmarginaler på historiskt attraktiva nivåer vilket också avspeglas i fondens underliggande kupongavkastning som i dagsläget befinner sig på 7,8 procent, vilket vi bedömer som mycket attraktiv givet fondens viktade riskmandat på genomsnitt BBB-. För att ge en indikation om var prisläget nu befinner sig så ger Handelsbankens efterställda kredit dryga 10 procent i kupongavkastning till förväntad inlösen om ett år jämfört med tidigare 1–2 procent.

Den exceptionellt svaga marknaden har även påverkat fondens avkastning som i dagsläget uppgår till -12,59 procent för mars månad. Sedan årsskiftet är fondens avkastning –12,45 procent.

Framtiden

Föregående år såg vi en mycket god riskaptit och starka fondinflöden trycka ned kreditmarginalerna till rekordlåga nivåer. Efter coronavirusets framfart har vi nu sett en omfattande priskorrigering som gör att kreditmarginaler nu är på historiskt attraktiva nivåer. Givet nuvarande sentiment och osäkerhet kring framförallt rådande virusspridning vidhåller vi dock vår konservativa ansats med en balanserad och diversifierad portfölj med fokus på likviditet. Vi fortsätter dessutom att fokusera på hållbara bolag vilket vi är övertygade om kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen.

Mer läsning! Vår syn på coronakraschen

Intervjuer, nyheter och telefonkonferenser

Mer om fonden

Corporate Bond 3 SEK

Grafen ovan visar data för Carnegie Corporate Bond 3 (SEK). Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (NOK), 3 (EUR), 1 (SEK med kvartalsvis utdelning), 1 (EUR) samt 3 (CHF)....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Grönt i Bonava och Bulk Infrastructure
Carnegie Corporate Bond

Grönt i Bonava och Bulk Infrastructure

I takt med höstruskets intåg tog återhämtningen på globala finansmarknaderna en paus under andra halvan av september, primärt drivet av nyheter om att virusspridningen ökar på flera håll, tekniska faktorer...

Niklas Edman 2 oktober 2020
Primärmarknaden igång när Teekay LNG, Kistefos och Heimstaden Bostad emitterade
Carnegie Corporate Bond

Primärmarknaden igång när Teekay LNG, Kistefos och Heimstaden Bostad emitterade

Globalt har utvecklingen fortsatt på inslagen bana med rådande pandemi, dämpad konjunkturoro efter viss ljusning i ledande indikatorer och bolag samt individer som alltjämt anpassar sig till en ny verklighet....

Niklas Edman 8 september 2020
Anledning att vara aktiva i sekundärmarknaden
Carnegie Corporate Bond

Anledning att vara aktiva i sekundärmarknaden

Juli präglades till stor del av sommarvärme på kreditmarknaden och risktillgångar steg överlag mot bättre risksentiment, om än i en lugnare takt än tidigare. De senaste månadernas gradvisa förbättring i...

Niklas Edman 4 augusti 2020