Stäng
Språk
Meny

Carnegie All Cap H

Carnegie All Cap är en sverigefond som är Svanenmärkt och har hållbarhet som mål ("Artikel 9-fond"). För dig som vill investera långsiktigt i små och stora omställningsvinnare.
25 november 2022
106,36 kr
En dag
+0,54%
Visar data för
Carnegie All Cap H
Jämför med

Om fonden

Denna andelsklass har en lägre avgift och är bara tillgänglig för dig som har ISK eller fondkonto hos Carnegie Fonder.

  • En fond för dig som vill investera i bolag i alla storlekar med extra fokus på hållbarhet.
  • Carnegie All Cap är en så kallad Artikel 9-fond, vilket innebär att fonden har hållbara investeringar som mål.
  • För Carnegie All Cap innebär det investeringar i bolag med produkter, tjänster som erbjuder lösningar för ett mer hållbart samhälle. Läs mer på sidan 12-13 i vår hållbarhetsrapport.
  • Hög standard gällande miljö, sociala frågor och ägar- och bolagsstyrningsfrågor är en förutsättning för en god och hållbar avkastning. Vi betygsätter alla investeringar utifrån detta i vårt verktyg THOR.
  • Carnegie All Cap är en Svanenmärkt fond. Svanen ställer hårda hållbarhetskrav på en rad olika punkter. Läs mer på Miljömärkning Sverige AB. Ett exempel är att över 70 procent av fonden ska investeras i bolag med ett starkt hållbarhetsarbete. Inom ramen för Svanen innebär detta att bolag som inte är bäst i klassen i vår THOR analys (betyget Strong eller Very Strong) skall ha mer än 50% av sin omsättning som direkt bidrar till ett mer hållbart samhälle för att anses ha ett starkt hållbarhetsarbete.

Fondförvaltare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998 och på Carnegie Fonder sedan 2020. Hållbarhetschef på Carnegie Fonder och styrelseledamot i Swesif.

Köp Carnegie All Cap H

Avgifter & handel

Årlig avgift
0,96%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
50 000kr/0kr
Kursnotering
Dagligen

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2022-11-07
ISIN-kod
SE0018536211

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
21,00%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,30
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,33 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
SIX Portfolio Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
5,57%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
78%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.