Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Bear

Exponering mot Stockholmsbörsen med hävstång.

om fonden

Carnegie Bear är en alternativ fond som lämpar sig för den investerare som tror att den svenska börsen kommer ha en negativ utveckling under en kortare period. Fonden har som målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarar 90 procent av den dagliga motsatta förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index.

Det innebär att om indexet stiger 1 procent så ska fondens värde minska med 0,9 procent och om indexet sjunker 1 procent så ska fondens värde öka med 0,9 procent.

investera här

Inte överallt, men nästan. Våra fonder finns på de flesta plattformar och hos alla större försäkringsbolag.

Fondförvaltare

Emil Nordström

Matematiker, ekonom och civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala universitet. Har arbetat i finansbranschen sedan år 2004.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2015-02-05.

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Informationen nedan presenteras i enlighet med förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). Carnegie Bear främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Förvaltaren arbetar i förvaltningen av fonden med tre övergripande metoder för att hantera och begränsa hållbarhetsrisker. Dessa är välja in, välja bort och påverkan.

Fonden ger en negativ exponering mot OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index, ett aktieindex som består av de mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm som uppfyller indexets hållbarhetskrav. Mellan 80 och 90 procent av fondens förmögenhet placeras i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som samtliga ska uppfylla fondens hållbarhetskrav. Resterande cirka 10 till 20 procent av fondens förmögenhet är placerat på konto hos kreditinstitut.

Förvaltaren övervakar löpande att de miljörelaterade/sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Förvaltaren analyserar varje enskild investering för att säkerställa att investeringen bidrar till att främja praxis för god styrning, miljörelaterade- och sociala egenskaper. Information om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter och incidenter som föranleder brott mot internationella normer och konventioner inhämtas från ISS. Det finns olika typer av begränsningar gällande de metoder och datakällor som används. I de fall tillgång till rapporterad data saknas används estimerad data från etablerade leverantörer som förvaltaren anser kunna leverera tillförlitlig data. Due diligence processen innebär att samtliga investeringar i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utvärderas. Fondens derivatexponeringar integrerar hållbarhetsrisker genom att hållbarhetsrisker är inbyggt i indexmetodiken. Påverkan i hållbarhetsfrågor sker främst genom röstning på bolagsstämmor, deltagande i valberedningar där förvaltaren erbjuds sådan plats. Fonden har inte något index som referensvärde för att säkerställa att miljörelaterade och sociala egenskaper främjas.

Denna fond främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål.

Förvaltaren arbetar i förvaltningen av fonden med tre övergripande metoder för att hantera och begränsa hållbarhetsrisker. Dessa är välja in, välja bort och påverkan. Vid beaktandet för varje indikator används specifika mål, verktyg samt strategier. Beroende på utfallet av analysen tillämpas strategier för bolagsval och påverkansdialoger i enlighet med förvaltarens hållbarhetspolicy. Fonden främjar praxis för god styrning, miljörelaterade- och sociala egenskaper genom att investera i instrument utgivna av bolag som bedöms vara stabila, välskötta och ha framtiden för sig med beaktande av hållbarhetsaspekter. Fonden exkluderar bolag och emittenter verksamma i sektorer som bedömts ha en negativ påverkan på ovan nämnda faktorer eller som bryter mot internationella normer och konventioner. Därtill kan fonden främja hållbarhetsrelaterade egenskaper genom ett aktivt påverkansarbete.

Fonden ger en negativ exponering mot OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index, ett aktieindex som består av de mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm som uppfyller indexets hållbarhetskrav. De i indexet ingående aktierna omdefinieras den första handelsdagen i januari och juli varje år. För att en aktie ska kunna ingå i indexet måste emittenten uppfylla de hållbarhetskrav som fastställts för indexet. Bedömning och löpande uppföljning görs av Institutional Shareholder Services, Inc. (”ISS ESG”) . Beslut om vilka aktier som ska ingå baseras på omsättningen under en halvårsperiod med början sju månader före de ovan nämnda datumen. Sammansättningen av index baseras på aktiernas börsvärde. Det innebär att de aktier som ingår påverkar indexets värde med en vikt som är proportionell mot aktiens totala börsvärde. Index förväntas bestå av mellan 25 och 30 aktier. Fondens index beaktar samma miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar.

Mellan 80 och 90 procent av fondens förmögenhet placeras i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument (utgivna av företag, stater och myndigheter samt organisationer med eller utan officiell rating). Samtliga innehav i denna del av portföljen ska uppfylla fondens hållbarhetskrav.

Förvaltningen premierar emittenter med ett väl fungerande hållbarhetsarbete då det bedöms utgöra en konkurrensfördel. Ett underutvecklat ESG-arbete kan innebära en högre risk för potentiell framtida värdeminskning till följd av exempelvis minskad efterfrågan, osäkerhet gällande leverantörskedjor, ökade operationella kostnader, svårigheter att resa kapital eller skador på varumärket.

Utöver att Fonden väljer bort vissa typer av investeringar som löper stor risk att ha negativ påverkan på miljö och eller sociala aspekter bedriver förvaltaren även för fondens räkning ett påverkansarbete som omfattar dialoger med företag, röstning på bolagsstämmor samt arbete i valberedningar när möjlighet ges.

Mellan 80 och 90 procent av fondens förmögenhet placeras i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som samtliga ska uppfylla fondens hållbarhetskrav. Resterande cirka 10 till 20 procent av fondens förmögenhet är placerad på konto hos kreditinstitut. En mycket liten del av fondens marknadsvärde, normalt mindre än två procent, är placerat i derivatinstrument relaterade till OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index fondens index. För mer information om index se nasdaqomx.com/index. Fondens placering av medel på konto främjar inte miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Förvaltaren övervakar löpande att de miljörelaterade/sociala egenskaper som fonden främjar efterlevs. Det sker genom kontroll av att fonden följer sin investeringsstrategi samt bestämmelser om exkludering av bolag. Uppföljning sker även av att bolagen som fonden investerar i inte bryter mot internationella normer och konventioner.

Förvaltaren analyserar varje enskild investering för att säkerställa att investeringen bidrar till att främja praxis för god styrning, miljörelaterade- och sociala egenskaper. Investeringen följs upp så länge den ingår i fonden. Förvaltaren investerar i bolag som bedöms vara stabila, välskötta och ha framtiden för sig med beaktande av hållbarhetsaspekter. Fonden exkluderar bolag och emittenter verksamma i sektorer som bedömts ha en negativ påverkan på ovan faktorer eller som bryter mot internationella normer och konventioner. Om bedömningen av en investering förändras under innehavstiden utvärderas om investeringen ska kvarstå, om en påverkansdialog ska initieraras eller om investeringen ska utgå ur fonden.

Information om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter och incidenter som föranleder brott mot internationella normer och konventioner inhämtas från ISS. Motsvarande information inhämtas även direkt av fondbolaget. Särskild analys görs vid situationer där det finns motstridig information. Vid tveksamma situationer kontaktas bolaget i fråga för att de ska ha möjlighet att ge sin syn.

Det finns olika typer av begränsningar gällande de metoder och datakällor som används. Den främsta begränsningen är brist på data. Upplysningar om bolagens hållbarhetsarbete är frivillig i stor utsträckning och det är för närvarande många bolag som inte rapporterar hur de sköter hållbarhetsfrågor. I de fall tillgång till rapporterad data saknas används estimerad data från etablerade leverantörer som förvaltaren anser kunna leverera tillförlitlig data. Förvaltaren kan även vara i kontakt med bolagen för att säkerställa att de lever upp till förvaltarens krav.

Due diligence processen innebär att samtliga investeringar i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utvärderas i en hållbarhetsanalys som spänner över ett stort antal frågeställningar. Analysen sätter fokus på såväl risker som affärsmöjligheter.

Fondens derivatexponeringar integrerar hållbarhetsrisker genom att hållbarhetsrisker är inbyggt i indexmetodiken. Vid val av index och indexleverantör säkerställer förvaltaren bland annat att de hållbarhetskrav som uppställts för produkten omfattas av indexmetodiken. Vidare bedöms den part som levererar hållbarhetsdata till indexleverantören liksom kvaliteten på denna data. Fondens index tillhandahålls av en indexleverantör som är registrerad som administratör hos ESMA enligt Benchmarkförordningen (BMR)

Förvaltaren för en löpande dialog med bolagen fonden investerar i rörande såväl finansiella som hållbarhetsrelaterade frågor. Målsättningen med dessa dialoger är att bolagen som investeras i ska utveckla sitt hållbarhetsarbete. Bolagen uppmuntras att ta vara på hållbarhetsrelaterade möjligheter och minimera och hantera hållbarhetsrelaterade risker som förvaltaren identifierat då vi anser att det kan öka värdet på fondens investeringar och minska risken. Påverkan i hållbarhetsfrågor sker främst genom röstning på bolagsstämmor, deltagande i valberedningar där förvaltaren erbjuds sådan plats.

Fonden har inte något index som referensvärde för att säkerställa att miljörelaterade och sociala egenskaper främjas.