Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Bull

Exponering mot Stockholmsbörsen med hävstång.

om fonden

Carnegie Bull är till för den investerare som tror att den svenska börsen kommer ha en stark utveckling under en kortare period. Fondens målsättning är att ge en daglig avkastning som motsvarar 150 procent av den dagliga förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index.

Målsättningen innebär att om indexet stiger 1 procent så ökar fondens värde med 1,5 procent och om indexet sjunker 1 procent så minskar fondens värde med 1,5 procent.

Fondförvaltare

Emil Nordström

Matematiker, ekonom och civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala universitet. Har arbetat i finansbranschen sedan år 2004.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2015-02-05.

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Informationen nedan presenteras i enlighet med förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). Carnegie Bull främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att välja bort investeringar i bolag med verksamhet kopplat till fossila bränslen och bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till miljöfrågor.

Fonden ger en lång exponering mot OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index, ett aktieindex som består av de mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm som uppfyller indexets hållbarhetskrav. Fondens placeringar i aktier (cirka 90 procent) främjar miljömässiga eller sociala egenskaper. Fondens kassa (cirka 10 procent) används för att löpande möta flöden från och till fondens andelsägare.

Förvaltaren övervakar löpande att de miljörelaterade/sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Fondens exkluderingskrav är inbyggda i indexmetodiken. Detta innebär att inga bolag med verksamhet i sektorer och/eller bolag som bryter mot internationella normer och konventioner får ingå i index. Information om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter och incidenter som föranleder brott mot internationella normer och konventioner inhämtas från ISS. Det finns olika typer av begränsningar gällande de metoder och datakällor som används. I de fall tillgång till rapporterad data saknas används estimerad data från etablerade leverantörer som Förvaltaren anser kunna leverera tillförlitlig data. Då fonden är en indexfond där integreringen av hållbarhetsrisker är inbyggt i indexmetodiken sker due diligence-arbetet huvudsakligen i samband med val av index och indexleverantör. Påverkan i hållbarhetsfrågor sker främst genom röstning. Fonden har följande index som referensvärde: OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index.

Informationen nedan presenteras i enlighet med förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Denna fond främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling. Fonden är en indexfond och integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbesluten genom val av ett index i vilket hållbarhetsrisker är beaktade. Hållbarhetsrisker hanteras primärt genom exkludering (välja bort) samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning.

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att välja bort investeringar i bolag med verksamhet kopplad till fossila bränslen och bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till miljöfrågor.

Fonden främjar sociala egenskaper genom att välja bort investeringar i bolag med verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor.

Fonden är en indexfond och fondens index beaktar de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar.

Fonden ger en lång exponering mot OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index, ett aktieindex som består av de mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm som uppfyller indexets hållbarhetskrav. De i indexet ingående aktierna omdefinieras den första handelsdagen i januari och juli varje år. För att en aktie ska kunna ingå i indexet måste emittenten uppfylla de hållbarhetskrav som fastställts för indexet. Bedömning och löpande uppföljning görs av Institutional Shareholder Services, Inc. (”ISS ESG”). Beslut om vilka aktier som ska ingå baseras på omsättningen under en halvårsperiod med början sju månader före de ovan nämnda datumen. Sammansättningen av index baseras på aktiernas börsvärde. Det innebär att de aktier som ingår påverkar indexets värde med en vikt som är proportionell mot aktiens totala börsvärde. Index förväntas bestå av mellan 25 och 30 aktier.

Utöver att fonden väljer bort vissa typer av investeringar som löper stor risk att ha negativ påverkan på miljö och eller sociala aspekter bedriver förvaltaren även för fondens räkning ett påverkansarbete som omfattar dialoger med företag, röstning på bolagsstämmor samt arbete i valberedningar när möjlighet ges.

Fondens placeringar i aktier (cirka 90 procent) främjar miljömässiga eller sociala egenskaper. Fondens kassa (cirka 10 procent) används för att löpande möta flöden från och till fondens andelsägare. Denna andel används inte för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Förvaltaren övervakar löpande att de miljörelaterade/sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Det sker genom kontroll av att fonden följer sina bestämmelser om exkludering av bolag. Uppföljning sker även av att bolagen som fonden investerar i inte bryter mot internationella normer och konventioner.

Fondens exkluderingskrav är inbyggda i indexmetodiken. Detta innebär att inga bolag med verksamhet i sektorer och/eller bolag som bryter mot internationella normer och konventioner får ingå i index. Ingår ett bolag inte i index  kommer det inte heller att ingå som ett innehav i fonden. Den bedömning som ISS gör som ligger till grund för huruvida ett bolag kan ingå i index.

Information om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter och incidenter som föranleder brott mot internationella normer och konventioner inhämtas från ISS. Motsvarande information inhämtas även direkt av förvaltaren. Särskild analys görs vid situationer där det finns motstridig information. Vid tveksamma situationer kontaktas bolaget i fråga för att ha möjlighet att ge sin syn. Det görs dock inga undantag vad avser den bedömning som gjorts av dataleverantören av fondens index såvitt gäller exkludering.

Det finns olika typer av begränsningar gällande de metoder och datakällor som används. Den främsta begränsningen är brist på data. Upplysningar om bolagens hållbarhetsarbete är frivillig i stor utsträckning och det är för närvarande många bolag som inte rapporterar hur de sköter hållbarhetsfrågor. I de fall tillgång till rapporterad data saknas används estimerad data från etablerade leverantörer som Förvaltaren anser kunna leverera tillförlitlig data. Förvaltaren kan även vara i kontakt med bolagen för att säkerställa att de lever upp till förvaltarens krav.

Då fonden är en indexfond där integreringen av hållbarhetsrisker är inbyggt i indexmetodiken sker due diligencearbetet huvudsakligen i samband med val av index och indexleverantör. I detta arbete säkerställer förvaltaren bland annat att de hållbarhetskrav som uppställts för produkten omfattas av indexmetodiken. Vidare bedöms den part som levererar hållbarhetsdata till indexleverantören liksom kvaliteten på denna data. Fondens index tillhandahålls av en indexleverantör som är registrerad som administratör hos ESMA enligt Benchmarkförordningen (BMR).

Förvaltaren för en löpande dialog med bolagen fonden investerar i rörande såväl finansiella som hållbarhetsrelaterade frågor. Målsättningen med dessa dialoger är att bolagen som investeras i ska utveckla sitt hållbarhetsarbete. Bolagen uppmuntras att ta vara på hållbarhetsrelaterade möjligheter och minimera och hantera hållbarhetsrelaterade risker som Fondbolaget identifierat då vi anser att det kan öka värdet på fondens investeringar och minska risken. Påverkan i hållbarhetsfrågor sker främst genom röstning på bolagsstämmor, deltagande i valberedningar där förvaltaren erbjuds sådan plats.

Fonden har följande index som referensvärde: OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index.

Fonden är en indexfond och fondens index beaktar därför samma miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar. För mer information om index se nasdaqomx.com/index.