Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Credit Edge A

Om fonden

Credit Edge är en dagligt handlad svensk specialfond som ger exponering mot den europeiska företagsobligationsmarknaden. Fonden använder hävstång för att öka förväntad avkastning och daglig riskjustering för att begränsa sannolikheten för större kursfall.

Genom fondens optionsbaserade konstruktion kommer en betydande del av förmögenheten över tid att vara investerad i likvida medel eller obligationer med hög kreditvärdighet och låg ränterisk. Dessa snabbt omsättningsbara tillgångar möjliggör kortsiktiga positioner i obligationer som av någon anledning drabbats av omotiverade kursfall.

Fondförvaltare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.

Fondförvaltare

Emil Nordström

Matematiker, ekonom och civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala universitet. Har arbetat i finansbranschen sedan år 2004.

Fondförvaltare

Daniel Gustafsson

BSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2016 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2018. Förvaltar Carnegie High Yield Select.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2018-07-04.

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Fonden har inte som mål att göra hållbara investeringar och främjar inte miljörelaterade och sociala egenskaper.

 

På grund av fondens placeringsinriktning integreras inte hållbarhetsrisker i investeringsbesluten.

 

Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.