Stäng
Språk
Meny

Carnegie Credit Edge A

25 november 2022
92,64 kr
En dag
+0,35%
Visar data för
Carnegie Credit Edge A
Jämför med

Om fonden

Credit Edge är en dagligt handlad svensk specialfond som ger exponering mot den europeiska företagsobligationsmarknaden. Fonden använder hävstång för att öka förväntad avkastning och daglig riskjustering för att begränsa sannolikheten för större kursfall.

Genom fondens optionsbaserade konstruktion kommer en betydande del av förmögenheten över tid att vara investerad i likvida medel eller obligationer med hög kreditvärdighet och låg ränterisk. Dessa snabbt omsättningsbara tillgångar möjliggör kortsiktiga positioner i obligationer som av någon anledning drabbats av omotiverade kursfall.

 

Fondförvaltare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och anställd sedan 2013.

Emil Nordström

Matematiker, ekonom och civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala universitet. Har arbetat i finansbranschen sedan år 2004.

Daniel Gustafsson

BSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2016 och anställd sedan 2018.

Köp Carnegie Credit Edge A

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,02%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
5905-7653

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2018-07-04
ISIN-kod
SE0011204643
Morningstar-betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Jämförelseindex
-
Jämförelseindex

Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.