Stäng
Språk
Meny

Carnegie Global Quality Companies A

Carnegie Global Quality Companies investerar långsiktigt i några av världens bästa och tryggaste företag, med starka marknadspositioner och goda framtidsutsikter.
30 september 2022
184,91 kr
En dag
-1,20%
Visar data för
Carnegie Global Quality Companies A
Jämför med

Om fonden

  • Carnegie Global Quality Companies investerar i några av världens bästa bolag för långsiktigt sparande.
  • Det vi söker är en kombination av hög uthållig tillväxt, hög uthållig lönsamhet samt låg konjunkturkänslighet. Sådana bolag hittar vi ofta hos globala marknadsledare verksamma inom tillväxtindustrier.
  • Den långsiktiga dynamiken hos denna typ av framtidsföretag skapar över tid ett enormt aktieägarvärde. Vi kallar dem kvalitetsbolag.
  • Fonden innehåller några av världens mest etablerade varumärken och passar dig som vill ha en trygg grundsten i en långsiktig investeringsportfölj.

Fondförvaltare

Simon Reinius

Simon Reinius har arbetat med investeringar sedan tidigt 90-tal, bland annat på Investor och OPM. Anställd sedan 2021. Huvudförvaltare av Carnegie Global Quality Companies och Carnegie Vega.

Emanuel Furubo

Bachelor of Science, Business and Economics vid Uppsala universitet.

Köp Carnegie Global Quality Companies A

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,42%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
5625-3925

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2015-05-25
ISIN-kod
SE0006993390
Morningstar-betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
11,50%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,96
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,56 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
MSCI World Net Total Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
5,21%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
86%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-08-31

Största innehaven

Alphabet Inc A
4,90%
Roche Holding Ltd Pref
4,74%
Thermo Fisher Scientific Inc
4,48%
Deere and Co
4,39%
Microsoft Corp
4,12%
Deutsche Telekom AG Reg
4,06%
Unilever Plc Reg
4,05%
BlackRock Inc
3,80%
Garmin Ltd Reg
3,75%
Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares
3,53%
Övriga innehav
58,19%

Geografisk fördelning

USA
46,53%
Storbritannien
12,94%
Schweiz
8,49%
Sverige
7,50%
Övrigt
24,56%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
97,67%
Likvida medel
2,33%

Artiklar

Turbulens skapar rabatt på kvalitetsaktier
Carnegie Global Quality Companies

Turbulens skapar rabatt på kvalitetsaktier

Månaden bjöd återigen på ökad oro kring global ekonomi. Sjunkande reallöner i kombination med allt mer aggressiv penningpolitik kommer med största sannolikhet driva västvärlden in i en lågkonjunktur 2023. Frågan...

Emanuel Furubo 7 september 2022
Bra utveckling efter starka rapporter
Carnegie Global Quality Companies

Bra utveckling efter starka rapporter

Efter ett tufft första halvår vände marknaderna under juli som blev en väldigt stark månad för aktier. Värderingsmultiplar hade handlats ned till allt mer attraktiva nivåer per halvårsslutet och när...

Emanuel Furubo 9 augusti 2022
Attraktiva värderingar på kvalitetsaktier
Carnegie Global Quality Companies

Attraktiva värderingar på kvalitetsaktier

Maj inleddes med stora fall på världens börser drivet av oro för såväl högre räntor som sämre konjunktur. Under månaden återhämtades sig sedan många börser när marknaden sänkte förväntningarna om...

Emanuel Furubo 3 juni 2022