Stäng
Språk
Meny

Carnegie Global Quality Companies B

Carnegie Global Quality Companies investerar långsiktigt i några av världens bästa och tryggaste företag, med starka marknadspositioner och goda framtidsutsikter.
25 november 2022
352,55 kr
En dag
-0,19%
Visar data för
Carnegie Global Quality Companies B
Jämför med

Om fonden

  • Carnegie Global Quality Companies investerar i några av världens bästa bolag för långsiktigt sparande.
  • Det vi söker är en kombination av hög uthållig tillväxt, hög uthållig lönsamhet samt låg konjunkturkänslighet. Sådana bolag hittar vi ofta hos globala marknadsledare verksamma inom tillväxtindustrier.
  • Den långsiktiga dynamiken hos denna typ av framtidsföretag skapar över tid ett enormt aktieägarvärde. Vi kallar dem kvalitetsbolag.
  • Fonden innehåller några av världens mest etablerade varumärken och passar dig som vill ha en trygg grundsten i en långsiktig investeringsportfölj.

 

Fondförvaltare

Simon Reinius

Simon Reinius har arbetat med investeringar sedan tidigt 90-tal, bland annat på Investor och OPM. Anställd sedan 2021. Huvudförvaltare av Carnegie Global Quality Companies och Carnegie Vega.

Emanuel Furubo

Bachelor of Science, Business and Economics vid Uppsala universitet.

Köp Carnegie Global Quality Companies B

Avgifter & handel

Årlig avgift
0,82%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
3 000 000kr/0kr
Kursnotering
Dagligen

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2016-05-02
ISIN-kod
SE0006995056
Morningstar-betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
12,30%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
1,12
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,62 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
MSCI World Net Total Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
5,10%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
86%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-09-30

Största innehaven

Övriga innehav
3,36%
Alphabet Inc A
5,00%
Roche Holding Ltd Pref
4,38%
Unilever Plc Reg
4,22%
Deutsche Telekom AG Reg
3,95%
Microsoft Corp
3,93%
Schneider Electric SE
3,89%
GSK Plc
3,72%
Garmin Ltd Reg
3,65%
Apple Inc Reg
3,38%

Geografisk fördelning

USA
45,65%
Storbritannien
13,12%
Frankrike
8,36%
Schweiz
8,03%
Övrigt
24,84%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
97,23%
Likvida medel
2,77%

Artiklar

Åtta skäl för globala kvalitetsbolag
Carnegie Global Quality Companies

Åtta skäl för globala kvalitetsbolag

Världens marknader har svajat till ordentligt i inledningen av året. Vi är långt in i en börscykel, faktum är att det är 13 år sedan finanskrisen. Men trots att aktiemultiplar...

Kristina Flintull 22 februari 2022
Fler inlägg