Stäng
Språk
Meny

Carnegie High Yield Select 3 SEK

Vår spetsigaste räntefond. Hållbara bolag med högavkastande obligationer.
28 januari 2022
129,16 kr
En dag
+0,01%
Visar data för
Carnegie High Yield Select 3 SEK
Jämför med

Om fonden

Grafen ovan visar utveckling för Carnegie High Yield Select 3 SEK. Fonden finns även tillgänglig i andelsklassen 3 (NOK).

Fonden investerar i obligationer utgivna av nordiska företag och fokuserar enbart på högavkastade företagsobligationer, så kallade High Yield, som har en lite högre risknivå och därmed en lite högre ränta.

Investeringar görs aldrig i en särskild sektor, eller något specifikt land eller valuta. Analysen utgår från och väljer alltid bolag som förvaltarna vill investera i. Bolag som de tror på långsiktigt.

Genomsnittslöptiden i fondens portfölj är 3-5 år, men kan under perioder vara längre och kortare. Fonden är dagligt handlad utan inlåsning för andelsägarna. För att alltid kunna erbjuda en god likviditet är delar av fonden investerad i mycket likvida tillgångar. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor, för att andelsägarna ska slippa valutarisk.

Carnegie Select – unika och exklusiva fonder

Carnegie High Yield Select 3 SEK är en av våra Select-fonder som är till för dig som vill ha extra spets i ditt sparande. Fonderna finns inte hos nätmäklarna och kräver minst 50 000 kronor i första insättning.

Låter det intressant? Kontakta oss, så resonerar vi förutsättningslöst, om Carnegie High Yield Select 3 SEK kan vara någonting för dig! Eller ring oss direkt, på 08-121 550 00.

Jag är intresserad!

Fondförvaltare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och anställd sedan 2013.

Daniel Gustafsson

BSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2016 och anställd sedan 2018.

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,04%
Avgift/år

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

Lägsta insättning initial/efterföljande
50 000kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
5217-5312

Basfakta

Säte
LU
Startdatum
2017-11-02
ISIN-kod
LU1627770685
Morningstar-betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
14,50%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,52
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,93 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
-
Jämförelseindex

Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Swing pricing
Ja, partiell
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Swing-faktor
0,35

Artiklar

Vi summerar ett rekordstarkt 2021
Carnegie High Yield Select

Vi summerar ett rekordstarkt 2021

Vi summerar ett rekordstarkt 2021 där fonden stigit med över 13% och ohotat toppar sin Morningstarkategori. Sedan starten 2017 har fonden genererat över 6% per år i genomsnittlig avkastning vilket...

Daniel Gustafsson 7 januari 2022
Intressant investeringsmiljö för den långsiktige
Carnegie High Yield Select

Intressant investeringsmiljö för den långsiktige

Starka Q3 rapporter överskuggades till viss del av hög aktivitet i primärmarknaden, inflationseffekter som befaras mer bestående än tidigare och nya mutationer av Covid-19 som påverkar riskaptiten. En kombination av...

Daniel Gustafsson 6 december 2021
Volatil börsmånad
Carnegie High Yield Select

Volatil börsmånad

September blev en volatil börsmånad där globala aktieindex sjönk 3–5 procent samtidigt som globala kreditmarknader utvecklades mer blandat. Indikationer om nedtrappade stödköp och hökaktiga signaler samt svajande kommunikation kring den...

Daniel Gustafsson 5 oktober 2021
Fler inlägg