Stäng
Språk
Meny

Carnegie Listed Infrastructure A

Carnegie Listed Infrastructure är en global aktiefond som investerar långsiktigt i bolag med koppling till hållbar infrastruktur.
6 juli 2022
105,17 kr
En dag
+0,98%
Visar data för
Carnegie Listed Infrastructure A
Jämför med

Om fonden

Järnvägar, telekommaster, återvinning och vattenrening – Carnegie Listed Infrastructure är en fond för dig som …

  • Vill ha ett långsiktigt sparande
  • Ser det växande behovet av hållbar infrastruktur
  • Vill investera i omställningen till ett hållbart samhälle
  • Vill ha en fond som har hållbarhet som mål (”Artikel 9-fond”)
  • Tror på möjligheterna med bolag som har stabila kassaflöden och är oberoende av konjunkturens svängningar
Köp fonden

Köp fonden hos oss – Carnegie Fonder
Köp fonden hos Avanza
Köp fonden hos Nordnet

Fondförvaltare

Emanuel Furubo

Bachelor of Science, Business and Economics vid Uppsala universitet.

Köp Carnegie Listed Infrastructure A

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,46%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
5693-3997

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2021-08-18
ISIN-kod
SE0002768150

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Jämförelseindex
MSCI World Infrastructure Net Total Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Active share
97%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-06-30

Största innehaven

Brookfield Renwble En Part LP Uts
4,74%
Hydro One Ltd Reg
4,33%
NetLink NBN Trust Uts
4,04%
American Tower Corp
3,85%
Liberty Broadband Corp C Reg
3,78%
Transurban Group
3,74%
Physicians Realty Trust Cap
3,73%
Healthcare Trust America Inc A Cap
3,58%
HICL Infrastructure PLC
3,52%
Crown Castle International Corp
3,41%
Övriga innehav
61,27%

Geografisk fördelning

USA
33,63%
Kanada
12,44%
Spanien
6,73%
Storbritannien
6,38%
Övrigt
40,80%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
74,94%
Likvida medel
25,06%

Artiklar

Ett antal portföljförändringar under månaden
Carnegie Listed Infrastructure

Ett antal portföljförändringar under månaden

Juni blev en svag aktiemånad, med stora och breda fall på världens börser. Oron över fortsatta höga inflationssiffror, räntehöjningar och risk för att en global recession drev ned riskviljan. På...

Emanuel Furubo 5 juli 2022
Bra bidrag från elbolag och sjukvårdsfastigheter
Carnegie Listed Infrastructure

Bra bidrag från elbolag och sjukvårdsfastigheter

Maj inleddes med stora fall på världens börser drivet av oro för såväl högre räntor som sämre konjunktur. Under månaden återhämtades sig sedan många börser när marknaden sänkte förväntningarna om...

Emanuel Furubo 7 juni 2022
Stökig börsmånad
Carnegie Listed Infrastructure

Stökig börsmånad

Månadens största vinnare var Waste Management, Hydro One och Digital Realty Trust. De största förlorarna var Verisign, Liberty Broadband och Brookfield Renewable Partners. April är rapportmånad och en tredjedel av...

Emanuel Furubo 5 maj 2022