Stäng
Språk
Meny

Carnegie Listed Infrastructure A

Carnegie Listed Infrastructure är en global aktiefond som investerar långsiktigt i bolag med koppling till hållbar infrastruktur.
30 september 2022
99,53 kr
En dag
-0,63%
Visar data för
Carnegie Listed Infrastructure A
Jämför med

Om fonden

Järnvägar, telekommaster, återvinning och vattenrening – Carnegie Listed Infrastructure är en fond för dig som …

  • Vill ha ett långsiktigt sparande
  • Ser det växande behovet av hållbar infrastruktur
  • Vill investera i omställningen till ett hållbart samhälle
  • Vill ha en fond som har hållbarhet som mål (”Artikel 9-fond”)
  • Tror på möjligheterna med bolag som har stabila kassaflöden och är oberoende av konjunkturens svängningar
Köp fonden

Köp fonden hos oss – Carnegie Fonder
Köp fonden hos Avanza
Köp fonden hos Nordnet

Fondförvaltare

Emanuel Furubo

Bachelor of Science, Business and Economics vid Uppsala universitet.

Köp Carnegie Listed Infrastructure A

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,46%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
5693-3997

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2021-08-18
ISIN-kod
SE0002768150

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Jämförelseindex
MSCI World Infrastructure Net Total Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Active share
97%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-08-31

Största innehaven

Brookfield Renwble En Part LP Uts
4,92%
Hydro One Ltd Reg
4,22%
Veolia Environnement SA
3,97%
Crown Castle Intl Corp
3,80%
NetLink NBN Trust Uts
3,74%
Verisign Inc
3,73%
Union Pacific Corp
3,73%
American Tower Corp
3,72%
Liberty Broadband Corp C Reg
3,70%
Republic Services Inc
3,69%
Övriga innehav
60,78%

Geografisk fördelning

USA
32,72%
Kanada
12,65%
Världen
9,40%
Spanien
7,87%
Övrigt
37,38%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
77,93%
Likvida medel
22,07%

Artiklar

Defensiv inriktning som levererar enligt plan
Carnegie Listed Infrastructure

Defensiv inriktning som levererar enligt plan

Det lättnadsrally som påbörjades i juli bröts tvärt i mitten av månaden när förhoppningarna på en mer duvaktig amerikansk centralbank såg ut att grusas i samband med det årliga mötet...

Emanuel Furubo 6 september 2022
Nytillskott inom energi bland de bäst avkastande innehaven
Carnegie Listed Infrastructure

Nytillskott inom energi bland de bäst avkastande innehaven

Efter ett tufft första halvår vände marknaderna under juli som blev en väldigt stark månad för aktier. Förväntningar på att inflation kan ha toppat i kombination med risk för svagare...

Emanuel Furubo 9 augusti 2022
Ett antal portföljförändringar under månaden
Carnegie Listed Infrastructure

Ett antal portföljförändringar under månaden

Juni blev en svag aktiemånad, med stora och breda fall på världens börser. Oron över fortsatta höga inflationssiffror, räntehöjningar och risk för att en global recession drev ned riskviljan. På...

Emanuel Furubo 5 juli 2022