Stäng
Språk
Meny

Carnegie Listed Private Equity F

Lägre avgift för dig som är direktkund hos Carnegie Fonder.
25 november 2022
102,25 kr
En dag
-0,10%
Visar data för
Carnegie Listed Private Equity F
Jämför med

Om fonden

Denna andelsklass har en lägre avgift och är bara tillgänglig för dig som har ISK eller fondkonto hos Carnegie Fonder.

  • Ser möjligheterna i ett unikt tillgångsslag som tidigare varit tillgängligt endast för stora investerare.
  • Tar rygg på några av världens bästa investerare och förvaltare genom noga utvalda private equity-bolag.
  • Tror på idén om god spridning mellan olika branscher och geografier. Carnegie Listed Private Equity investerar i ett 30-tal bolag som tillsammans äger hundratals bolag runt om i världen.
  • En fond med bevisat god historisk avkastning.

Ansvarig förvaltare är Tom Berggren som varit verksam inom Private Equity-industrin i över 20 år. Tidigare var Tom bland annat VD på Svenska Riskkapitalföreningen. Tom har förvaltat fonden sedan starten 2009.

Fondförvaltare

Tom Berggren

Tom Berggren har varit verksam inom Private Equity-industrin i över 20 år. Anställd sedan 2021. Huvudförvaltare Carnegie Listed Private Equity sedan starten 2009. Tidigare VD på Svenska Riskkapitalföreningen.

Köp Carnegie Listed Private Equity F

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,11%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
50 000kr/0kr
Kursnotering
Dagligen

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2022-11-07
ISIN-kod
SE0018536229

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
20,10%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,90
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,18 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
LPX50 Listed Private Equity Index Total Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
6,43%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
43%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.