Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

SPAR Balanserad

OM FONDEN

Carnegie SPAR Balanserad är en aktivt förvaltad blandfond för dig som vill ha en variation av bolag, branscher och tillgångsslag.

I Carnegie SPAR Balanserad finns både aktier (60%) och räntor (40%), vilket innebär god riskspridning.

Huvuddelen av fonden direktinvesteras i aktier och detta görs genom att kombinera globala marknadsledare och svenska kvalitetsbolag. Förvaltaren är aktiv i sin allokering och väljer ut några av de främsta innehaven i Carnegie Global Quality Companies och Svanenmärkta Carnegie All Cap (en artikel 9-fond).

Inom aktiedelen tar dessutom Carnegie SPAR Balanserad vara på spännande tematiska fondinvesteringar inriktade på exempelvis infrastruktur och private equity.

Med tyngdpunkt på aktiesidan skapas god långsiktig potential, medan räntedelen även kan agera stötdämpare. Carnegie Fonders förvaltnings-team har en gedigen erfarenhet av nordiska krediter, och Carnegie SPAR Balanserad kan investera i räntefonder som till exempel Carnegie Corporate Bond, Carnegie High Yield Select och Carnegie Investment Grade.

Magnus Gustafsson är ansvarig förvaltare för Carnegie SPAR Balanserad. Till sin hjälp har han Carnegie Fonders team bestående av 23 förvaltare. Simon Reinius och Anna Strömberg är förvaltare av Carnegie Global Quality Companies respektive Carnegie All Cap. Niklas Edman, Maria Andersson, Mona Stenmark och Mikael Engvall står för förvaltningen av våra räntefonder. Samtliga förvaltare har ett nära samarbete för att optimera sammansättningen och avkastningen i Carnegie SPAR Balanserad.

Fondförvaltare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.
Jämför med
 1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
 2. Denna andelsklass lanserades 2021-09-15.

Månadsrapporter & nyheter

Kronan försvagades ytterligare

Svenska marknaden tappade, amerikanska aktier steg

”Många av världens börser uppvisade imponerande uppgångar”

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Fonden förbinder sig däremot att placera minst 30% av det investerade kapitalet i hållbara investeringar.

Carnegie Fonder arbetar med tre övergripande metoder för att hantera och begränsa hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Dessa är välja in, välja bort och påverkan. Vid beaktandet för varje indikator används specifika mål, verktyg samt strategier. Beroende på utfallet av analysen så tillämpas strategier för bolagsval, påverkansdialoger, exkludering och röstning på bolagsstämmor, i enlighet med Carnegie Fonders Hållbarhetspolicy.

Innehaven i samtliga fonder som förvaltas av Carnegie Fonder utvärderas med beaktande av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, för att säkerställa att en investerings verksamhet inte bedrivs i strid med dessa.

 

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper från tre olika vinklar:

 • Fondens investeringar främjar uppfyllandet av globalt uppsatta åtaganden och mål såsom Parisavtalet och FN:s Agenda 2030
 • Fonden främjar även högre standarder och praxis av generell prestation inom E och S hos bolagen
 • Fonden främjar även högre standarder för god ägarstyrning

 

Investeringsstrategi

Fondens strategi för att främja miljömässiga och sociala egenskaper bygger på komponenterna välja in, välja bort och bolagspåverkan. Samtliga av nedanstående kriterier måste uppfyllas för att en investering ska klassificeras som hållbar.

 1. Bidrar till ett eller flera av FN:s Globala Hållbarhetsmål.
  Implementeras i investeringsprocessen via ett internt utvecklat verktyg för att identifiera bolag vars omsättning bidrar till ett eller flera av FN:s Globala Hållbarhetsmål och därigenom bidrar till de miljömässiga målen såsom de står formulerade i EU:s taxonomi enligt tidigare tabell.
 2. Gör inte betydande skada på andra sociala eller miljömässiga mål.
  Implementeras genom att verksamheter som bedöms göra betydande skada på miljö- eller sociala mål exkluderas från fondens investeringsunivers i enlighet med fondbolagets policy.
 3. Följer praxis för god styrning.
  Implementeras genom Carnegie Fonders policy för ägarutövande. Som aktiva förvaltare bevakar vi samtliga innehav kontinuerligt för att uppmärksamma de investerade bolagen på förbättringsmöjligheter vi identifierat, i syfte att öka eller bevara bolagens värde och därmed värdet på fondernas placeringar.

 

Andel av investeringar

Samtliga investeringar exklusive kassa i fonden främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (minst 90%). En minsta andel på 30% av dessa investeringar har även miljömässiga eller sociala mål. Den återstående maximala andelen på 70% täcker investeringar som är anpassade till de miljömässiga eller sociala egenskaperna, men som inte kvalificerar sig som hållbara investeringar. Fonden håller en viss andel av förmögenhetsmassan som kassa för att löpande möta flöden från och till fondens andelsägare. Denna andel används inte för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper (max 10%).

 

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden använder följande hållbarhetsindikatorer för att mäta de miljömässiga och sociala egenskaper som främjas:

 1. Andel av fondförmögenheten som är investerad I bolag och fonder som bidrar till FN:s Globala Hållbarhetsmål.
 2. Andel av fondförmögenheten investerad i (direkt eller indirekt via investering i fond) gröna, sociala, hållbara och hållbarhetslänkade obligationer.
 3. Andel av fondförmögenheten som är investerad i bolag (direkt eller indirekt via investering i fond) med omsättning som är förenlig med miljömålen ”begränsning av klimatförändringar” och ”anpassning till klimatförändringar” i EU:s Taxonomi.
 4. Andel av fondförmögenheten som är investerad i bolag (direkt eller indirekt via investering i fond) med betyg Adekvat, Starkt eller Väldigt Starkt i fondbolagets internt utvecklade verktyg för hållbarhetsanalys.
 5. Exkluderade bolag i enlighet med fondbolagets exkluderingspolicy beräknat som antal där tillgängligt index möjliggör detta.
 6. Antal bolagsstämmor röstade på i enlighet med fondbolagets röstningspolicy.
 7. Antal påverkansdialoger med investerade bolag.
 8. Andel av fondförmögenheten som är investerad i bolag (direkt eller indirekt via investering i fond) som förbundit sig till eller fått sina klimatmål godkända av Science Based Target Initiative.

 

Metoder

Fonden tillämpar löpande uppföljning på samtliga hållbarhetsindikatorer för att mäta hur väl produkten lever upp till att främja de miljömässiga och sociala kriterierna.

 

Datakällor och databehandling

Vi använder både internt genererade data och externa data. Carnegie Fonders arbete med bolagspåverkan kartläggs och dokumenteras även kontinuerligt i en engagemangslogg, vilket generar interna data. Våra främsta dataleverantörer för externa data är Bloomberg, Sustainalytics, CDP samt SBTi (Science Based Target initiative). Genom att endast använda etablerade leverantörer har vi säkrat kvaliteten efter bästa bedömning. Data används främst som underlag i vårt interna analysverktyg THOR samt i våra interna kontroller för att säkerställa regelefterlevnad hos samtliga innehav i linje med vår policy, exempelvis gällande exkludering.

 

Begränsningar för metoder och data

Det finns olika typer av begränsningar gällande de metoder och datakällor vi använder oss av. Den främsta begränsningen är brist på data. Upplysningar om bolagens hållbarhetsarbete är frivillig i stor utsträckning, och därför är det många bolag som inte rapporterar hur de sköter hållbarhetsfrågor. I de fall rapporterade data saknas använder vi oss av estimerade data från etablerade leverantörer. Vi anser data från våra leverantörer vara tillförlitlig. Om vi trots detta saknar information tar vi kontakt med bolagen med de frågeställningar vi har för att säkerställa att de lever upp till våra krav.

 

Due diligence

Due diligence processen innebär att samtliga investeringar utvärderas i Carnegie Fonders verktyg för hållbarhetsanalys, THOR, och spänner över ett stort antal frågeställningar. Analysen sätter fokus på såväl risker som affärsmöjligheter. Carnegie Fonder tillämpar en väsentlighetsbedömning för att avgöra vilka områden som är mest avgörande för vår syn på bolaget som investering. Frågorna är indelade i under Ägarstyrning, Miljö och Sociala frågor och består av över hundra datapunkter och 21 kvalitativa frågor.

 

Strategier för engagemang

Fondens ägarengagemang sker i huvudsak på tre nivåer: genom påverkansdialoger med företrädare för portföljbolagen, genom röstning på bolagsstämmor och genom vårt arbete i valberedningar. Carnegie Fonder för en löpande dialog med bolagen vi investerar i om såväl finansiella som hållbarhetsrelaterade frågor. Målsättningen med våra dialoger är att bolagen vi investerar i eller överväger att investera i ska bli ”bättre”. Vi uppmuntrar bolagen att ta vara på hållbarhetsrelaterade möjligheter och minimera och hantera hållbarhetsrelaterade risker som vi identifierat då vi tror att det kan öka värdet på våra investeringar och minska risken på nedsidan.

 

Valt referensvärde

Fonden är aktivt förvaltad och använder inte något index som referensvärde för att säkerställa att miljörelaterade och sociala egenskaper främjas. För detta används istället tidigare nämnda hållbarhetsindikatorer samt bindande delar i investeringsstrategin.

Regelverket SFDR skiljer på hållbara investeringar och investeringar som främjar miljömässiga och/ eller sociala egenskaper. Denna fond innehar både investeringar som ”främjar miljömässiga och sociala egenskaper”, men också ”hållbara investeringar”. I följande avsnitt kommer vi att beskriva hur vi säkerställer att de sistnämnda investeringarna faktiskt är hållbara.

 

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Fonden förbinder sig däremot att placera minst 30% av det investerade kapitalet i hållbara investeringar.

 

På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringarna någon betydande skada för något av de hållbara målen?

Carnegie Fonder undersöker och säkerställer att investeringarna inte orsakar betydande skada på något av de miljömässiga eller sociala målen från tre vinklar och görs för alla fondens investeringar. För investeringar i fonder säkerställs att fondförvaltaren tillämpar motsvarande process för fondens investeringar.

 1. Välja in – Samtliga investeringar analyseras i fondbolagets egenutvecklade analysverktyg. I verktyget analyseras över 100 centrala indikatorer och datapunkter inom miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning för att säkerställa att investeringarna inte orsakar betydande skada på något av de miljömässiga eller sociala målen. Inkluderat i denna analys och dess indikatorer sker beaktandet av 16 indikatorer för Principal Adverse Impacts (14 obligatoriska och 2 frivilliga).
 2. Välja bort – Fonden säkerställer att investeringen lever upp till minimum social safeguards genom att exkludera investeringar i verksamheter som enligt Carnegie Fonders policy för ansvarsfulla investeringar anses orsaka betydande skada på miljömässiga och/eller sociala faktorer. För att säkerställa att exkluderingspolicyn efterlevs genomförs en screening med en extern tredje part två gånger per år.
 3. Påverka – Fondbolaget påverkar de investerade bolagen att ständigt förbättra sitt arbete för att främja god utveckling inom miljömässiga och sociala faktorer samt komma till rätta med eventuella incidenter som kan eller har orsakat skada på dessa faktorer.

 

Hur beaktas indikatorerna för huvudsakliga negativa konsekvenser?

Carnegie Fonder säkerställer att samtliga investeringar beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser. Carnegie Fonder arbetar med tre övergripande metoder för att hantera och begränsa hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Dessa är välja in, välja bort och påverkan. Vid beaktandet för varje indikator används specifika mål, verktyg samt strategier. Analysen av de obligatoriska indikatorerna är beroende av tillgång till data för de underliggande investeringarna. Carnegie Fonder har processer och rutiner för att identifiera, prioritera och hantera dessa. Beroende på utfallet av analysen så tillämpas strategier för bolagsval, påverkansdialoger, exkludering och röstning på bolagsstämmor, i enlighet med Carnegie Fonders Hållbarhetspolicy.

Ett bolags huvudsakliga negativa konsekvenser utvärderas i vårt interna analysverktyg. Följande indikatorer beaktas:

 1. Utsläpp scope 1, 2, 3
 2. Koldioxidavtryck (CO2/Enterprise Value)
 3. Koldioxidintensitet
 4. Exponering mot fossila bränslen
 5. Andel ej förnybar energi
 6. Energiintensitet för bolag i ”high impact climate sector”
 7. Aktiviteter med negativ påverkan i biologiskt känsliga områden
 8. Utsläpp till vatten
 9. Farligt avfall ratio
 10. Andel av investeringarna som bryter mot internationella normer (t.ex. UNGC)
 11. Andel av investeringarna som saknar processer för att kontrollera att man lever upp till internationella normer
 12. Ojusterat gender pay gap
 13. Andel kvinnor i styrelse
 14. Exponering till bolag involverade i kontroversiella vapen
 15. Investeringar i bolag utan carbon emission reduction initiatives
 16. Otillräckligt skydd för visselblåsare

Läs mer om hur vi hanterar huvudsakliga negativa konsekvenser här.

 

Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?

Innehaven i samtliga fonder som förvaltas av Carnegie Fonder utvärderas med beaktande av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, för att säkerställa att en investerings verksamhet inte bedrivs i strid med dessa. Utöver det kontrolleras fondens innehav kontinuerligt med hjälp av tredjepartsdata. Eventuella misstänkta överträdelser hanteras i enlighet med Carnegie Fonders policy för ansvarsfulla investeringar. För övriga fonder som inte förvaltas av Carnegie Fonder säkerställs att fondförvaltaren exkluderingspolicy ligger i linje med Carnegie Fonders gällande normbrytande bolag enligt UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

Samtliga investeringar i denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. I detta avsnitt presenteras vilka dessa egenskaper är.

 

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att, via aktieinvesteringar och investeringar i fonder, tillföra kapital och skapa finansiering till bolag som når upp till eller överträffar Carnegie Fonders hållbarhetsrelaterade krav därmed bidrar till en miljömässigt (E) och socialt (S) hållbar framtid. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper från tre olika vinklar:

 • Fondens investeringar främjar uppfyllandet av globalt uppsatta åtaganden och mål såsom Parisavtalet och FN:s Agenda 2030 genom investerade bolags lösningsverksamhet och/eller omställningsverksamhet.
 • Fonden främjar även högre standarder och praxis av generell prestation inom E och S hos bolagen genom
  • en noggrann analys av varje innehav ur ett hållbarhetsperspektiv före investering
  • exkludera bolag som inte når upp till kraven
  • samt påverka innehaven i rätt riktning vad gäller E och S
 • Fonden främjar även högre standarder för god ägarstyrning genom Carnegie Fonders rutiner och policys kring ägarstyrning.

Ett fondbolag eller en fond kan följa olika strategier för att uppnå specifika mål. I detta avsnitt beskrivs denna fonds investeringsstrategi för att uppfylla de miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar. Vi går även hur vi bedömer att bolag vi placerar i har en god bolagsstyrning.

 

Vilken investeringsstrategi används för att uppfylla de miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar?

Fondens strategi för att främja miljömässiga och sociala egenskaper bygger på komponenterna välja in, välja bort och bolagspåverkan. Samtliga av nedanstående kriterier måste uppfyllas för att en investering ska klassificeras som hållbar.

 1. Bidrar till ett eller flera av FN:s Globala Hållbarhetsmål.
  Implementeras i investeringsprocessen via ett internt utvecklat verktyg för att identifiera bolag vars omsättning bidrar till ett eller flera av FN:s Globala Hållbarhetsmål och därigenom bidrar till de miljömässiga målen såsom de står formulerade i EU:s taxonomi enligt tidigare tabell. Alla befintliga investeringar samt nyinvesteringar analyseras i verktyget, och analyserna uppdateras minst en gång per år. En investering anses bidra till FN:s Globala Hållbarhetsmål om något av följande kriterier stämmer:
  a) Bolaget har 25% eller mer av sin omsättning idag som klassas som bidragande till FN:s agenda 2030 och därigenom målen i EU:s taxonomi. Dessa bolag kategoriseras som lösningsbolag. Bidragets storlek mätt i omsättning delar in bolagen i medel (över 25%) eller högt (över 50%) bidrag.
  b) Bolaget har satt ett konkret mål att ha mer än 25% eller mer av sin omsättning som klassas som bidragande till FN:s agenda 2030 och därigenom målen i EU:s taxonomi. Dessa bolag kategoriseras som transitionsbolag. Bidragets storlek mätt i omsättning delar in bolagen i medel (över 25%) eller högt (över 50%) bidrag.
 2. Gör inte betydande skada på andra sociala eller miljömässiga mål.
  Implementeras genom att verksamheter som bedöms göra betydande skada på miljö- eller sociala mål exkluderas från fondens investeringsunivers i enlighet med fondbolagets policy. Detta kontrolleras kontinuerligt genom tredjepartsdata.
 3. Följer praxis för god styrning.
  Implementeras genom Carnegie Fonders policy för ägarutövande. Som aktiva förvaltare bevakar vi samtliga innehav kontinuerligt för att uppmärksamma de investerade bolagen på förbättringsmöjligheter vi identifierat, i syfte att öka eller bevara bolagens värde och därmed värdet på fondernas placeringar. För att säkerställa att samtliga investeringar uppfyller våra krav bedömer vi praxis för god ägarstyrning från tre vinklar: Välja in, välja bort och påverkan.

Läs mer i Carnegie Fonders policy för ägarutövande här.

För övriga fonder som inte förvaltas av Carnegie Fonder är strategin att välja artikel 9 fonder alternativt artikel 8 fonder som möter ovanstående krav.

 

Hur bedömer vi att de bolag vi placerar i följer praxis för god styrning?

För fonder som förvaltas av Carnegie Fonder efterlevs fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar och ägarengagemang där våra förväntningar och principer anges för god bolagsstyrning. För att säkerställa att samtliga investeringar uppfyller våra krav bedömer vi praxis för god ägarstyrning från tre vinklar:

 1. Vi väljer in. Samtliga investeringar analyseras och betygsätts i fondbolagets egenutvecklade analysverktyg. Verktyget inkluderar delvis sektioner för Ägarstyrning och Social, som analyseras omfattande både kvalitativt och kvantitativt under några huvudfrågor.
  – ”Bolagstyrning” är huvuddelen I verktyget och analyseras under fem stycken huvudfrågor: Ägare, Styrelse, Ledning, Etik och korruption, Kultur och produkter. Exempel på indikatorer under huvudfrågorna är aktieägande i styrelsen, incitamentsystem för ledning samt skattehantering.
  – ”Social” analyseras under tre stycken huvudfrågor: Hälsa och säkerhet, Rättvis och inkluderande arbetsplats, Leverantörskedja. Exempel på indikatorer under huvudfrågorna är olyckshistorik, policyer kring arbetsvillkor samt praktisk hantering av medarbetare (såsom utbildningar, personalomsättning etc).Läs mer om analysverktyget här.
 2. Vi väljer bort. Carnegie Fonder investerar inte i bolag, eller krediter utgivna av bolag, som bevisats på ett allvarligt eller systematiskt sätt bryta mot internationella konventioner och normer som berör arbetsrätt, mänskliga rättigheter, miljö och korruption, och som inte bedömts uppvisa tillräcklig förändringsvilja för att komma tillrätta med problemen. Normer som särskilt beaktas är FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. En systematisk granskning av alla portföljbolag genomförs två gånger per år med en extern tredje part.
 3. Vi påverkar. Om Carnegie Fonder får information om allvarliga överträdelser gällande exempelvis ESG-frågor hos ett innehav, är det särskilt viktigt att kommunicera vår inställning och krav på förändring. Varje fall är unikt och får sin egen bedömning. Följande är exempel på möjligheter till eskalering som gäller:
  – Förvaltaren söker mer information och samråder med Carnegie Fonders Hållbarhetsråd.
  – Förvaltaren tar kontakt med innehavet med de frågeställningar vi har.
  – Carnegie Fonders vd tar en mer formell kontakt med innehavets vd eller styrelseordförande.
  – Om innehavets respons inte är tillfredsställande avyttras innehavet.

Läs Carnegie Fonders policy för ansvarsfulla investeringar och ägarengagemang här.

 

För investeringar i fonder som inte förvaltas av Carnegie Fonder säkerställs att fondens exkluderingspolicy ligger i linje med Carnegie Fonders och att fondernas ägarstyrningspolicy håller en hög standard.

I detta avsnitt presenteras fördelningen mellan hållbara investeringar och investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.

 

Nr 1. Samtliga investeringar exklusive kassa i fonden främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (minst 90 %).

Nr 1A. En minsta andel på 30% av dessa investeringar har även miljömässiga eller sociala mål:

 • Inom dessa 30% är den minsta andelen investeringar som är anpassade till EU:s taxonomi för närvarande 0%. Det finns ingen allokering planerad mellan ”Andra miljörelaterade” och ”Social”, men samtliga investeringar är anpassade till minst en av dem (därav 0-100%).

Nr 1B. Den återstående maximala andelen på 70% täcker investeringar som är anpassade till de miljömässiga eller sociala egenskaperna, men som inte kvalificerar sig som hållbara investeringar.

Nr 2. Fonden håller en viss andel av förmögenhetsmassan som kassa för att löpande möta flöden från och till fondens andelsägare. Denna andel används inte för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper (max 10%).

Carnegie Fonder använder sig av olika hållbarhetsindikatorer för att säkerställa uppfyllelsen av de främjande egenskaperna. Ett antal processer är etablerade för att övervaka och följa upp dessa indikatorer.

 

Vilka hållbarhetsindikatorer används för att bedöma de miljörelaterade och sociala egenskaper hos fonden?

Fonden använder följande hållbarhetsindikatorer för att mäta de miljömässiga och sociala egenskaper som främjas:

 1. Andel av fondförmögenheten som är investerad I bolag och fonder som bidrar till FN:s Globala Hållbarhetsmål.
 2. Andel av fondförmögenheten investerad i (direkt eller indirekt via investering i fond) gröna, sociala, hållbara och hållbarhetslänkade obligationer.
 3. Andel av fondförmögenheten som är investerad i bolag (direkt eller indirekt via investering i fond) med omsättning som är förenlig med miljömålen ”begränsning av klimatförändringar” och ”anpassning till klimatförändringar” i EU:s Taxonomi.
 4. Andel av fondförmögenheten som är investerad i bolag (direkt eller indirekt via investering i fond) med betyg Adekvat, Starkt eller Väldigt Starkt i fondbolagets internt utvecklade verktyg för hållbarhetsanalys.
 5. Exkluderade bolag i enlighet med fondbolagets exkluderingspolicy beräknat som antal där tillgängligt index möjliggör detta.
 6. Antal bolagsstämmor röstade på i enlighet med fondbolagets röstningspolicy.
 7. Antal påverkansdialoger med investerade bolag.
 8. Andel av fondförmögenheten som är investerad i bolag (direkt eller indirekt via investering i fond) som förbundit sig till eller fått sina klimatmål godkända av Science Based Target Initiative.

 

Hur övervakas hållbarhetsindikatorerna?

Hållbarhetsindikatorerna kontrolleras dagligen av Carnegie Fonders Middle Office. Om något innehav skulle bryta mot fondens hållbarhetsrelaterade åtaganden får teamet direkt en varning om detta. Med hjälp av data från Sustainalytics och Bloomberg kontrollerar Middle Office exempelvis att samtliga investeringar har tillräckligt högt betyg i THOR, samt att bolag som bryter mot fondens exkluderingspolicy inte existerar i portföljen. Om en sådan avvikelse skulle uppstå rapporteras fondbolagets Hållbarhetschef samt Risk Manager. Diskussionen går vidare till fondförvaltaren samt Carnegie Fonders Hållbarhetsråd för att genomföra en intern granskning och eventuellt avyttra innehavet.

Bolagspåverkan i form av röstning och dialoger sker i samråd mellan hållbarhetsteamet och fondförvaltare. Samtliga dialoger kartläggs och dokumenteras i en engagemangslogg.

Samtliga ärenden som kräver vidare diskussion eller beslutsfattning sköts inom Rådet för hållbara investeringar eller Rådet för Artikel 9 och THOR. Diskussioner gällande Carnegie Fonders hållbarhetsstrategier går även via styrelsen. Carnegie Fonders Compliance Officer kontrollerar att bolagets processer är i enlighet med de interna och externa regelverk som är tillämpliga. Carnegie Fonders Risk Manager och Compliance Officer rapporterar till bolagets VD samt styrelse.

Fondförvaltaren har tillgång till data på samtliga hållbarhetsindikatorer.

Detta avsnitt beskriver hur vi mäter varje hållbarhetsindikator.

 

Fonden tillämpar löpande uppföljning på samtliga hållbarhetsindikatorer för att mäta hur väl produkten lever upp till att främja de miljömässiga och sociala egenskaperna. Detta mäts enligt följande:

 1. Andel av fondförmögenheten som är investerad i bolag och fonder som bidrar till FN:s Globala Hållbarhetsmål.
  Denna indikator anger andel hållbara investeringar i fonden. För aktieinvesteringar beräknas hur stor andel av ett bolags omsättning som bidrar till FN:s Globala Hållbarhetsmål. Om denna andel överstiger 25% av total omsättning, klassas investeringen som hållbar. För fonder beräknas indikatorn som de investerade fondernas miniminivåer för hållbara investeringar, viktat mot portföljen i förhållande till den totala fondförmögenheten.
 2. Andel av fondförmögenheten investerad (direkt eller indirekt via investering i fond) i gröna, sociala, hållbara och hållbarhetslänkade obligationer.
  Denna indikator mäts som andel gröna, sociala, hållbara och hållbarhetslänkade obligationer viktat till portföljen, i förhållande till den totala fondförmögenheten.
 3. Andel av fondförmögenheten som är investerad i bolag (direkt eller indirekt via investering i fond) med omsättning som är förenlig med miljömålen ”begränsning av klimatförändringar” och ”anpassning till klimatförändringar” i EU:s Taxonomi.
  Denna indikator mäts genom att innehavens eventuella EU taxonomi-förenliga omsättning viktas mot portföljen, vilket resulterar i en total andel av fondförmögenheten som är förenlig med miljömålen i EU:s taxonomi.
 4. Andel av fondförmögenheten som är investerad i bolag (direkt eller indirekt via investering i fond) med betyg Adekvat, Starkt eller Väldigt Starkt i fondbolagets internt utvecklade verktyg för hållbarhetsanalys
  Samtliga investeringar i fonden ska inneha något av dessa betyg, dvs 100%. Detta kontrolleras internt dagligen och om siffran skulle understiga 100% vidtas åtgärder såsom avyttring eller påverkansarbete.
 5. Exkluderade bolag i enlighet med fondbolagets exkluderingspolicy beräknat som antal där tillgängligt index möjliggör detta.
  Denna indikator mäts genom interna kontroller med hjälp av externa data. Tillgängligt index används som utgångspunkt för investeringsuniverset. Antal bolag som är exkluderade i investeringsuniverset utgörs av externa data som bygger på fondbolagets exkluderingspolicy.
 6. Antal bolagsstämmor röstade på i enlighet med fondbolagets röstningspolicy.
  Denna indikator mäts genom att samtliga stämmor röstade på kartläggs och dokumenteras.
 7. Antal påverkansdialoger med investerade bolag.
  Denna indikator mäts genom att samtliga dialoger kartläggs och dokumenteras i fondbolagets engagemangslogg.
 8. Andel av fondförmögenheten som är investerad i bolag (direkt eller indirekt via investering i fond) som förbundit sig till eller fått sina klimatmål godkända av Science Based Target Initiative.
  Före investering anges huruvida ett bolag har förbundit sig till SBT i vårt interna analysverktyg, och därefter beräknas hur stor denna andel är av den totala fondförmögenheten.

I arbetet med att uppfylla främjandet av de miljömässiga och sociala egenskaperna använder vi oss av både externa och interna data. Nedan förklarar vi vilka datakällor vi använder, hur vi kvalitetssäkrar denna data, hur den behandlas samt andelen data som är estimerad.

 

Vi använder både internt genererade data och externa data. Carnegie Fonders arbete med bolagspåverkan kartläggs och dokumenteras även kontinuerligt i en engagemangslogg, vilket generar interna data. Våra främsta dataleverantörer för externa data är Bloomberg, Sustainalytics, CDP samt SBTi (Science Based Target initiative). Carnegie Fonder har även tillgång till estimat från dessa dataleverantörer samt från mäklarfirmor med god kännedom om bolagen och vi anser dessa estimat håller en god kvalitet. Genom att endast använda etablerade leverantörer har vi säkrat kvaliteten efter bästa bedömning.

Data används främst som underlag i vårt interna analysverktyg THOR samt i våra interna kontroller för att säkerställa regelefterlevnad hos samtliga innehav i linje med vår policy, exempelvis gällande exkludering. Carnegie Fonder använder idag, grovt estimerat, ca 50% estimerade data. Denna siffra kommer att minska i takt med att bolagens rapportering succesivt förbättras.

När man använder sig av data ska man vara medveten om de begränsningarna som finns kring data och metoderna man använder sig av. I detta avsnitt beskriver vi vilka begräsningar vår data och metoder har, samt varför vi trots detta anser att främjandet av de miljömässiga och sociala egenskaperna uppfylls.

 

Det finns olika typer av begränsningar gällande de metoder och datakällor vi använder oss av. Den främsta begränsningen är brist på data. Upplysningar om bolagens hållbarhetsarbete är frivillig i stor utsträckning, och därför är det många bolag som inte rapporterar hur de sköter hållbarhetsfrågor. I de fall rapporterade data saknas använder vi istället estimerade data. Vi begränsar den data vi beaktar internt genom datapunkterna som inkluderas i THOR. Verktyget består av 100 frågor och kontrollpunkter, varav 31 kvalitativa och 69 kvantitativa frågor. THOR utvecklades av fondbolagets förvaltare och analytiker, och vi har själva valt ut vilka datapunkter vi anser vara viktiga.

Vi anser inte att ovanstående begränsningar i datahantering äventyrar främjandet av miljö och sociala egenskaper. I de fall rapporterade data saknas använder vi oss av estimerade data från etablerade leverantörer. Vi anser data från våra leverantörer vara tillförlitlig. Om vi trots detta saknar information tar vi kontakt med bolagen med de frågeställningar vi har för att säkerställa att de lever upp till våra krav. De begränsningar som görs via THOR anser inte påverka uppfyllandet av de miljömässiga och sociala egenskaperna. THOR används som del av investeringsstrategin men inte exklusivt. Vi förlitar oss inte blint på data utan gör alltid en egen bedömning baserat på kontakt med bolagen, THOR-analysen, samt input från kreditvärderingsinstitut. Vi anser att denna kombination av information ger en rättvis bedömning av bolagen.

Due diligence innebär en process för analys och kontroll av de bolag som fonderna investerar i. Carnegie Fonder har denna process dokumenterad i bolagets Instruktion för fondförvaltning som bolagets VD beslutat. Due diligence processen vad gäller hållbarhet är integrerad i den utvärdering som görs av alla fonders investeringar.

 

Due diligence processen innebär att samtliga investeringar utvärderas i Carnegie Fonders verktyg för hållbarhetsanalys, THOR, och spänner över ett stort antal frågeställningar. Analysen sätter fokus på såväl risker som affärsmöjligheter. Carnegie Fonder tillämpar en väsentlighetsbedömning för att avgöra vilka områden som är mest avgörande för vår syn på bolaget som investering. Frågorna är indelade i under Ägarstyrning, Miljö och Sociala frågor och består av över hundra datapunkter och 21 kvalitativa frågor. Integrerat i hållbarhetsanalysen är även analys av indikatorer för beaktandet av investeringars huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI).

Fondbolagets interna kontroll av att processen efterlevs innebär en kontroll av att samtliga bolag genomgått en dokumenterad hållbarhetsanalys i THOR. Kontrollen utförs dagligen och för det fall att analys skulle saknas rapporteras detta till fondbolagets Hållbarhetschef samt Risk Manager. Vidare kontrolleras dagligen att samtliga fonders innehav är förenliga med de krav som ställs för respektive fond. Även i dessa fall rapporteras eventuella avvikelser till fondbolagets Hållbarhetschef samt Risk Manager. Carnegie Fonders Compliance Officer kontrollerar att bolagets processer är i enlighet med de interna och externa regelverk som är tillämpliga. Carnegie Fonders Risk Manager och Compliance Officer rapporterar till bolagets VD samt styrelse. Riskbaserat kontrollerar även fondbolagets internrevisorer efterlevnaden av fondbolagets processer samt regelverk gällande hållbarhet.

Carnegie Fonder påverkar bolagen i fonderna genom ett aktivt ägarengagemang. För detta har principer för ägarengagemang och röstningar fastställts. Vårt ägarengagemang syftar till att bevara eller öka avkastningen på fondernas placeringar. Nedan beskriver vi hur detta engagemang går till.

 

Fondens ägarengagemang sker i huvudsak på tre nivåer: genom påverkansdialoger med företrädare för portföljbolagen, genom röstning på bolagsstämmor och genom vårt arbete i valberedningar.

Carnegie Fonder för en löpande dialog med bolagen vi investerar i om såväl finansiella som hållbarhetsrelaterade frågor. Målsättningen med våra dialoger är att bolagen vi investerar i eller överväger att investera i ska bli ”bättre”. Vi uppmuntrar bolagen att ta vara på hållbarhetsrelaterade möjligheter och minimera och hantera hållbarhetsrelaterade risker som vi identifierat då vi tror att det kan öka värdet på våra investeringar och minska risken på nedsidan.

Vi har olika metoder där vi identifierar vilka bolag vi vill påverka och inom vilka ämnen.

 • Via THOR – bolagsspecifika frågeställningar som uppkommer efter utförd hållbarhetsanalys.
 • Via bolagsstämmor och valberedningar – fokusområden arbetas fram i fondbolagets Ägargrupp och stäms av i Hållbarhetsrådet för godkännande. Exempel på fokusområden är jämställdhet och aktieägande i styrelser samt ESG-kriterier i program för rörlig ersättning.
 • Via reaktiva dialoger – Om Carnegie Fonder får information om allvarliga överträdelser gällande exempelvis ESG-frågor hos ett innehav, är det särskilt viktigt att kommunicera vår inställning och krav på förändring. Varje fall är unikt och får sin egen bedömning. Följande är exempel på möjligheter till eskalering som gäller:
  – Förvaltaren söker mer information och samråder med Carnegie Fonders Hållbarhetsråd.
  – Förvaltaren tar kontakt med innehavet med de frågeställningar vi har.
  – Carnegie Fonders vd tar en mer formell kontakt med innehavets vd eller styrelseordförande.
  – Om innehavets respons inte är tillfredsställande avyttras innehavet.

Fonden är aktivt förvaltad och använder inte något index som referensvärde för att säkerställa att miljörelaterade och sociala egenskaper främjas. För detta används istället tidigare nämnda hållbarhetsindikatorer samt bindande delar i investeringsstrategin.