Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vega a

Carnegie Vega erbjuder en valutasäkrad hedgefondportfölj med ledande globala förvaltare som beaktar och integrerar hållbarhet

OM FONDEN

  • Carnegie Vega investerar med ledande globala hedgefondförvaltare som beaktar och integrerar hållbarhet.
  • Portföljen valutasäkras för att minimera oönskad risk.
  • Fonden är konstruerad för att erbjuda ett attraktivt substitut till räntebärande placeringar genom låg följsamhet med aktier.
  • Carnegie Vega fokuserar endast på strategier som erbjuder låg systematisk marknadsexponering.

Fondförvaltare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure och Carnegie Quality Companies.

 

Fondförvaltare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies och Carnegie Listed Infrastructure.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2003-04-30.

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Fonden har inte som mål att göra hållbara investeringar och främjar inte miljörelaterade och sociala egenskaper.

 

På grund av fondens placeringsinriktning integreras inte hållbarhetsrisker i investeringsbesluten.

 

Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

 

Exkludering

 

Investeringar väljs bort om de har väsentlig exponering mot vissa specifika sektorer (så kallad sektorbaserad exkludering). Detta beräknas utifrån investeringens aggregerade exponering mot respektive sektor. Sektorerna väljs aktivt bort enligt nedan.

 

Produkter och tjänster

 

☒ Klusterbomber, personminor

Fondbolagets kommentar:

Produktion: 0 procent av omsättningen Distribution: 0 procent av omsättningen

 

☒ Kemiska och biologiska vapen

Fondbolagets kommentar:

Produktion: 0 procent av omsättningen Distribution: 0 procent av omsättningen

 

☒ Kärnvapen

Fondbolagets kommentar:

Produktion: 0 procent av omsättningen Distribution: 0 procent av omsättningen

 

☒ Vapen och/eller krigsmateriel

Fondbolagets kommentar:

Produktion: 5 procent av omsättningen Distribution: 5 procent av omsättningen

 

☒ Alkohol

Fondbolagets kommentar:

Produktion: 5 procent av omsättningen Distribution: 5 procent av omsättningen

 

☒ Tobak

Fondbolagets kommentar:

Produktion: 0 procent av omsättningen Distribution: 5 procent av omsättningen

 

☒ Pornografi

Fondbolagets kommentar:

Produktion: 0 procent av omsättningen Distribution: 5 procent av omsättningen

 

☒ Kommersiell spelverksamhet

Fondbolagets kommentar:

Produktion: 5 procent av omsättningen Distribution: 5 procent av omsättningen

 

☒ Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Fondbolagets kommentar: Utvinning: 5% Raffinering och kraftgenerering: 5%

 

 

Internationella normer

 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.