Stäng
Språk
Meny

Carnegie Vega A

Carnegie Vega erbjuder en valutasäkrad hedgefondportfölj med ledande globala förvaltare som beaktar och integrerar hållbarhet
29 april 2022
133,29 kr
En dag
+1,10%
Visar data för
Carnegie Vega A
Jämför med

Om fonden

  • Carnegie Vega investerar med ledande globala hedgefondförvaltare som beaktar och integrerar hållbarhet.
  • Portföljen valutasäkras för att minimera oönskad risk.
  • Fonden är konstruerad för att erbjuda ett attraktivt substitut till räntebärande placeringar genom låg följsamhet med aktier.
  • Många hedgefondstrategier tenderar att ta alltför mycket marknadsrisk och Carnegie Vega fokuserar endast på strategier som erbjuder låg systematisk marknadsexponering.

 

Fondförvaltare

Simon Reinius

Simon Reinius har arbetat med investeringar sedan tidigt 90-tal, bland annat på Investor och OPM. Anställd sedan 2021. Huvudförvaltare av Carnegie Global Quality Companies och Carnegie Vega.

Emanuel Furubo

Bachelor of Science, Business and Economics vid Uppsala universitet.

Köp Carnegie Vega A

Avgifter & handel

Årlig avgift
2,62%
Avgift/år

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 10 procent för all positiv avkastning. Detta innebär att fondens jämförelseränta är noll procent. Den resultatbaserade avgiften beräknas månadsvis och tas kollektivt ur fonden. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Bankgironummer
5625-3974

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2003-04-30
ISIN-kod
SE0001065285

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
3,49%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,46
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,09 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
HFRX Global Hedge Fund Index
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
3,80%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-04-29

Största innehaven

Sector Investment Fds Plc Healthcare Value A Cap
14,49%
BlackRock Strategic Equity HF Ltd
12,96%
MontLake UCITS Platform ICAV Crabel Gemini Fd A Foun Poo Cap
12,50%
Lynx Units
11,87%
Nordkinn Fixed Inc Macro Master Fd A Cap
11,78%
Trium UCITS Platform Plc ESG Emissions Impact Fd F Cap
9,66%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Cap
8,58%
Systematica Macro RV Fd Ltd Dist
7,13%
Coll cash OTC-SEB St
1,50%
SELL EUR SEK 25/05/2022
0,47%
Övriga innehav
9,07%

Geografisk fördelning

Världen
63,51%
EUR
25,46%
Sverige
11,07%
Luxemburg
-0,03%

Förmögenhets­fördelning

Fonder
88,96%
Likvida medel
10,69%
Valutaterminer
0,34%

Artiklar

”En normaliserad marknad borde innebära gynnsamma förhållanden för dessa strategier”
Carnegie Vega

”En normaliserad marknad borde innebära gynnsamma förhållanden för dessa strategier”

Aktier hade sin första negativa månad på länge i september, drivet av oro kring ekonomisk och politisk utveckling i Kina, samt fortsatta utbudsproblem och flaskhalsar inom globala logistikkedjor. Amerikanska centralbanken...

Emanuel Furubo 8 oktober 2021
Bäst avkastande strategier: trendföljande och systematisk makro
Carnegie Vega

Bäst avkastande strategier: trendföljande och systematisk makro

Globala aktier hade i sin helhet en positiv månad under juli men resultaten på världens börser var varierande. I Europa och USA utvecklades börserna bra men på de asiatiska marknaderna...

Emanuel Furubo 11 augusti 2021
Tuff månad för lågkorrelerande hedgefonder
Carnegie Vega

Tuff månad för lågkorrelerande hedgefonder

Aktier hade återigen en bra månad i juni drivet av fortsatt generös penningpolitik, ökad vaccinationstakt och låga marknadsräntor. Relativa aktiepositioner påverkades fortsatt kraftigt av att ”värde”-faktorer fortsatte att underpresterade mot...

Emanuel Furubo 9 juli 2021