Stäng
Språk
Meny

Carnegie Investment Grade A

Räntefond som lånar ut pengar till hållbara nordiska företag med höga kreditbetyg.
28 januari 2022
1 186,37 kr
En dag
-0,01%
Visar data för
Carnegie Investment Grade A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg.

  • Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör miljö, socialt ansvar och affärsetik är integrerade i verksamheten.
  • Bolag med kapitalstarka och långsiktiga ägare som har förutsättning att stötta och utveckla sina bolag.
  • Bolag som arbetar för att höja sina kreditbetyg, vilket gynnar oss andelsägare.
  • Bolag som är rustade för att klara även svårare affärsklimat.

Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK).

Missa inte en intervju med förvaltarna Mona Stenmark och Mikael Engvall.

Carnegie Investment Grade startade den 3 juni 2019 genom att Carnegie Obligationsfond har bytt inriktning.

Fondförvaltare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och anställd sedan 2012.

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Köp Carnegie Investment Grade A

Avgifter & handel

Årlig avgift
0,50%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
606-9876

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
1985-11-01
ISIN-kod
SE0000429847

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
3,57%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,20
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,40 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
-
Jämförelseindex

Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-12-31

Största innehaven

Tomra Systems ASA FRN Sen Ser TOM02 19/14.11.24
2,29%
Nobina AB FRN Sen Reg S 19/13.02.24
2,23%
Coll cash OTC-SEB St
1,71%
BKK AS FRN Ser BKK43 Sen 17/25.09.23
1,63%
Aktia Bank Plc FRN EMTN Ser 29 20/10.09.25
1,59%
Investment AB Latour FRN 21/16.06.27
1,57%
SKF AB FRN Sen 20/10.06.24
1,44%
Nordic Entertainment Gr AB FRN DMTN Sen 19/23.05.24
1,44%
Epiroc AB FRN EMTN 20/18.05.26
1,44%
Jyske Bank AS FRN EMTN Sen 18/07.09.23
1,44%
Övriga innehav
83,22%

Geografisk fördelning

Sverige
71,58%
Norge
14,07%
Finland
7,55%
Danmark
7,07%

Förmögenhets­fördelning

Räntebärande värdepapper
93,68%
Likvida medel
5,93%
Valutaterminer
0,39%

Artiklar

En stabil målgång
Carnegie Investment Grade

En stabil målgång

Året avslutades med en stabil kreditmarknad som trots kontinuerlig oro kring spridningen av Omikron oförtrutet uppvisar ett positivt sentiment. Isärspreadningen i kreditmarginalerna vi såg i slutet av november, som en...

Mona Stenmark 7 januari 2022
Hög aktivitet och viss volatilitet
Carnegie Investment Grade

Hög aktivitet och viss volatilitet

November blev en månad som inledningsvis uppvisade hög aktivitet och stabilitet, men i spåren av förnyad oro kring en ny variant av viruset, Omikron, fick vi ett volatilt avslut. Marknaden...

Mona Stenmark 6 december 2021
Hösten bjuder fortfarande på grönt
Carnegie Investment Grade

Hösten bjuder fortfarande på grönt

Under oktober avtog aktiviteten i marknaden något även om det fortfarande finns en relativt god efterfrågan hos investerare. Framför allt fastighetssektorn, som tillsammans med bank är en dominerande sektor i...

Mona Stenmark 3 november 2021
Fler inlägg