Stäng
Språk
Meny

Carnegie Likviditetsfond A

28 januari 2022
1 215,94 kr
En dag
0,00%
Visar data för
Carnegie Likviditetsfond A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare.

Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i välkända nordiska företag. Fonden är ett alternativ till dig som vill använda dina sparade pengar inom en snar framtid.

Carnegie Likviditetsfond placerar i räntepapper och andra instrument utfärdade av stat, företag, bostadsinstitut, kommuner och landsting. Fonden har en hög kreditvärdighet och placeringar i utländsk valuta säkras mot svenska kronor.

DET HÄR ÄR EN FOND FÖR DIG SOM:
  • Önskar minska risken i den privata portföljen
  • Har en placeringshorisont som bör vara på minst 1-3 år

Fondförvaltare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och anställd sedan 2012.

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Köp Carnegie Likviditetsfond A

Avgifter & handel

Årlig avgift
0,30%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
214163
Bankgironummer
5787-9660

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
1990-07-02
ISIN-kod
SE0000429854

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
1,27%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,24
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,47 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
Nasdaq OMRX Treasury Bill
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
1,27%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-12-31

Största innehaven

Lansforsakringar Hypotek AB FRN Ser 370 Tr 1 18/28.11.23
1,78%
DNB Boligkreditt AS FRN EMTN 20/03.09.25
1,76%
Nordea Hypotek AB FRN DMTN Ser 5723 Sen 18/24.05.23
1,70%
Nordea Direct Bank ASA FRN Sen Ser GJEB35 PRO 17/27.10.22
1,66%
Stadshypotek AB FRN Ser SH 2020 Sen 20/03.08.23
1,32%
SKF AB FRN Sen 20/10.06.24
1,31%
Kraftringen Energi AB FRN Ser 11 Sen 18/06.12.23
1,30%
Stockholms Kooperativa Bostads FRN DMTN Sen 19/29.09.23
1,30%
Linkopings Stadshus AB FRN Ser 5 Tr 1 Sen 20/14.04.22
1,29%
DNB Bank ASA FRN EMTN Ser 673 Tr 1 Sen 19/18.07.22
1,23%
Övriga innehav
85,35%

Geografisk fördelning

Sverige
81,16%
Norge
12,06%
Danmark
4,11%
Finland
2,19%
Övrigt
0,48%

Förmögenhets­fördelning

Räntebärande värdepapper
96,00%
Likvida medel
4,03%
Valutaterminer
-0,04%

Artiklar

Lugn avslutning på året
Carnegie Likviditetsfond

Lugn avslutning på året

Efter viss turbulens under november till följd av den nya virusvarianten Omikron blev december en lugnare månad med en något starkare kreditmarknad. Bankerna trimmade sina böcker inför årsskiftet och rörelserna...

Mikael Engvall 7 januari 2022
Omikron satte sin prägel på marknaden
Carnegie Likviditetsfond

Omikron satte sin prägel på marknaden

November inleddes med en förhållandevis stabil marknad med relativt god aktivitet i primärmarknaden. Riksbanken behöll reporäntan på noll samtidigt som de vid sitt november-möte lade in en höjning mot slutet...

Mikael Engvall 2 december 2021
Volvofinans tar in grön finansiering
Carnegie Likviditetsfond

Volvofinans tar in grön finansiering

Efter att vi under stora delar av 2021 upplevt stark efterfrågan avseende svenska krediter, med successivt allt tightare kreditmarginaler som följd, börjar vi nu se en tendens att viss mättnad...

Mikael Engvall 2 november 2021
Fler inlägg