Stäng
Språk
Meny

Carnegie Likviditetsfond A

12 augusti 2022
1 206,98 kr
En dag
+0,03%
Visar data för
Carnegie Likviditetsfond A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare.

Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i välkända nordiska företag. Fonden är ett alternativ till dig som vill använda dina sparade pengar inom en snar framtid.

Carnegie Likviditetsfond placerar i räntepapper och andra instrument utfärdade av stat, företag, bostadsinstitut, kommuner och landsting. Fonden har en hög kreditvärdighet och placeringar i utländsk valuta säkras mot svenska kronor.

DET HÄR ÄR EN FOND FÖR DIG SOM:
  • Önskar minska risken i den privata portföljen
  • Har en placeringshorisont som bör vara på minst 1-3 år

Fondförvaltare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och anställd sedan 2012.

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Köp Carnegie Likviditetsfond A

Avgifter & handel

Årlig avgift
0,30%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
214163
Bankgironummer
5787-9660

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
1990-07-02
ISIN-kod
SE0000429854

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
0,45%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,01
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,36 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
Nasdaq OMRX Treasury Bill
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
0,44%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-07-31

Största innehaven

Lansforsakringar Hypotek AB FRN Ser 370 Tr 1 18/28.11.23
1,97%
DNB Boligkreditt AS FRN EMTN 20/03.09.25
1,81%
Nordea Hypotek AB FRN DMTN Ser 5723 Sen 18/24.05.23
1,64%
SKF AB FRN Sen 20/10.06.24
1,63%
Kraftringen Energi AB FRN Ser 11 Sen 18/06.12.23
1,46%
Nordea Direct Bank ASA FRN Sen Ser GJEB35 PRO 17/27.10.22
1,38%
Stockholms Kooperativa Bostads FRN DMTN Sen 19/29.09.23
1,25%
Nykredit Realkredit AS FRN 32H Sen Reg S 20/01.04.24
1,14%
Specialfastigheter Sverige AB FRN Ser 219 Tr 1 19/24.10.23
1,13%
Epiroc AB FRN EMTN Sen 18/06.12.23
1,13%
Övriga innehav
85,47%

Geografisk fördelning

Sverige
78,55%
Norge
11,89%
Danmark
4,88%
Finland
2,68%
Övrigt
2,00%

Förmögenhets­fördelning

Räntebärande värdepapper
94,66%
Likvida medel
5,38%
Valutaterminer
-0,04%

Artiklar

Räntor i rörelse
Carnegie Likviditetsfond

Räntor i rörelse

Korta räntor har rört sig uppåt under juli, bland annat drivet av fortsatt höga inflationssiffror som sätter ytterligare press på Riksbanken inför nästa penningpolitiska möte i mitten av september. Marknaden...

Mikael Engvall 9 augusti 2022
Riksbanken höjer igen
Carnegie Likviditetsfond

Riksbanken höjer igen

Det svaga sentimentet från maj månad höll i sig även under juni. Det blev också tydligt svårare för emittenter att hämta in kapital i primärmarknaden och en del bolag avvaktade...

Mikael Engvall 4 juli 2022
Dyrare finansiering för nordiska emittenter
Carnegie Likviditetsfond

Dyrare finansiering för nordiska emittenter

Sentimentet för nordiska företagsobligationer var förhållandevis svagt under maj månad. Vi såg generellt bredare kreditmarginaler och även normalt stabila segment som det för bostadsobligationer påverkades negativt. De emittenter som var...

Mikael Engvall 3 juni 2022
Fler inlägg