Stäng
Språk
Meny

Likviditets­fond B

12 augusti 2022
100,93 kr
En dag
+0,03%
Visar data för
Likviditets­fond B
Jämför med

Om fonden

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond A

Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond B är en korträntefond som investerar i nordiska välkända företag och framför allt riktar sig till institutionella investerare. Fonden är ett alternativ till dig som vill använda dina sparade pengar inom en snar framtid.

Carnegie Likviditetsfond B placerar i räntepapper och andra instrument utfärdade av stat, företag, bostadsinstitut, kommuner och landsting. Fonden har en hög kreditvärdighet och placeringar i utländsk valuta säkras mot svenska kronor. Andelsklassen riktar sig mot institutionella investerare.

DET HÄR ÄR EN FOND FÖR DIG SOM:
  • Önskar minska risken i din portfölj
  • Vill ha ett alternativ till ett bankkonto
  • Har en placeringshorisont som bör vara på minst 1-3 år

Fondförvaltare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och anställd sedan 2012.

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Köp Likviditets­fond B

Avgifter & handel

Årlig avgift
0,13%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
1 000 000kr/0kr
Kursnotering
Dagligen

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2015-03-09
ISIN-kod
SE0006800694

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
0,45%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,01
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,36 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
Nasdaq OMRX Treasury Bill
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
0,44%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Artiklar

En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 28 mars 2022
Rivstart på emissionsmarknaden
Carnegie Likviditetsfond

Rivstart på emissionsmarknaden

Den nordiska kreditmarknaden kom i gång med en rivstart mot slutet av augusti. Såväl emittenter som investerarkollektivet upplevs ha ett uppdämt behov efter sommarstiltjen. Emissionerna möttes med stor efterfrågan. Av...

Mikael Engvall 2 september 2021
Återvinningsbolaget Tomra tar plats
Carnegie Likviditetsfond

Återvinningsbolaget Tomra tar plats

Svenska marknadsräntorna rörde sig fortsatt högre under november månad. Gällande Riksbanken är marknaden nu helt inställd på att vi får en höjning av reporäntan upp till 0 i samband med...

Mona Stenmark, Mikael Engvall 3 december 2019
Fler inlägg