Stäng
Språk
Meny

Carnegie Multi A

25 november 2022
117,04 kr
En dag
+0,04%
Visar data för
Carnegie Multi A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Multi är en global blandfond som investerar i 40 procent aktiefonder, 30 procent räntefonder och 30 procent alternativa tillgångar.

Fonden investerar i ett urval av Carnegie Fonders mest framgångsrika aktie- och räntefonder, men kompletteras med fonder från Carneo-gruppen. Samtliga fonder i Carnegie Multi är aktivt förvaltade, vilket är en förutsättning för ansvarsfulla investeringar. Underliggande fonders fondbolag har skrivit under PRI.

Det är också möjligt för Carnegie Multi att investera i fonder som annars endast tillgängliga för Carnegie Fonders direktkunder, däribland specialfonderna Carnegie Micro Cap och Carnegie High Yield Select.

DET HÄR ÄR EN FOND FÖR DIG SOM:
  • Söker en aktivt förvaltad fond som investerar i andra aktiva fonder
  • Vill investera i en fond för ditt långsiktiga sparande
  • Vill ha ett tryggt sparande med god riskspridning

Fondförvaltare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och anställd sedan 2014.

Köp Carnegie Multi A

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,60%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
5007-6223

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2019-03-04
ISIN-kod
SE0011843705
Morningstar-betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
8,06%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,45
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,77 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
-
Jämförelseindex

Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-09-30

Största innehaven

Carnegie Investment Grade A Cap
15,92%
Carnegie Likviditetsfond A C
13,42%
Carnegie Fonder Portfolio High Yield Select 3 SEK Cap
13,29%
Carnegie Sverigefond A Cap
12,36%
Carnegie Fonder Portfolio Corporate Bond 3 SEK Cap
10,36%
Carnegie Gl Quality Co A Cap
8,12%
Carnegie Listed Infrastructure A Cap
5,09%
Carnegie Fonder Portfolio High Yield 3 Cap
4,55%
Carnegie Micro Cap
3,01%
Carnegie Listed PE A Cap
2,87%
Övriga innehav
11,02%

Geografisk fördelning

Världen
65,76%
Norden
28,20%
Sverige
3,13%
Asien
2,75%
Övrigt
0,17%

Förmögenhets­fördelning

Fonder
96,70%
Likvida medel
3,30%

Artiklar

Navigerar i en turbulent finansmarknad

Navigerar i en turbulent finansmarknad

Under månaden kom riskaptiten tillbaka och vi fick se en återhämtning på världens börser. Globalt index (MSCI world) steg med 7 procent och den amerikanska marknaden (S&P500) med 8 procent....

Magnus Gustafsson 5 november 2022
Stora svängningar på världens aktiemarknader
Carnegie Multi

Stora svängningar på världens aktiemarknader

Det har varit en händelserik sommar och vi har upplevt stora svängningar på världens aktiemarknader. Utöver ränte- och inflationsoro har även energipriserna kommit i fokus. Priserna på naturgas fördubblades under...

Magnus Gustafsson 6 september 2022
Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Många av världens aktiemarknader uppvisade en stark utveckling under månaden. Globalt index (MSCI world) steg med 8 procent och den amerikanska marknaden (S&P500) med 9 procent. Nedstängningar och nolltolerans mot...

Magnus Gustafsson 9 augusti 2022
Fler inlägg