Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Obligationsfond A

Om fonden

Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet.

Fondens placeringar ska ha svensk anknytning genom att det finansiella instrumentet är utgivet i svenska kronor. De räntebärande värdepapper fonden placerar i ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- eller motsvarande för längre placeringar och lägst A-1 eller K-1 eller motsvarande för kortare placeringar.

Fondförvaltare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Fondförvaltare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Jämför med
 1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
 2. Denna andelsklass lanserades 1994-05-09.

Månadsrapporter & nyheter

Higher-for-longer?

Riksbanken på sommarlov

Tar Riksbanken långt sommarlov?

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Carnegie Fonder arbetar med tre övergripande metoder för att hantera och begränsa hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Dessa är välja in, välja bort och påverkan. Vid beaktandet för varje indikator används specifika mål, verktyg samt strategier. Beroende på utfallet av analysen så tillämpas strategier för bolagsval och påverkansdialoger i enlighet med Carnegie Fonders Hållbarhetspolicy.

Innehaven i samtliga fonder som förvaltas av Carnegie Fonder utvärderas med beaktande av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, för att säkerställa att en investerings verksamhet inte bedrivs i strid med dessa.

 

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper från två vinklar:

 • Fonden främjar högre standarder och praxis av generell prestation inom E och S hos emittenterna.
 • Fonden främjar även högre standarder för god ägarstyrning.

 

Investeringsstrategi

Fondens strategi för att främja miljömässiga och sociala egenskaper bygger på komponenterna välja in, välja bort och påverkan.

 1. Välja in: Implementeras i investeringsprocessen via ett internt utvecklat verktyg för att identifiera bolag vars omsättning bidrar till ett eller flera av FN:s Globala Hållbarhetsmål och därigenom bidrar till de miljömässiga målen såsom de står formulerade i EU:s taxonomi.
 2. Välja bort: Implementeras genom att verksamheter som bedöms göra betydande skada på miljö- eller sociala mål exkluderas från fondens investeringsunivers i enlighet med fondbolagets policy.
 3. Påverkan: Som aktiva förvaltare bevakar vi samtliga innehav kontinuerligt för att uppmärksamma de investerade emittenterna på förbättringsmöjligheter vi identifierat, i syfte att öka eller bevara bolagens värde och därmed värdet på fondernas placeringar.

Fondbolaget har en policy för ansvarsfulla investeringar och ägarengagemang där våra förväntningar och principer anges för god bolagsstyrning. För att säkerställa att samtliga investeringar uppfyller våra krav bedömer vi praxis för god ägarstyrning genom de tre komponenterna ovan.

 

Andel av investeringar

Minst 15% av fondens investeringar främjar miljömässiga eller sociala egenskaper. 100% av dessa investeringar har miljömässiga eller sociala mål. Fonden investerar även i obligationer utgivna av stat och kommun samt håller en viss andel av förmögenhetsmassan som kassa för att löpande möta flöden från och till fondens andelsägare. Denna andel används inte för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper (max 85%).

 

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden använder följande hållbarhetsindikatorer för att mäta de miljömässiga och sociala egenskaper som främjas:

 1. Andel av fondförmögenheten som är investerad i krediter utgivna av emittenter där minst 25% av omsättningen bidrar till minst en eller flera SDG.
 2. Andel av fondförmögenheten investerad i gröna, sociala, hållbara och hållbarhetslänkade obligationer.
 3. Andel av fondförmögenheten som är investerad i krediter utgivna av emittenter med omsättning som är förenlig med miljömålen ”begränsning av klimatförändringar” och ”anpassning till klimatförändringar” i EU:s Taxonomi.
 4. Andel av fondförmögenheten som är investerad i krediter utgivna av emittenter med betyg Adekvat, Starkt eller Väldigt Starkt i fondbolagets internt utvecklade verktyg för hållbarhetsanalys.
 5. Antal påverkansdialoger med investerade emittenter.
 6. Andel av fondförmögenheten som är investerad i krediter utgivna av emittenter som förbundit sig till eller fått sina klimatmål godkända av Science Based Target Initiative.

 

Metoder

Fonden tillämpar löpande uppföljning på samtliga hållbarhetsindikatorer för att mäta hur väl produkten lever upp till att främja de miljömässiga och sociala kriterierna.

 

Datakällor och databehandling

Vi använder både internt genererade data och externa data. Carnegie Fonders arbete med bolagspåverkan kartläggs och dokumenteras även kontinuerligt i en engagemangslogg, vilket generar interna data. Våra främsta dataleverantörer för externa data är Bloomberg, Sustainalytics, CDP samt SBTi (Science Based Target initiative). Genom att endast använda etablerade leverantörer har vi säkrat kvaliteten efter bästa bedömning. Data används främst som underlag i vårt interna analysverktyg THOR samt i våra interna kontroller för att säkerställa regelefterlevnad hos samtliga innehav i linje med vår policy, exempelvis gällande exkludering.

 

Begränsningar för metoder och data

Det finns olika typer av begränsningar gällande de metoder och datakällor vi använder oss av. Den främsta begränsningen är brist på data. Upplysningar om bolagens hållbarhetsarbete är frivillig i stor utsträckning, och därför är det många bolag som inte rapporterar hur de sköter hållbarhetsfrågor.

I de fall rapporterade data saknas använder vi oss av estimerade data från etablerade leverantörer. Vi anser data från våra leverantörer vara tillförlitlig. Om vi trots detta saknar information tar vi kontakt med emittenterna med de frågeställningar vi har för att säkerställa att de lever upp till våra krav.

 

Due diligence

Due diligence processen innebär att samtliga investeringar utvärderas i Carnegie Fonders verktyg för hållbarhetsanalys, THOR, och spänner över ett stort antal frågeställningar. Analysen sätter fokus på såväl risker som affärsmöjligheter. Carnegie Fonder tillämpar en väsentlighetsbedömning för att avgöra vilka områden som är mest avgörande för vår syn på emittenten och dess krediter som investering. Frågorna är indelade i under Ägarstyrning, Miljö och Sociala frågor och består av över hundra datapunkter och 21 kvalitativa frågor.

 

Strategier för engagemang

Carnegie Fonder för en löpande dialog med de emittenter vars krediter vi investerar i om såväl finansiella som hållbarhetsrelaterade frågor. Målsättningen med våra dialoger är att emittenterna vars krediter vi investerar i eller överväger att investera i ska bli ”bättre”. Vi uppmuntrar emittenterna att ta vara på hållbarhetsrelaterade möjligheter och minimera och hantera hållbarhetsrelaterade risker som vi identifierat då vi tror att det kan öka värdet på våra investeringar och minska risken på nedsidan.

 

Valt referensvärde

Fonden är aktivt förvaltad och använder inte något index som referensvärde för att säkerställa att miljörelaterade och sociala egenskaper främjas. För detta används istället tidigare nämnda hållbarhetsindikatorer samt bindande delar i investeringsstrategin.

Regelverket SFDR skiljer på hållbara investeringar och investeringar som främjar miljömässiga och/ eller sociala egenskaper. Denna fond innehar både investeringar som ”främjar miljömässiga och sociala egenskaper”, men också ”hållbara investeringar”. I följande avsnitt kommer vi att beskriva hur vi säkerställer att de sistnämnda investeringarna faktiskt är hållbara.

 

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

 

På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringarna någon betydande skada för något av de hållbara målen?

Carnegie Fonder undersöker och säkerställer att investeringarna inte orsakar betydande skada på något av de miljömässiga eller sociala målen från tre vinklar och görs för alla fondens investeringar. Dessa är välja in, välja bort och påverka.

 1. Välja in – Samtliga investeringar analyseras i fondbolagets egenutvecklade analysverktyg. I verktyget analyseras över 100 centrala indikatorer och datapunkter inom miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning för att säkerställa att investeringarna inte orsakar betydande skada på något av de miljömässiga eller sociala målen. Inkluderat i denna analys och dess indikatorer sker beaktandet av 16 indikatorer för Principal Adverse Impacts (14 obligatoriska och 2 frivilliga).
 2. Välja bort – Fonden säkerställer att investeringen lever upp till minimum social safeguards genom att exkludera investeringar i verksamheter som enligt Carnegie Fonders policy för ansvarsfulla investeringar anses orsaka betydande skada på miljömässiga och/eller sociala faktorer. För att säkerställa att exkluderingspolicyn efterlevs genomförs en screening med en extern tredje part två gånger per år.
 3. Påverka – Fondbolaget påverkar de investerade emittenterna att ständigt förbättra sitt arbete för att främja god utveckling inom miljömässiga och sociala faktorer samt komma till rätta med eventuella incidenter som kan eller har orsakat skada på dessa faktorer.

 

Hur beaktas indikatorerna för huvudsakliga negativa konsekvenser?

Carnegie Fonder arbetar med tre övergripande metoder för att hantera och begränsa hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Dessa är välja in, välja bort och påverkan. Vid beaktandet för varje indikator används specifika mål, verktyg samt strategier. Analysen av de obligatoriska indikatorerna är beroende av tillgång till data för de underliggande investeringarna. Carnegie Fonder har processer och rutiner för att identifiera, prioritera och hantera dessa. Beroende på utfallet av analysen så tillämpas strategier för bolagsval och påverkansdialoger i enlighet med Carnegie Fonders Hållbarhetspolicy.

En emittents huvudsakliga negativa konsekvenser utvärderas i vårt interna analysverktyg. Följande indikatorer beaktas:

 1. Utsläpp scope 1, 2, 3
 2. Koldioxidavtryck (CO2/Enterprise Value)
 3. Koldioxidintensitet
 4. Exponering mot fossila bränslen
 5. Andel ej förnybar energi
 6. Energiintensitet för bolag i ”high impact climate sector”
 7. Aktiviteter med negativ påverkan i biologiskt känsliga områden
 8. Utsläpp till vatten
 9. Farligt avfall ratio
 10. Andel av investeringarna som bryter mot internationella normer (t.ex. UNGC)
 11. Andel av investeringarna som saknar processer för att kontrollera att man lever upp till internationella normer
 12. Ojusterat gender pay gap
 13. Andel kvinnor i styrelse
 14. Exponering till bolag involverade i kontroversiella vapen
 15. Investeringar i bolag utan carbon emission reduction initiatives
 16. Otillräckligt skydd för visselblåsare

Läs mer om hur vi hanterar huvudsakliga negativa konsekvenser här.

 

Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?

Innehaven i samtliga fonder som förvaltas av Carnegie Fonder utvärderas med beaktande av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, för att säkerställa att en investerings verksamhet inte bedrivs i strid med dessa. Utöver det kontrolleras fondens innehav kontinuerligt med hjälp av tredjepartsdata. Eventuella misstänkta överträdelser hanteras i enlighet med Carnegie Fonders policy för ansvarsfulla investeringar.

Samtliga investeringar i denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. I detta avsnitt presenteras vilka dessa egenskaper är.

 

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att tillföra kapital och skapa finansiering till emittenter som når upp till eller överträffar Carnegie Fonders hållbarhetsrelaterade krav därmed bidrar till en miljömässigt (E) och socialt (S) hållbar framtid. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper från två vinklar:

 • Fonden främjar även högre standarder och praxis av generell prestation inom E och S hos bolagen genom
  • en noggrann analys av varje innehav ur ett hållbarhetsperspektiv före investering
  • exkludera bolag som inte når upp till kraven
  • samt påverka innehaven i rätt riktning vad gäller E och S
 • Fonden främjar även högre standarder för god ägarstyrning genom Carnegie Fonders rutiner och policys kring ägarstyrning.

Ett fondbolag eller en fond kan följa olika strategier för att uppnå specifika mål. I detta avsnitt beskrivs denna fonds investeringsstrategi för att uppfylla de miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar. Vi går även hur vi bedömer att emittenter vi placerar i har en god bolagsstyrning.

 

Vilken investeringsstrategi används för att uppfylla de miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar?

Fondens strategi för att främja miljömässiga och sociala egenskaper bygger på komponenterna välja in, välja bort och påverkan.

Välja in: Implementeras genom investeringar i en obligation där likviden används till hållbara investeringar så som de som klassificeras i EU Green bond standard eller Green, Social samt Sustainable Bonds enligt ICMA Bond Principles. Fonden kan även investera i obligationer länkade till tydliga hållbarhetsmål.

Välja bort: Implementeras genom att verksamheter som bedöms göra betydande skada på miljö- eller sociala mål exkluderas från fondens investeringsunivers i enlighet med fondbolagets policy. Detta kontrolleras kontinuerligt genom tredjepartsdata.

Påverkan: Implementeras genom Carnegie Fonders policy för ägarutövande. Som aktiva förvaltare bevakar vi samtliga innehav kontinuerligt för att uppmärksamma investerade emittenters på förbättringsmöjligheter vi identifierat, i syfte att öka eller bevara emittenternas värde och därmed värdet på fondernas placeringar. För räntefonder sker påverkan främst genom påverkansdialoger. De emittenter som inte lever upp till våra förväntningar inleder vi en formell påverkansdialog med. Fondbolaget bedriver även, och framförallt, proaktiva påverkansdialoger där syftet är att framföra identifierade förbättringsåtgärder.

Läs mer i Carnegie Fonders policy för ägarutövande här.

 

Hur bedömer vi att de emittenter vi placerar i följer praxis för god styrning?

Fondbolaget har en policy för ansvarsfulla investeringar och ägarengagemang där våra förväntningar och principer anges för god bolagsstyrning. För att säkerställa att samtliga investeringar uppfyller våra krav bedömer vi praxis för god ägarstyrning från tre vinklar:

 1. Vi väljer in. Samtliga investeringar analyseras och betygsätts i fondbolagets egenutvecklade analysverktyg. Verktyget inkluderar delvis sektioner för Bolagsstyrning och Social, som analyseras omfattande både kvalitativt och kvantitativt under några huvudfrågor.
  – ”Bolagsstyrning” är huvuddelen I verktyget och analyseras under fem stycken huvudfrågor: Ägare, Styrelse, Ledning, Etik och korruption, Kultur och produkter. Exempel på indikatorer under huvudfrågorna är aktieägande i styrelsen, incitamentsystem för ledning samt skattehantering.
  – ”Social” analyseras under tre stycken huvudfrågor: Hälsa och säkerhet, Rättvis och inkluderande arbetsplats, Leverantörskedja. Exempel på indikatorer under huvudfrågorna är olyckshistorik, policyer kring arbetsvillkor samt praktisk hantering av medarbetare (såsom utbildningar, personalomsättning etc).
  Läs mer om analysverktyget här.
 2. Vi väljer bort. Carnegie Fonder investerar inte i krediter utfärdade av emittenter som bevisats på ett allvarligt eller systematiskt sätt bryta mot internationella konventioner och normer som berör arbetsrätt, mänskliga rättigheter, miljö och korruption, och som inte bedömts uppvisa tillräcklig förändringsvilja för att komma tillrätta med problemen. Normer som särskilt beaktas är FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. En systematisk granskning av alla innehav genomförs två gånger per år med en extern tredje part.
 3. Vi påverkar. Om Carnegie Fonder får information om allvarliga överträdelser gällande exempelvis ESG-frågor hos ett innehav, är det särskilt viktigt att kommunicera vår inställning och krav på förändring. Varje fall är unikt och får sin egen bedömning. Följande är exempel på möjligheter till eskalering som gäller:
  – Förvaltaren söker mer information och samråder med Carnegie Fonders Hållbarhetsråd.
  – Förvaltaren tar kontakt med innehavet med de frågeställningar vi har.
  – Carnegie Fonders vd tar en mer formell kontakt med innehavets vd eller styrelseordförande.
  – Om innehavets respons inte är tillfredsställande avyttras innehavet.

Läs Carnegie Fonders policy för ansvarsfulla investeringar och ägarengagemang här.

I detta avsnitt presenteras fördelningen mellan hållbara investeringar och investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.

 

Nr 1. Minst 15% av fondens  investeringar  främjar miljömässiga eller sociala egenskaper.

Nr 1A. 100% av dessa investeringar har miljömässiga eller sociala mål.

Nr 1B. 0% av dessa investeringar är anpassade till de miljömässiga eller sociala egenskaperna, men kvalificerar sig inte som hållbara investeringar.

Nr 2. Fonden investerar i obligationer utgivna av stat och kommun samt håller en viss andel av förmögenhetsmassan som kassa för att löpande möta flöden från och till fondens andelsägare. Denna andel används inte för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper (max 85%).

Carnegie Fonden använder sig av olika hållbarhetsindikatorer för att säkerställa uppfyllelsen av de främjande egenskaperna. Ett antal processer är etablerade för att övervaka och följa upp dessa indikatorer.

 

Vilka hållbarhetsindikatorer används för att bedöma de miljörelaterade och sociala egenskaper hos fonden?

Fonden använder följande hållbarhetsindikatorer för att mäta de miljömässiga och sociala egenskaper som främjas:

 1. Andel av fondförmögenheten som är investerad i krediter utgivna av emittenter där minst 25% av omsättningen bidrar till minst en eller flera SDG.
 2. Andel av fondförmögenheten investerad i gröna, sociala, hållbara och hållbarhetslänkade obligationer.
 3. Andel av fondförmögenheten som är investerad i krediter utgivna av emittenter med omsättning som är förenlig med miljömålen ”begränsning av klimatförändringar” och ”anpassning till klimatförändringar” i EU:s Taxonomi.
 4. Andel av fondförmögenheten som är investerad i krediter utgivna av emittenter med betyg Adekvat, Starkt eller Väldigt Starkt i fondbolagets internt utvecklade verktyg för hållbarhetsanalys.
 5. Antal påverkansdialoger med investerade emittenter.
 6. Andel av fondförmögenheten som är investerad i krediter utgivna av emittenter som förbundit sig till eller fått sina klimatmål godkända av Science Based Target Initiative.

 

Hur övervakas hållbarhetsindikatorerna?

Hållbarhetsindikatorerna kontrolleras dagligen av Carnegie Fonders Middle Office. Om något innehav skulle bryta mot fondens hållbarhetsrelaterade åtaganden får teamet direkt en varning om detta. Med hjälp av data från Sustainalytics och Bloomberg kontrollerar Middle Office exempelvis att samtliga investeringar har tillräckligt högt betyg i THOR, samt att emittenter som bryter mot fondens exkluderingspolicy inte existerar i portföljen. Om en sådan avvikelse skulle uppstå rapporteras fondbolagets Hållbarhetschef samt Risk Manager. Diskussionen går vidare till fondförvaltaren samt Carnegie Fonders Hållbarhetsråd för att genomföra en intern granskning och eventuellt avyttra innehavet.

Påverkan i form dialoger sker i samråd mellan hållbarhetsteamet och fondförvaltare. Samtliga dialoger kartläggs och dokumenteras i en engagemangslogg.

Samtliga ärenden som kräver vidare diskussion eller beslutsfattning sköts inom Rådet för hållbara investeringar eller Rådet för Artikel 9 och THOR. Diskussioner gällande Carnegie Fonders hållbarhetsstrategier går även via styrelsen. Fondbolagets Compliance Officer kontrollerar att fondbolagets processer är i enlighet med de interna och externa regelverk som är tillämpliga. Carnegie Fonders Risk Manager och Compliance Officer rapporterar till bolagets VD samt styrelse.

Fondförvaltaren har tillgång till data på samtliga hållbarhetsindikatorer.

Detta avsnitt beskriver hur vi mäter varje hållbarhetsindikator.

 

Fonden tillämpar löpande uppföljning på samtliga hållbarhetsindikatorer för att mäta hur väl produkten lever upp till att främja de miljömässiga och sociala egenskaperna. Detta mäts enligt följande:

 1. Andel av fondförmögenheten som är investerad i krediter utgivna av emittenter där minst 25% av omsättningen bidrar till minst en eller flera SDG.
  Vi beräknar hur stor andel av en emittents omsättning som bidrar till FN:s Globala Hållbarhetsmål. Om denna andel överstiger 25% av total omsättning, klassas investeringen som 100% hållbar. Därefter mäts hur stor andel av samtliga investeringar exklusive kassa som klassas som hållbara.
 2. Andel av fondförmögenheten investerad i gröna, sociala, hållbara och hållbarhetslänkade obligationer.
  Denna indikator mäts som andel gröna, sociala, hållbara och hållbarhetslänkade obligationer viktat till portföljen, i förhållande till den totala fondförmögenheten.
 3. Andel av fondförmögenheten som är investerad i krediter utgivna av emittenter med omsättning som är förenlig med miljömålen ”begränsning av klimatförändringar” och ”anpassning till klimatförändringar” i EU:s Taxonomi.
  Denna indikator mäts genom att emittenternas eventuella EU taxonomi-förenliga omsättning viktas mot portföljen, vilket resulterar i en total andel av fondförmögenheten som är förenlig med miljömålen i EU:s taxonomi.
 4. Andel av fondförmögenheten som är investerad i krediter utgivna av emittenter med betyg Adekvat, Starkt eller Väldigt Starkt i fondbolagets internt utvecklade verktyg för hållbarhetsanalys.
  Samtliga investeringar i fonden ska inneha något av dessa betyg, alltså 100%. Analyserna uppdateras åtminstone årligen. Att samtliga innehav ska ha något av betygen kontrolleras internt dagligen och om siffran skulle understiga 100% vidtas åtgärder såsom avyttring eller påverkansarbete.
 5. Antal påverkansdialoger med investerade emittenter.
  Denna indikator mäts genom att samtliga dialoger kartläggs och dokumenteras i fondbolagets engagemangslogg.
 6. Andel av fondförmögenheten som är investerad i krediter utgivna av emittenter som förbundit sig till eller fått sina klimatmål godkända av Science Based Target Initiative.
  Huruvida en emittent har förbundit sig till SBT eller inte anges i vårt interna analysverktyg, och utifrån detta beräknas hur stor denna andel är av den totala fondförmögenheten.

I arbetet med att uppfylla främjandet av de miljömässiga och sociala egenskaperna använder vi oss av både externa och interna data. Nedan förklarar vi vilka datakällor vi använder, hur vi kvalitetssäkrar denna data, hur den behandlas samt andelen data som är estimerad.

 

Vi använder både internt genererade data och externa data. Carnegie Fonders arbete med påverkan kartläggs och dokumenteras även kontinuerligt i en engagemangslogg, vilket generar interna data. Våra främsta dataleverantörer för externa data är Bloomberg, Sustainalytics, CDP samt SBTi (Science Based Target initiative). Carnegie Fonder har även tillgång till estimat från dessa dataleverantörer samt från mäklarfirmor med god kännedom om emittenterna och vi anser dessa estimat håller en god kvalitet. Genom att endast använda etablerade leverantörer har vi säkrat kvaliteten efter bästa bedömning.

Data används främst som underlag i vårt interna analysverktyg THOR samt i våra interna kontroller för att säkerställa regelefterlevnad hos samtliga innehav i linje med vår policy, exempelvis gällande exkludering. Carnegie Fonder använder idag, grovt estimerat, ca 50% estimerade data. Denna siffra kommer att minska i takt med att emittenternas rapportering succesivt förbättras.

När man använder sig av data ska man vara medveten om de begränsningarna som finns kring data och metoderna man använder sig av. I detta avsnitt beskriver vi vilka begräsningar vår data och metoder har, samt varför vi trots detta anser att främjandet av de miljömässiga och sociala egenskaperna uppfylls.

 

Det finns olika typer av begränsningar gällande de metoder och datakällor vi använder oss av. Den främsta begränsningen är brist på data. Upplysningar om emittenternas hållbarhetsarbete är frivillig i stor utsträckning, och därför är det många emittenter som inte rapporterar hur de sköter hållbarhetsfrågor. I de fall rapporterade data saknas använder vi istället estimerade data. Vi begränsar den data vi beaktar internt genom datapunkterna som inkluderas i THOR. Verktyget består av 100 frågor och kontrollpunkter, varav 31 kvalitativa och 69 kvantitativa frågor. THOR utvecklades av fondbolagets förvaltare och analytiker, och vi har själva valt ut vilka datapunkter vi anser vara viktiga.

Vi anser inte att ovanstående begränsningar i datahantering äventyrar främjandet av miljö och sociala egenskaper. I de fall rapporterade data saknas använder vi oss av estimerade data från etablerade leverantörer. Vi anser data från våra leverantörer vara tillförlitlig. Om vi trots detta saknar information tar vi kontakt med emittenterna med de frågeställningar vi har för att säkerställa att de lever upp till våra krav. De begränsningar som görs via THOR anser inte påverka uppfyllandet av de miljömässiga och sociala egenskaperna. THOR används som del av investeringsstrategin men inte exklusivt. Vi förlitar oss inte blint på data utan gör alltid en egen bedömning baserat på kontakt med emittenterna, THOR-analysen, samt input från kreditvärderingsinstitut. Vi anser att denna kombination av information ger en rättvis bedömning av emittenterna.

Due diligence innebär en process för analys och kontroll av de emittenter vars krediter fonderna investerar i. Carnegie Fonder har denna process dokumenterad i bolagets Instruktion för fondförvaltning som bolagets VD beslutat. Due diligence processen vad gäller hållbarhet är integrerad i den utvärdering som görs av alla fonders investeringar.

 

Due diligence processen innebär att samtliga investeringar utvärderas i Carnegie Fonders verktyg för hållbarhetsanalys, THOR, och spänner över ett stort antal frågeställningar. Analysen sätter fokus på såväl risker som affärsmöjligheter. Carnegie Fonder tillämpar en väsentlighetsbedömning för att avgöra vilka områden som är mest avgörande för vår syn på emittenten och dess krediter som investering. Frågorna är indelade i under Ägarstyrning, Miljö och Sociala frågor och består av över hundra datapunkter och 21 kvalitativa frågor. Integrerat i hållbarhetsanalysen är även analys av indikatorer för beaktandet av investeringars huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI).

Fondbolagets interna kontroll av att processen efterlevs innebär en kontroll av att samtliga emittenter genomgått en dokumenterad hållbarhetsanalys i THOR. Kontrollen utförs dagligen och för det fall att analys skulle saknas rapporteras detta till fondbolagets Hållbarhetschef samt Risk Manager. Vidare kontrolleras dagligen att samtliga fonders innehav är förenliga med de krav som ställs för respektive fond. Även i dessa fall rapporteras eventuella avvikelser till fondbolagets Hållbarhetschef samt Risk Manager. Carnegie Fonders Compliance Officer kontrollerar att fondbolagets processer är i enlighet med de interna och externa regelverk som är tillämpliga. Carnegie Fonders Risk Manager och Compliance Officer rapporterar till bolagets VD samt styrelse. Riskbaserat kontrollerar även fondbolagets internrevisorer efterlevnaden av fondbolagets processer samt regelverk gällande hållbarhet.

Carnegie Fonder påverkar emittenterna i fonderna genom ett aktivt ägarengagemang. För detta har principer för ägarengagemang och röstningar fastställts. Vårt ägarengagemang syftar till att bevara eller öka avkastningen på fondernas placeringar. Nedan beskriver vi hur detta engagemang går till.

 

Carnegie Fonder för en löpande dialog med de emittenter vars krediter vi investerar i om såväl finansiella som hållbarhetsrelaterade frågor. Målsättningen med våra dialoger är att emittenterna vars krediter vi investerar i eller överväger att investera i ska bli ”bättre”. Vi uppmuntrar emittenterna att ta vara på hållbarhetsrelaterade möjligheter och minimera och hantera hållbarhetsrelaterade risker som vi identifierat då vi tror att det kan öka värdet på våra investeringar och minska risken på nedsidan.

Vi har olika metoder där vi identifierar vilka emittenter vi vill påverka och inom vilka ämnen.

 • Via THOR – specifika frågeställningar som uppkommer efter utförd hållbarhetsanalys.
 • Via reaktiva dialoger – Om Carnegie Fonder får information om allvarliga överträdelser gällande exempelvis ESG-frågor hos ett innehav, är det särskilt viktigt att kommunicera vår inställning och krav på förändring. Varje fall är unikt och får sin egen bedömning. Följande är exempel på möjligheter till eskalering som gäller:
  – Förvaltaren söker mer information och samråder med Carnegie Fonders Hållbarhetsråd.
  – Förvaltaren tar kontakt med innehavet med de frågeställningar vi har.
  – Carnegie Fonders vd tar en mer formell kontakt med innehavets vd eller styrelseordförande.
  – Om innehavets respons inte är tillfredsställande avyttras innehavet.

Fonden är aktivt förvaltad och använder inte något index som referensvärde för att säkerställa att miljörelaterade och sociala egenskaper främjas. För detta används istället tidigare nämnda hållbarhetsindikatorer samt bindande delar i investeringsstrategin.