Stäng
Språk
Meny

Carnegie Obligationsfond A

25 november 2022
934,31 kr
En dag
-0,46%
Visar data för
Carnegie Obligationsfond A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B

Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens placeringar ska ha svensk anknytning genom att det finansiella instrumentet är utgivet i svenska kronor. De räntebärande värdepapper fonden placerar i ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- eller motsvarande för längre placeringar och lägst A-1 eller K-1 eller motsvarande för kortare placeringar.

Fondförvaltare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och anställd sedan 2012.

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Köp Carnegie Obligationsfond A

Avgifter & handel

Årlig avgift
0,50%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
554691
Bankgironummer
5396-6719

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
1994-05-09
ISIN-kod
SE0000709313
Morningstar-betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
4,37%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
-1,43
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,30 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
Nasdaq OMRX Treasury Bond
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
1,27%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-09-30

Största innehaven

Sweden 3.5% T-Bonds Ser 1053 09/30.03.39
8,32%
Sweden 2.25% Ser 1056 11/01.06.32
6,90%
Sweden 0.125% EMTN Sen Reg S 20/09.09.30
4,80%
Sweden 0.125% T-Bonds Ser 1062 Sen 144A Reg S 20/12.05.31
4,24%
Sweden 0.75% Ser 1061 144A Reg S 18/12.11.29
4,08%
Stadshypotek AB 0.5% Ser 1591 Sen 20/01.06.26
3,62%
SBAB Bank AB 0.75% EMTN Sen 19/28.03.24
3,61%
Linkopings Stadshus AB 0.933% Sen Ser 101 18/22.11.23
2,88%
Sweden 0.75% T-Bonds Ser 1060 144A Reg S 17/12.05.28
2,59%
Kommuninvest I Sverige AB 1% MTN Ser K2611 Sen 19/12.11.26
2,58%
Övriga innehav
56,38%

Geografisk fördelning

Sverige
100,84%
Luxemburg
-0,84%

Förmögenhets­fördelning

Räntebärande värdepapper
97,03%
Likvida medel
2,97%

Artiklar

Kommer finanspolitiken hjälpa eller stjälpa penningpolitikens intentioner?
Carnegie Obligationsfond

Kommer finanspolitiken hjälpa eller stjälpa penningpolitikens intentioner?

Svenska räntor fortsatte upp under första halvan av oktober för att sedan korrigera tillbaka något. Ser vi till jämförelsen med Tyskland handlas båda ländernas tioåringar på ungefär samma nivå. I...

Mikael Engvall 5 november 2022
Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor
Carnegie Obligationsfond

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor

Om vi under juni och juli noterade en press nedåt på långräntor reverserades den utvecklingen under augusti och räntor steg förhållandevis kraftigt både i Sverige och i omvärlden. Förhoppningen om...

Mikael Engvall 6 september 2022
Stora ränterörelser
Carnegie Obligationsfond

Stora ränterörelser

Sommaren innebar inget lugn sett till ränteutvecklingen då vi upplevt förhållandevis stora rörelser under juli. Det har inte varit en enhetlig rörelse utan korta räntor har drivits högre samtidigt som...

Mikael Engvall 9 augusti 2022
Fler inlägg