Stäng
Språk
Meny

Goda förutsättningar och ökad riskbenägenhet

Vid ingången av året präglades värdepappersmarknaderna av riskaversion. Under slutet av 2018 föll priserna på aktier, krediter och råvaror på bred front. Tillväxten i världsekonomin visade tydliga tecken på avmattning och USA hotade med handelskrig med i princip alla samtidigt som de viktiga centralbankerna börjat strama åt den expansiva penningpolitiken. Förväntningarna på 2019 var således lågt ställda, skriver Carnegie Fonders vd Hans Hedström.

De negativa förväntningarna har efter det första halvåret helt kommit på skam. Värdepappersmarknaderna har stigit kraftigt på bred front. Exempelvis har globala aktier stigit med över 20 procent. Den viktigaste förklaringen är troligtvis centralbankernas omsvängning. Signaler om höjningar av styrräntor har förbytts till vänta och se samt försäk­ringar om att de är beredda att vidta stimulansåtgärder om så krävs. Vare sig den amerikanska eller europeiska centralbanken har höjt sina styrräntor i år och i Kina har olika stimulansåtgärder satts in.

HÖG TILLVÄXT LOCKAR

Till främst aktiemarknadernas fromma har företagens vinstutveckling fortsatt att vara hög och oftast mer än väl motsvarat förväntningarna. IT-aktierna fortsätter att uppvisa störst uppgångar då lågräntemiljön lockar investerare till bolag som uppvisar hög tillväxt.

Värderingen av aktierna förefaller vara sekundärt. Värderingsskillnaden mellan tillväxt- och så kallade värdeaktier ligger nu på en nivå som vi inte sett sedan strax före IT-bubblan sprack i början av seklet.

HANDELSKRIG… SANKTIONER…

Däremot kvarstår hoten om försämrade möjligheter till handel. USA:s handelskrig med Kina fortsätter trots signaler då och då om att en lösning är nära. USA har även andra handelstvister att ta hand om, till exempel med EU och Indien. Vidare kvarstår en lösning avseende Brexit. Alla dessa processer kan komma att hämma tillväxten om de inte redan gör det.

USA har vidare infört fler sanktioner mot Iran, vilket eldat på oljepriset som stigit kraftigt. Oljeproducerande länder som exempelvis Ryssland gynnas naturligtvis av detta och följdriktigt har ryska aktier utvecklats starkt. Aktier på andra tillväxtmarknader har däremot halkat efter marknaderna i väst. US­A:s handelskrig med Kina är en viktig förklaring. Vidare har den amerikanska dollarn fortsatt att förstärkas, vilket också hämmar tillväxtmarknaderna.

VÄNTAR RECESSION?

Även ränte- och kreditmarknaderna har utvecklats väl. Kreditspreadarna har sjunkit ordentligt under perioden, vilket är brukligt när riskbenägenheten ökar. Däremot är det inte lika självklart att räntorna på statsobligationer ska sjunka. Det har de dock gjort och på många håll är nu 10-åriga statsobligationsräntorna negativa och avkastningskurvorna in­verterade, det vill säga de långa räntorna är lägre än de korta. En inverterad avkastningskurva brukar föregå en recession och negativa obligationsräntor indikerar att ränteinvesterarna tror på låg tillväxt och inflation en lång tid framöver.

Halvvägs in i 2019 står vi således med en situation där aktiemarknaden indikerar en hygglig tillväxt framöver medan räntemarknaden signalerar sällsynt svåra tider.

Fondernas avkastning i %, halvåret 2019. Aktiefonder – Räntefonder – Blandfonder
AKTIEFONDERNAS UTVECKLING

Utvecklingen på värdepappersmark­naderna har onekligen skapat bra förutsättningar för fonderna. Under det första halvåret 2019 har också samtliga våra fonder stigit i värde. Eftersom risk­benägenheten har ökat bland investerare har aktiefonderna givit högst avkastning, precis enligt skolboken.

De två fonder som skapade högst avkastning är också två fonder som brukar bedömas vara relativt riskfyllda, Rysslandsfonden och Micro Cap. Ryska ekonomin är beroende av landets ol­jeinkomster och ett högre oljepris har bidragit positivt till utvecklingen. Vidare har fonden investerat i lågt värderade aktier med hög direktavkastning, vilka förefaller ha kommit att upptäckas av fler investerare. Vi har också sluppit nya ryska aktioner som kan förväntas leda till ytterligare sanktioner från väst­världens sida. Rysslandsfonden steg med 33,1 procent.

Micro Cap steg med 28,0 procent. Det är långt bättre än utvecklingen för den svenska aktiemarknaden. En viktig förklaring är att Micro Cap investerar i mindre företag som ofta har ett litet exportberoende och därför påverkas mindre av eventuella handelshinder. Risk­nivån är också högre, vilket över tiden också ska resultera i en högre avkastning.

Som bekant har den svenska aktie­marknaden tillhört världens bästa sett över längre tidsperioder. Under de allra senaste åren har det dock inte varit så. Förklaringarna kan nog vara många, men första halvåret 2019 har varit en period där svenska aktier stått sig bra i konkurrensen. Sverigefonden steg med 20,7 procent, vilket var något bättre än marknaden. Sverige Select steg med 14,4 procent och Småbolagsfonden steg med 17,3 procent. Noterbart för perioden är också att småbolag inte har utvecklats bättre än stora bolag, något som annars varit fallet på senare år.

Rysslandsfonden steg ju mest av våra fonder, men de andra två fonderna som investerar i aktier på tillväxtmarknad­erna, Asia och Indienfonden, uppvisade god men ändå mer blygsam avkastning. Asia, som steg med 13,6 procent, är ju exponerad mot den region som påverkas mest av USA:s handelskrig med Kina. Indienfonden, som steg med 10,3 procent, har präglats av svårigheterna för den indiska ekonomin att växa i den höga takt som förväntas samt osäker­heten kring vilket parti som skulle dra den längsta strået i vårens val. Nu utföll valet som marknaden ville, innebärande att premiärminister Modi sitter kvar med ett förstärkt stöd.

Afirkafonden har fusionerats med Global och därför upphört. Global steg med 13,4 procent.

RÄNTEFONDERNAS UTVECKLING

Skillnaden i risknivå kan förklara skillnaden i avkastning för våra räntefonder. Högst avkastning, 4,6 procent, uppvisar High Yield Select som investerar i nordiska företagskrediter med högre risk. Corporate Bond har en kreditportfölj som riskmässigt är mer blandad och därför sammantaget har en lägre risk. Fonden steg med 2,9 procent. Lägst avkastning av räntefonderna hade Likvid­itetsfonden, 0,4 procent, vilket speglar den låga risknivån i fonden.

Under perioden har Obligationsfon­den bytt inriktning och namn. Fonden investerar nu i företagskrediter emitterade av stabila företag och fonden söker extra efter emittenter eller obli­gationer med hållbarhetsprofil. Namnet är bytt till Investment Grade. Emerging Markets Corporate Bond har upphört att existera efter att fonden fusionerats med Corporate Bond.

BLANDFONDERNAS UTVECKLING

Blandfonderna har också utvecklats starkt. Strategifonden och Strategy Fund steg med goda 16,7 procent, då såväl aktie- som räntemarknader utveck­lades bra. Total, som främst investerar i aktie- och räntefonder som förvaltas av Carnegie Fonder, avkastade 13,4 procent. Under perioden har ytterligare två fond-i-fonder startas enligt samma koncept som Total, men med andra risknivåer. Total Plus har en högre risknivå och Multi en lägre.

EN FRAMÅTBLICK

Den ekonomiska tillväxten förefaller dämpas något under 2019 i jämförelse med 2018. Inflationen, som började stiga en aning under förra året, visar ännu inte några påtagliga tecken på att ta fart. Det gör att centralbankerna ändå kan stimul­era ekonomierna i viss mån i händelse av en oroväckande avmattning.

I Kina har myndigheterna satt in olika stimulansåtgärder som förväntas få effekt i form av bättre tillväxt under hösten. Förutom att Asien generellt kommer att gynnas av en bättre ut­veckling i Kina kommer även europeisk exportindustri få bättre förutsättningar. Samtidigt förväntas USA uppvisa fortsatt hygglig tillväxt, visserligen till priset av stora budgetunderskott. Sammantaget kan aktiebörsernas uppgångar un­der årets första halvår troligen förs­varas, men den goda utvecklingen gör naturligtvis att den framtida potentialen har begränsats.

Samtidigt är det svårt att vara alltför orolig för stora nedgångar på aktie­marknaderna under det närmaste året. Börskrascher brukar vi få se i samband med recessioner eller när det finansiella systemet gungar. Risken för detta är inte speciellt stor i det kortare perspektivet. Politiska åtgärder som införanden av handelshinder kan påverka marknaderna negativt, men riskerna är väl kända.

Obligationsräntorna är däremot på extremt låga nivåer, vilket indikerar låg tillväxt under överskådlig framtid. Investerare som väljer att investera i obligationer som garanterar en negativ avkastning måste ha en rejält pessimistisk syn på framtiden. För investerare som är något mer positivt lagda framstår fonder med hög ränterisk som riskabla. Då är räntefonder med kreditrisk att föredra. Under årets första halvår har dock räntespreadarna minskat betydligt och utvecklingen kan därför inte vara lika god framöver. Räntekupongerna kan i sig dock utgöra en bra avkastning.

Intresserad att veta mer om Carnegie Fonder?
Kontakta oss gärna eller bli kund enkelt med BankID!

Fler artiklar

Stark men sömnig börs
Carnegie Sverigefond

Stark men sömnig börs

Börsen börjar lite tröttare i den meningen att omsättningen sjunker, vilket förvisso hör till vanligheterna under sommaren, goda nyheter tas inte emot med lika hysteriska kursreaktioner längre och volatiliteten går...

Simon Blecher 6 juli 2021
ESG på agendan
Carnegie Indienfond

ESG på agendan

Den indiska marknaden fortsatte att utvecklas positivt i juni. I takt med att Indien återhämtar sig från andra vågen av Covid-19, som drabbade landet i april och maj, stiger börsen....

Gunnar Påhlson 6 juli 2021
Vad kommer att hända när finanspolitiken blir mindre stimulativ?
Carnegie Multi

Vad kommer att hända när finanspolitiken blir mindre stimulativ?

Aktiemarknaden har haft en fenomenal utveckling under det första halvåret. Börsuppgången har medfört historiskt höga värderingsmultiplar. Vi har även fått uppgraderingar av vinst- och tillväxtprognoser vilket gett stöd, och varit...

Magnus Gustafsson 6 juli 2021