Stäng
Språk
Meny

Grönt från Kommuninvest

Amerikanska räntor fortsatte uppåt under oktober. Centralbankschef Powell blir alltmer tydlig om att det är dags att börja minska tillgångsköpen, men ser samtidigt inte räntehöjningar som aktuella i närtid. Spekulationer om kommande räntehöjningar blir dock alltmer frekventa och i Europa såg vi hur framför allt korta och medellånga räntor rörde sig uppåt. Detta trots en fortsatt försiktig kommunikation från ECB. Mot slutet av månaden rörde sig kortare räntor uppåt även i Sverige samtidigt som det var en mer försiktig rörelse i långräntor.

Riksgälden reviderade i slutet av månaden ned sitt lånebehov vilket i sin tur kan bli en utmaning för Riksbankens tillgångsköp. Samtidigt är en stor del av tillgångsköpen numera riktat mot bostadsobligationer. Sett till de samlade köp som Riksbanken gjort och även inkluderar perioden före QE-programmet kopplat till Covid, har Riksbanken nu en större position i säkerställda bostadsobligationer jämfört med innehavet i svenska statsobligationer.

Kommuninvest genomförde under oktober en emission av 5 miljarder i gröna obligationer med en löptid om 7,5 år. Kommuninvest håller en samlad finansiering för Sveriges kommuner och det gröna ramverket inkluderar b la gröna byggnader, hållbara transporter och klimatanpassningsåtgärder. Kommuninvest betalade strax under 0,9% motsvarande en spread om 8 punkter över swapräntan. Totalt har Kommuninvest 57 miljarder kronor utestående i obligationer under sitt gröna ramverk och är med det Sveriges största emittent av gröna obligationer. Utöver den relativt långa obligationen i Kommuninvest köpte vi även en mindre post i en obligation utgiven av Stockholms samtidigt som vi avyttrade vårt innehav i Östersunds kommun där deras obligation med förfall i slutet av 2022 handlades till negativ yield till förfall.

Carnegie Obligationsfond investerar i obligationer med mycket hög kreditkvalitet, i huvudsak emitterade av stat, kommun och hypoteksbolag. Fondens innehav utgörs av likvida instrument där flertalet handlas med långtgående market maker åtaganden från svenska banker. Fonden håller förhållandevis långa obligationer med fast ränta och har därmed en tydlig exponering mot rörelser i svensk ränta.

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Nytt budskap från Ingves
Carnegie Obligationsfond

Nytt budskap från Ingves

Inflationsoron fortsätter att vara det dominerande temat i räntemarknaden och trenden från föregående månad fortsatte med ränteuppställ över hela linjen. Vid Riksbankens möte i slutet av april meddelades att reporäntan...

Mikael Engvall 2 maj 2022
Kraftiga ränteuppställ
Carnegie Obligationsfond

Kraftiga ränteuppställ

Inflationsoron satte sin tydliga prägel på räntemarknaderna under mars. Den temporära tillflykt som investerare såg i statspapper i samband med den ryska attacken mot Ukraina överskuggades snart av ett alltmer...

Mona Stenmark 4 april 2022
En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 28 mars 2022