Stäng
Språk
Meny

Så arbetar Rysslandsförvaltarna med hållbarhetsfrågor

Carnegie Rysslandsfond är investerad i 25 bolag. Förvaltare sedan 20 år är Fredrik Colliander, som tillsammans med Karin Fries diskuterar hållbarhetsfrågor i samtliga sina möten med ryska bolag. Här ger de också exempel på företag som väljs bort för att de är ohållbara.

Carnegie Fonder arbetar med hållbarhetsfrågor på flera sätt. Bakom varje investering ligger en djup analys, där de sämsta bolagen sållas bort och de bästa väljs in (se exempel på exkluderade och inkluderade bolag längre ned). Förvaltarna har också en kontinuerlig kontakt med ”sina” bolag, för att säkerställa att hållbarhetsfrågar beaktas och utvecklas.

Hur tar ni upp hållbarhetsfrågor med ryska bolag, Fredrik?
”För det första är det en självklarhet för oss som aktiva förvaltare att göra vår egen analys av bolagen och att regelbundet träffa dem. Bara det senaste året har vi träffat 19 av våra innehav, och vi har diskuterat hållbarhetsfrågor i samtliga dessa möten. Det blir också vanligare att ryska bolag självmant lyfter fram sitt hållbarhetsarbete”, säger Fredrik Colliander.

Carnegie Fonder har arbetat med ”normbaserad screening” sedan 2004. Det innebär att vi systematiskt kontrollerar att våra innehav lever upp till internationella normer om arbetsrätt, mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption, inte minst som de formuleras i FN:s Global Compact. Vi gör det själva och med hjälp av företaget Sustainalytics, som är experter på hållbarhetsanalys.

2017 skrev Carnegie Fonder dessutom under FN:s Global Compact, vilket innebär att vi åtagit oss att själva följa de tio principerna. Samma år började vi successivt med att uppmana samtliga företag vi möter, inte minst befintliga innehav i våra fonder, att skriva under principerna.

Hur ser ryska bolag på FN:s Global Compact?
”När vi 2017 började lyfta Global Compact med ryska bolag på allvar hade de flesta inte ens hört talas om det. Vi brukar presentera Global Compact som en global code of conduct med fokus på ESG-frågor, det vill säga environment, sociala frågor och governance. I Ryssland är code of conducts på det området något av en bristvara, så responsen har varit väldigt uppskattande. Det senaste året har fem av våra innehav skrivit under, och vi vet att ytterligare två är på gång”, säger Karin Fries.

Karin Fries har arbetat på Carnegie Fonder sedan 2004.

Hur går det till rent praktiskt?
”Som exempel kan vi ta stålbolaget MMK. Vi diskuterade Global Compact med dess investor relations-ansvarige, som bad oss att skriva ett brev med mer information och en mer formell uppmaning, som han kunde ta högre upp i sin organisation. Vi vet att brevet har landat hos MMK:s styrelse som nu arbetar med frågan”, säger Karin.

”Severstal, ett annat stålbolag vi äger, skrev under Global Compact 2018 och arbetar på ett inspirerande sätt med hållbarhetsfrågor. Avfallet från Severstals gruvor används numera till att bygga vägar, och de har planer på ett nytt kraftverk som helt och hållet ska drivas av ånga från stålverket. När vi träffade dem senast berättade de att det är svårt att locka unga ryssar till stålindustrin, men att det blivit enklare sedan de börjat prata om sitt hållbarhetsarbete. Sånt gillar vi att höra!”, säger Fredrik.

”Gazprom producerar till största naturgas och naturgas är en mycket renare energikälla än kol och olja.”

Vad gör ni förutom att uppmana innehaven att skriva under FN:s Global Compact?
”Varje bolag har sina utmaningar och alla kan bli bättre, och det gäller förstås inte bara ryska bolag. Ta till exempel LSR, ett bygg- och fastighetsbolag med huvudkontor i Sankt Petersburg som vi har arbetat mycket med när det gäller hållbarhet. LSR tog fram sin första hållbarhetsrapport i slutet av 2018 och bad oss om synpunkter. Vi hade en hel del, och valde att fokusera på de tre som vi tyckte var viktigast”, säger Fredrik.

Vilka då?
”Precis som i svenska byggbolag förekommer det arbetsplatsolyckor i de ryska, något vi tycker att de borde arbeta mer strukturerat för att förhindra. Det ska helt enkelt finnas en nollvision om arbetsplatsolyckor, särskilt när det gäller dem med dödlig utgång. För att understryka hur allvarligt vi ser på det föreslog vi att de kopplar den rörliga ersättningen på alla chefsnivåer till antalet olyckor. Vi föreslog också att all personal på byggarbetsplatser ska täckas av en olycksfallsförsäkring, något som inte är en självklarhet i Ryssland. Vidare tog vi upp miljöhänsyn, där vi efterlyste mål för hur de ska optimera sin resursförbrukning och sätta tydliga mål för reducering”, säger Karin.

Inkludering – två ryska bolag som väljs in:

Gazprom

Bolaget är fortfarande oerhört billigt med ett p/e-tal strax över 3 och en direktavkastning på strax över sju %. Gazprom har under de senaste åren gjort stora investeringar men dessa är i princip slutförda och investeringarna minskar nu. Detta gör att kassaflödet till allt större del kommer att gå till utdelningar framgent. Vi tror därför att utdelningen kommer att mer än dubblas.

Det finns också en ökad intern medvetenhet om att bolaget måste bli mer kostnadseffektivt och det finns mycket stora dolda tillgångar i företaget. Allt eftersom Gazprom blir mer modernt kommer dessa att tvingas fram, vilket kommer att gagna aktieägarna.

Fredrik Colliander har arbetat på Carnegie Fonder sedan 2000.

På grund av den ryska marknadens struktur att vi till stor del hänvisade till att investera i fossila bränslen. Alternativa investeringsmöjligheter saknas helt enkelt. Gazprom producerar till största naturgas och naturgas är en mycket renare energikälla än kol och olja. Naturgas är mycket viktigt när kol ersätts i världens energiproduktion,

Gazprom har en aktiv ESG-politik och förstår problematiken. Sedan flera år har vi löpande kontakter med bolaget där vi känner att vi kan vara med att påverka företaget vad gäller ESG. Vi finner stor förståelse från bolaget vid dessa möten.

Gazprom producerar mycket material på ESG – området och anstränger sig för att minska sin miljöpåverkan. Bolaget har sex gånger i rad blivit valt till bästa ryska energibolag vad gäller klimatrapportering och växthusgasreduktion av Carbon Disclosure Project (CDP). Gazprom tar sitt sociala ansvar på allvar och stödjer de lokala samhällen de verkar i.

Novatek

Novatek är ett av Rysslands mest välskötta bolag. Verksamheten består helt och hållet av gasutvinning. Gas är viktigt när kol ska ersättas och kommer att fortsätta att växa som industri. Novatek är ledande i den utvecklingen. Novatek samarbetar ofta med stora internationella bolag och tar till sig best in praxismetoder. Bolaget är oerhört effektivt och levererar ofta projekt före planerad tidsplan. Nu senast gäller detta bolagets LNG-projekt. En stabil och välplanerad tillväxt är vad som levererats till bolagets aktieägare.

”Novatek är ett av Rysslands mest välskötta bolag.”

Novatek utvinner och säljer naturgas, vilket är det renaste fossila bränslet. Bolaget har alltid drivit en aktiv miljöpolitik och vid ett flertal tillfällen vunnit Rysslands stora miljöpris. Bolaget är listat i London och med FTSE4Good. Bolaget strävar efter att reducera sina utsläpp och använder all tillgänglig teknik för att få ner utsläppen. Bolaget är stolta över att de inte påverkar den biologiska mångfalden i de områden de verkar i. Bolaget investerar aktivt i de lokala samhällen de verkar i. Sustainability reporting är sedan många år en självklarhet för bolaget.

Fler artiklar

”Ingen vet hur Putin tänker”
Carnegie Rysslandsfond

”Ingen vet hur Putin tänker”

Trots ekonomiska sanktioner och ett svagt oljepris har Moskvabörsen gått starkt. Bortom världspolitiken finns flera välskötta och välkapitaliserade, med stora möjligheter att både dela ut pengar till sina ägare bolag...

Erik Amcoff 20 februari 2020
Viktig information till andelsägarna i CF Ryssland och Carnegie Rysslandsfond
Carnegie Rysslandsfond

Viktig information till andelsägarna i CF Ryssland och Carnegie Rysslandsfond

CF Ryssland fusioneras med Carnegie Rysslandsfond den 23 april 2020 Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera och utveckla vårt fondsortiment. För att konsolidera vårt fondutbud samt uppnå effektivitetsvinster i förvaltningen...

Kristina Flintull 14 februari 2020
Central rysk klimatplan
Carnegie Rysslandsfond

Central rysk klimatplan

Rysslandsfonden steg kraftigt i början av 2020. Utbrottet av coronaviruset i Kina påverkade dock marknaden och ledde den till en kraftig korrektion. Nästan hela årets uppgång utraderades och fonden slutade...

Fredrik Colliander 3 februari 2020