Stäng

Hållbarhet – Trender och drivkrafter

Hållbarhet har sedan länge varit ett välanvänt uttryck hos såväl bolag och förvaltare som politiker och myndigheter. Världssamfundet har satt klimatfrågan högst upp på agendan genom Parisavtalet och FN:s globala hållbarhetsmål. För finansindustrins aktörer är begreppet vardagsmat och flödena in i hållbara investeringar har varit ökande under många år.

Anna Strömberg, förvaltare Svanenmärkta Carnegie All Cap och hållbarhetsansvarig på Carnegie Fonder.

Mer i närtid har även analytikerkollektivets ökade förståelse i frågan varit en viktig pusselbit för att förflytta fokus från risker och exkludering till möjligheter och inkludering. En allt klarare agenda för omställning som skapar marknad och tillväxt har även börjat visa sig i bolagens tillväxt och lönsamhet vilket lockar till sig investerare oavsett om hållbarhet är en hjärtefråga eller inte.

Här finns det avkastning att hämta. Att pandemin sedan satte förstoringsglas på jordens utmaningar har knappast försvagat argumenten för varför fokus på E, S och G är viktiga i investeringsbeslutet.

Klimatet

Klimatförändringarna är ett faktum och den globala klimatomställningen pågår för fullt. När världen stängde ner våren 2020 fick vi en storskalig studie på hur människor och industri påverkar föroreningar i luften. På satellitbilder över tunga industriområden och stora städer såg vi tydligt hur luften var ren och utan smog när fabriker och transportmedel stod stilla.

Visst var detta högst tillfälligt men effekten var slående och ger stöd till den storskaliga omställning av energisystem mot förnybart, en ökad efterfrågan på gröna byggnader, nya transportlösningar som pågår. Men vi behöver öka takten om vi ska nå målen. Enligt IEA minskade utsläppen av koldioxid under året med dryga 8 procent och den lär kommer tillbaka när världen återgår till det normala.

En utmanad globaliseringstrend

De senaste åren har globaliseringen och det fria flödet av varor och tjänster fått stå tillbaka i spåren av Brexit, Trumps år i Vita huset, handelskriget med Kina samt ifrågasättanden av ett par av världssamfundets grundläggande samarbeten och överenskommelser.

Leverantörskedjor är globala sedan länge och just in time kulturen som vi blivit allt mer vana vid har skapat en inneboende sårbarhet för störningar i systemet. Detta blev högst kännbart våren 2020 när land efter land införde exportförbud på sjukhusrelaterade förnödenheter som skyddsutrustning och livsuppehållande maskiner jämte halvledare och råmaterial.

Chocker och ineffektivitet i systemet står ett litet land som Sverige dyrt. Länder, industrier och bolag kommer sannolikt planera för ökad andel närliggande leveranser och en större lagerhållning av kritiska komponenter framöver. Det tycker vi är både hållbart och rationellt.

Regleringstrenden – från mål och idéer till konkret och kvantitativ handlingsplan

En tydlig trend som nått sin kulmen under året var utvecklandet av ett regelverk kring hållbarhet som tar frågan från kvalitativa och allmänna visioner till kvantitativa och konkreta mål. En viktig drivare av detta är EU som lanserat en omfattande förordning för hållbara finanser, SFDR.

Denna förordning ska jämte andra regelverk och policyer ta finansmarknaden till hjälp för att skynda på omställningen. Genom att styra kapitalet till mätbart hållbara aktiviteter vill man få till en en positiv spiral av kapitalflöden och investeringar in i hållbar infrastruktur och processer. En viktig hörnpelare i SFDR är skapandet av den så kallade taxonomin som definierar begreppet hållbarhet genom en rad aktiviteter med strikta kvantitativa tröskelvärden.

På så sätt har förordningen förhoppningsvis reducerat risken för godtycklighet och slentrian. Första delen av taxonomin har fokus på klimat men kommer framöver byggas på med aktiviteter som cirkuläritet, miljö med mera. Som aktör på den finansiella marknaden kommer detta ramverk ta plats i investeringsbeslutet vilket rimligtvis gör frågan än mer aktuell och grundläggande för investerare.

Räddningspaket sätter turbo på omställningstrenden

Det var snabbt uppenbart i mars 2020 när Covid 19 nådde utanför Kina att detta skulle bli både dyrt och skapa stora behov av stödpaket. Regeringarna låg inte på latsidan. Inte sedan andra världskriget har så stora krispaket klubbats igenom. Utformningarna är olika såklart men med ett par återkommande nämnare; de är stora, fleråriga och gröna.

”Uttrycket  “never waste a good crisis” kan med rätta användas för att beskriva hur regeringarna vill använda krispaketen för att stötta, styra och öka takten på omställningen mot förnyelsebar energi, renovering av gamla fastigheter, infrastruktur och elektrifiering.”

Uttrycket  “never waste a good crisis” kan med rätta användas för att beskriva hur regeringarna vill använda krispaketen för att stötta, styra och öka takten på omställningen mot förnyelsebar energi, renovering av gamla fastigheter, infrastruktur och elektrifiering. Detta kommer allt annat lika förbättra förutsättningarna för hållbara lösningar på både kort och lång sikt vilket vi kan dra nytta av i våra bolagsval.

Flödestrenden mot hållbara investeringar

Intresset för hållbara investeringar höll i sig under 2020. ESG-fonder hade inflöden både i passiva och aktiva strategier under hela året. Många hållbarhetsrelaterade aktiviteter klassades tidigt som nödvändiga och kunde därmed upprätthålla sin verksamhet. Vidare skapade osäkerheten kring konjunkturen en aptit för mer strukturell tillväxt, vilket drog upp värderingarna på ESG- och IT-relaterat.

Marknadens favoritaktier kommer som alltid att skifta i det korta perspektivet. Däremot är förutsättningarna alltjämt goda för bolag med hållbara lösningar för omställning till förnybar energi, elektrifiering och gröna alternativ. Förutsättningarna har under 2020 förbättrats givet en större medvetenhet, ny regim i USA, gröna globala räddningspaket och tydligare policyer och regelverk för omställning.

Mer om fonden

Carnegie All Cap

En fond för dig som vill investera extra hållbart. Carnegie All Cap är en Svanenmärkt fond, med hårda krav och oberoende granskning utförd av Miljömärkning Sverige AB. Investerar i bolag...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Hållbarhetsintresserade investerare: flera stora händelser
Carnegie All Cap

Hållbarhetsintresserade investerare: flera stora händelser

Under månaden har bolagen levererat rapporter för det första kvartalet som varit minst sagt imponerande. Den höga tillväxten var delvis drivna av lätta jämförelser från året innan och god kostnadskontroll...

Anna Strömberg 5 maj 2021
Carnegie All Cap: Investeringar i effektivare resursanvändning, omställning till förnyelsebar energi och gröna bränslen
Carnegie All Cap

Carnegie All Cap: Investeringar i effektivare resursanvändning, omställning till förnyelsebar energi och gröna bränslen

Vi lämnar första kvartalet och ett år av pandemi bakom oss. Fortfarande ramar corona in allt som sker men tonen har ändrats i takt med att vaccinationerna kommit i gång...

Anna Strömberg 6 april 2021