Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Obligationsfond

Hållbart från Västerås

Den svenska inflationssiffran för december kom in högre än väntat samtidigt som de längre inflationsförväntningarna successivt har kommit ned. Ser vi till förväntningarna på Riksbanken talar det mesta för en höjning på 50 punkter i februari och vi har också sett hur korta räntor i form av 3 månaders Stibor har fortsatt upp under inledningen av 2023. Längre räntor har däremot fallit tillbaka under årets inledning och jämför vi med ränteläget för ett år sedan noterar vi inte bara höge nivåer, vi har också gått från en positiv till en tydligt negativ yieldkurva.

Riskaptiten har varit relativt god under inledningen på året. Ser vi till innehaven i Obligationsfonden har exponeringen mot bostadsobligationer utvecklats starkt jämfört med statspapper vilket bidragit positivt till fondens utveckling. Störst absolut bidrag har dock den kraftiga ränterörelsen haft även om vi ligger med något kortare duration jämfört med OMRX Treasury Bond. Ett par av bolåne-emittenterna har varit ute i primärmarknaden med nya benchmark-emissioner. Vi valde att vara med i statliga SBAB:s emission med förfall 2028. Bolaget betalade en kreditmarginal om 0,5 procent och med underliggande ränta ger det oss närmare 3,25 procent årligen.

Även i kommunsektorn var det viss aktivitet då Västerås emitterade hållbarhetslänkade obligationer med femårs löptid. Kommunen förbinder sig att uppnå en viss koldioxidminskning per invånare och belastas med en högre kupong om målet inte uppnås. Detta är en del av deras övergripande mål om en 85 procentig minskning av koldioxidutsläppen till 2040 jämfört med basåret 1990. Västerås strategi är att vidta åtgärder som ska främja hållbara transporter, miljövänliga byggnader och återvinning. Utan extra kupongpåslag om 15 punkter får vi en underliggande kupongavkastning om drygt 3,1 procent årligen.

Carnegie Obligationsfond fokuserar på exponering mot stat, kommun och bostadsobligationer och har en försiktig kreditexponering. Fonden är känslig för rörelser i svenska räntor då den i huvudsak håller obligationer med fast ränta och har en lång räntebindning.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.